31 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28807

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY

AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.