30 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28806

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

GEMLERN GENEL DENETM VE BELGELENDRLMES

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/11/2006 tarihli ve 26342 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakknda Ynetmeliin 57 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

hlaller ve idari yaptrmlar

MADDE 57 (1) Trk Bayrakl gemilerin teknik durumlar, gemiadam donatm, emniyet, gvenlik ve evrenin korunmasyla ilgili tm aksam ve dzenlemeleri mevzuatna uyumlu olmak zorundadr. Mevzuata uyumsuz gemilerin durumlar uygun hale getirilene kadar faaliyetine izin verilmez. Geminin elverisiz durumunun dareye rapor edilmesi durumunda dare durumu aratrr ve gerekli tedbirleri aldrr.

(2) Uluslararas sefer yapan Trk Bayrakl gemiler ile Trk hkmranlk sahasndaki yabanc bayrakl gemilerde, bulundurulmas zorunlu olan belgelerin eksik, vizesiz veya geersiz olmas veya geerli olsa dahi geminin gerek durumunun belgede belirtilen duruma uygun olmadnn tespit edilmesi halinde, eksik veya gerek durumu yanstmayan belge bana 5000 TL para cezas verilir. Durum dzeltilene kadar faaliyete, sefer veya operasyona izin verilmez.

(3) Uluslararas sefer yapan Trk Bayrakl gemilerde veya Trk hkmranlk sahasndaki yabanc bayrakl gemilerde, bulundurulmas zorunlu olan dokmanlar, jurnal, kayt defteri, hesap, rehber, plan, denge, ykleme ve emniyet bilgileri ve projeleri, yk evraklar, liman evraklar, seyir neriyat ve haritalarnn eksik, geersiz, yanltc veya hatal olduunun tespit edilmesi halinde dare tarafndan gerekli tedbirler aldrlr. Tespit edilen hususun denizde can emniyetine veya deniz evresine risk oluturmas halinde kayt, belge veya evrak bana 500 TL idar para cezas verilir.

(4) Uluslararas sefer yapmak zere denetimden geirilen ve belgelendirilen Trk Bayrakl gemiler, mtemmim czleri ve tm aksam ve tehizatlarna ilikin belgelerin geerlik sresi ierisinde belgesinde belirtilen durumuna uygun halde bulundurulur. Uygunluun devam ettirilmediinin tespiti halinde sz konusu belge iptal edilir, ilgilisine 1000 TL idar para cezas verilir.

(5) Uluslararas sefer yapmak zere denetimden geirilen ve belgelendirilen Trk bayrakl gemilerin bu denetimler kapsamndaki aksamnda, darenin yazl izni alnmakszn kurallara veya verilen belgesine aykrlk oluturacak deiiklik yaplamaz. Gemi mtemmim cznn belgelerinde yazl kullanm amac deitirilemez. Byle izinsiz deiikliklerin tespiti durumunda geminin ilgilisine 5.000 TL'dan 50.000 TL'ye kadar idar para cezas verilir. Deiiklik dzeltilene veya darenin istedii hale getirilene kadar geminin operasyonuna ve seferine msaade edilmez. Ayn durumun yabanc bayrakl gemide tespiti durumunda denizde can emniyetine veya deniz evresine risk oluturmas halinde ayn idar para cezas verilir ve ayn tedbirler alnr.

(6) Yurtdnda bulunduu srede, baka devletlerce yaplan denetimlerde, sefer yapmasna engel durumu belirlenmi Trk Bayrakl gemilere darece uygun grlen ek denetleme yaplr. Byle gemiler kurallara uygun hale getirilmeden sefer yapmalarna msaade edilmez. Bu geminin ayn veya benzer sebepten 6 ay ierisinde bir kereden fazla veya 1 yl ierisinde iki kereden fazla yurtdnda alkonmas durumunda geminin alkonma ile ilgili konuda uygunluunu gsteren belgesi askya alnr ve gemi ilgilisine 10.000 TL idar para cezas verilir. 6 ay ierisinde iki kereden fazla veya 1 yl ierisinde kereden fazla yurt dnda alkonduu tespit edilen gemilerin alkonmasna esas belgeleri iptal edilir ve 50.000 TL idar para cezas verilir.

(7) darenin uzmanlarnca veya dare tarafndan yetkilendirilmi grevliler tarafndan yaplan her trl denetimlerde, tm ilgililer denetim grevini yapan personele gerekli yardm yapmak ve istenilen bilgileri salamak zorundadr. Denetim veya inceleme yapan personelin izni olmadan ilgili gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

(8) 4922 sayl Denizde Can ve Mal Koruma Hakknda Kanun hkmleri ile dier ilgili mevzuatta belirtilen idar ve ceza meyyideler sakldr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

dari yaptrmlarn uygulanmasna ilikin hkmler

MADDE 58 (1) Bu Ynetmelik ile dzenlenen idar yaptrm kararlar, dare merkez tekilatnda Genel Mdrlkler, tara tekilatnda Liman Bakanlklarnca verilir.

(2) Bu Ynetmelik ile dzenlenmi idar para cezalar tahsil edilmeden ilgisine yeniden denetim ve belgelendirme yaplmaz, verilmi tedbir kararlar kaldrlmaz.

(3) Bu Ynetmelik kurallarnn ihlali durumunda idar ve ceza meyyide uygulanmas, bu Ynetmelikte ngrlen alkoyma tedbirlerine ve ulusal mevzuat ile uluslararas szlemelerde ngrlen dier ceza ve tedbirlerin uygulanmasna halel getirmez.

(4) dari yaptrmlarn uygulanmasna ilikin dier hususlarda 5326 sayl Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alnr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.