31 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28807

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN

ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE

BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu haricinde, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı ve teknolojik gelişmelere göre havuz suyunda yardımcı kimyasal madde amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarını,

c) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler: Yüzme havuzu suyunun dezenfeksiyonu haricinde, pH ayarlanması, çöktürücü, topaklayıcı, parlatıcı, berraklaştırıcı, kireç önleyici ve iyon tutucu amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddeleri,

ç) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,

d) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri,

e) Üretici: Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeleri üreten, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Ürün: Havuz suyunda yardımcı kimyasal madde olarak kullanılan tüm madde ve müstahzarları,

g) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılabileceği Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

ifade eder.

Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler

MADDE 5 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin havuz kullanıcıları ve çalışanları için risk oluşturmaması, dezenfeksiyonu engellememesi, filtrasyon öncesi kullanılması, havuzdaki malzemelere zarar vermemesi ve toksik etki göstermemesi koşuluyla kullanımına izin verilir.

Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler

MADDE 6 – (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

Bildirim

MADDE 7 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin üreticileri, Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Söz konusu havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin ithalatı sırasında gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 8 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer alan Bildirim Formunu ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini, formüllerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış etken maddeye ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda, PDF veya resim biçiminde hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirim formunun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 9 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Etiketleme

MADDE 10 – (1) Etiketlerde;

a) Üreticinin adı ve adresi,

b) Üretim yerinin adı ve adresi,

c) Ürünün ticari adı,

ç) Amaçlanan kullanım alanları,

d) Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarı ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,

e) Kullanma talimatı,

f) Nominal dolum miktarı,

g) Üretim ve son kullanma tarihi (açılmış ambalaj ve seyreltilmiş ürün olarak ayrı ayrı), seri ve parti numarası,

ğ) LD 50 (oral, sıçan) değeri,

h) Ürünün saklama koşullarının sıcaklık ve nem olarak,

bulunması zorunludur.

(2) Etiketlerde ayrıca uyarı olarak;

a) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,

b) “Kullanıcılar için koruyucu giysi (gözlük, eldiven, yüz maskesi) kullanınız.”,

c) “Çocuklardan uzak tutunuz.”,

ç) “Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.”,

d) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”,

e) “Boşalan ambalajlar, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre değerlendirilir.”,

f) “Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri’nin 112 numaralı telefonunu arayınız.”,

g) “Ürünün uygulaması sertifikalı personel tarafından yapılacaktır.”,

ğ) “Filtrasyon öncesi kullanılır.”,

ifadeleri bulunur.

Mesul müdür

MADDE 11 – (1) Mesul müdür olarak üretim yerinde kimya mühendisi, kimyager, eczacı veya biyolog görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ambalajlama ve ürünlerin bertarafı

MADDE 12 – (1) Ürünlerin ambalajlama, etiketleme ve işaretleme kuralları 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik ile 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT) çerçevesinde değerlendirilir. Ürünler, 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

(2) İmhasına karar verilen veya son kullanma tarihi dolmuş ürünler, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde üretici tarafından bertarafı sağlanır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 13 – (1) Üreticiler, gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır. Ayrıca, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Denetim

MADDE 14 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddelerin denetimi 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar

MADDE 15 – (1) Havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasal maddeler, Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.

(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılamaz.

Yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Güvensiz veya son kullanma tarihi dolmuş ürünler atık olarak değerlendirilir ve bertaraf işlemleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığınca ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu yerine geçer.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1/A

 

YERLİ ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

Üreticinin adı ve adresi

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

24 saat boyunca ulaşılacak telefon numarası

 

Faks numarası

 

E-posta adresi

 

İrtibat kurulacak kişinin adı 

 

Vergi Dairesi-Vergi No. (Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No.)

 

 

 

Marka

Ürünün açık adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Ek-1/B

İTHAL ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

İthalatçının adı ve adresi

 

Üreticinin adı ve adresi

 

24 Saat boyunca ulaşılacak telefon numarası

 

Faks numarası

 

E-posta adresi

 

İrtibat kurulacak kişinin adı

 

Vergi Dairesi-Vergi No.

(Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No.)

 

 

 

Marka

Ürünün açık adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

 

 

Ek-2

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİN
ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ

 

(1) - Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (Laboratuvar kontrolü ve saire), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.

(2) - Ham maddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.

(3) - Üretim yerlerinde, üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın ve saire durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı yapılır. Bu plan hazırlanırken itici gazlarla üretim yapan işyerleri buna uygun ek güvenlik önlemleri almakla yükümlüdür.

(4) - Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmalır.

(5) - Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.

(6) - Üretim yerleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmalıdır.

(7) - Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulundurulur.

(8) - Üretimde kullanılan ekipmanlar, malzemeyle etkileşime girmeyecek türde olmalıdır.

(9) - Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenir.

(10) - Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılır.

(11) - Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

(12) - İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenir.

(13) - Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

 

 

Ek-3

 

HAVUZ SUYUNDA KULLANILAN YARDIMCI KİMYASAL MADDELERİ İÇEREN
ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

1- Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarları ile formülasyonu oluşturan kimyasal maddelerin formül içerisinde bulunuş nedenleri,

2- Ürünün, etken ve yardımcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,

3- Ürünün formu ve ambalaj şekli (emülsiyon, solüsyon, tablet, granül ve benzeri),

4- Ürünün kontrol metotları (kimyasal, fiziksel),

5- Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun hazırlanmış güvenlik bilgi formu (GBF), ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,

6- Türkçe etiket örneği,

7- Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,

8- Etken ve yardımcı maddelerde ve bitmiş üründe stabilite testleri, şartları, kontrol yöntemleri, sonuçları ve değerlendirmesi,

9 - Ürünün kullanma süresi ve saklama koşulları,

10 - LD50 değeri için “IUCLID-Kimyasallara ilişkin Uluslar Arası Bilgi Erişimi Veri Tabanı (European Chemical Bureau), WHO, EPA veya eşdeğer kaynak” orijinal kaynak olarak dosyaya eklenmesi, etiket ve ürün güvenlik bilgi formundaki LD50 (oral, sıçan) değerinin bu kaynak ile uyumlu olması,

11- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

12- Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

13- Üretici firma tarafından onaylı kısa imalat yöntemi,

14- Üretim yerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı (ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli),

15- Mesul müdür diploma fotokopisi,

16- Mesul müdür sözleşmesi: Üretim yeri sahibi ile üretim yeri mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı bir sureti,

17- Üretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/il müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

18- Sağlık veya serbest satış sertifikası: Ürünün menşe ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşe ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi,

19- Fason üretim yapılacaksa fason üretim sözleşmesi,

Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenir:

a) Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı,

b) Anlaşmanın geçerlilik süresi.

 

Not 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeler genel maddeler olup 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddeler yerli üreticiler için, 18 inci maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir.

Not 2 - Ayrıca Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.