30 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28806

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

ULUSLARARASI EMNYET YNETM KODUNUN TRK BAYRAKLI

GEMLERE VE LETMECLERNE UYGULANMASINA DAR

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 27/10/2009 tarihli ve 27389 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uluslararas Emniyet Ynetimi Kodunun Trk Bayrakl Gemilere ve letmecilerine Uygulanmasna Dair Ynetmeliin 27 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Sorumluluk, kurallar ve idari yaptrmlar

MADDE 27 (1) dare, Kod hkmlerinin uygulanmasndan sorumludur. dare, yetkilendirilmi kurululara, dare adna Kodun uygunluunun denetlenmesi ve Kod belgelerinin dzenlenmesi yetkisini devredebilir. dare, her durumda, Kod hkmlerinin usule uygun olarak uygulandn tespit etmek iin yetkilendirilmi kurulular ile birlikte veya kendi bana denetimler yapar.

(2) Gemilerin denetimlerinde, mevzuat gerei yaplmas gereken eitimlerin, tatbikatlarn ve acil durum koordinasyon veya hazrlklarnn uygun ekilde yaplmadnn; cetvel, plan, kayt ve jurnallerinin mevcut olmadnn, bilgi veya kaytlar doldurulmadnn veya geree aykr ekilde doldurulduunun belirlenmesi halinde, Trk bayrakl geminin kaptanna 1.000 TL; belirtilen aykrlklarda ihmal veya sorumluluu bulunan irket ilgilisine 5000 TL idar para cezas verilir. Geminin belirtilen eksiklikleri giderilinceye kadar seferine izin verilmez.

(3) Uluslararas sefer yapan gemileri ileten ve mevzuat gerei dare tarafndan veya dare adna denetimden geirilen ve belgelendirilen irketler, belgelerin geerlik sresi ierisinde belgede belirtilen durumlarna uygun bulundurulur. irkette, belgenin geerliini etkileyen bir hususun tespit edilmesi durumunda irket ilgilisi durumu dareye ve varsa belgeyi dzenleyen kurulua derhal rapor eder. Rapor edilmemesi veya irkette rapor edilmeyen uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda irkete, 5.000 TLden 50.000 TLye kadar idar para cezas verilir ve irketin ilgili belgeleri askya alnr. Durum dzeltilene kadar irketin gemi iletmesine msaade edilmez.

(4) Bu Ynetmelik ile dzenlenen idar yaptrm kararlar, darenin merkez tekilatnda Genel Mdrlkler, tara tekilatnda Liman Bakanlklarnca verilir.

(5) Bu Ynetmelik ile dzenlenmi idar para cezalar tahsil edilmeden, yeniden denetim ve belgelendirme yaplmaz, verilmi tedbir kararlar kaldrlmaz.

(6) dari yaptrmlarn uygulanmasna ilikin dier hususlarda 5326 sayl Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alnr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.