21 Ekim 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28798

YNETMELK

Yaar niversitesinden:

YAAR NVERSTES ULUSLARARASI HUKUK UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Yaar niversitesi Uluslararas Hukuk Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Yaar niversitesi Uluslararas Hukuk Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (YUHM): Yaar niversitesi Uluslararas Hukuk Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Yaar niversitesi Rektrn,

d) niversite: Yaar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Faaliyet Alanlar, Organlar ve Grevleri

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkez aadaki alanlarda almalarn yrtr:

a) Hukukun her alannda uluslararas boyutlarda aratrma, inceleme, uygulama ve gelitirme almalar ve projeleri yapmak.

b) Yaar niversitesi Srekli Eitim Merkezi (YSEM) ve dier birimler ile ibirlii ile renci ve retim yesi deiimi ve ortak almalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararas kurulular ile ibirlii yapmak, ortak almalar zendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantlar dzenlemek ve sreli ve sresiz yayn yapmak.

) Kamu ve zel kurululara danmanlk hizmeti vermek.

d) Sosyal Bilimler Enstits ile ibirlii iinde uluslararas hukuk ve uluslararas ilikiler alannda yksek lisans programlar nermek ve yrtlmesine yardmc olmak.

e) Aratrma ve uygulama almalar sonunda konu ile ilgili bilimsel yayn yapmak.

f) Yabanc niversiteler ile ibirlii protokolleri hazrlayp ilgili makama sunmak.

g) Kamu ve zel sektr temsilcileri iin sertifika programlar dzenlemek ve amak.

) Uyumazlklarn zm merkezi ve birimleri kurmak.

h) Faaliyet alan ile ilgili olarak gerekli grlen dier her trl etkinlik ve yayn yapmak.

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Merkezin alma alanlarnda aratrma, uygulama ve eitim deneyimi bulunan niversitenin Hukuk Fakltesinin tam zamanl retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr tam zamanl retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs seer. Mdr grevi banda olmad zaman yardmcsn vekil brakr. Greve vekalet alt aydan fazla srerse, yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grev ve yetkileri

MADDE 8 (1) Mdrn grev ve yetkileri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak ve bu kurullara bakanlk etmek.

b) Merkeze ait mekan, ara, gere ve benzeri ihtiyalar saptamak ve bunlarn karlanmas iin gerekli giriimlerde bulunmak.

c) Merkez tarafndan yrtlebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazrlamak; bu projelerin uygulanabilmesi iin gerekli giriimleri Rektrlk gzetiminde gerekletirmek.

) Ynetim Kurulunun kararlarn ve hazrlad alma programn uygulamak, almalar denetlemek.

d) niversite kadrolarndan gerekli alt birimlerin kurulup grevlendirilmesini Rektrlk onayyla gerekletirmek.

e) Her akademik yln sonunda, Merkezin faaliyetlerini ieren yllk alma raporunu, bir sonraki yln alma program taslan ve bte nerisini hazrlayarak Ynetim Kuruluna ve Rektre sunmak.

f) Merkezin ve Merkeze bal birimlerin, proje gruplarnn ve idari personelin dzenli ve etkin almasn salamak.

g) Merkezin ilevlerini yerine getirmek zere gerekli grlen kadro tanmlarn yapmak ve personel istihdamnn salanmas iin giriimlerde bulunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve Mdrn nerisi zerine, ikisi Hukuk Fakltesi retim elemanlar arasndan, biri ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Uluslararas likiler Blm retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) yelerin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya kesintisiz alt aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri ayn usulle grevlendirilirler.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine en az kiinin katlmyla toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndemi grerek en az oyla karar verir.

Ynetim Kurulunun grev ve yetkileri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az ayda bir defa toplanarak aadaki grevleri yrtmekle ykmldr:

a) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Proje gruplarnn kurulu ve alma ilkeleriyle ilgili usul ve esaslar belirlemek.

c) niversitede Faklte ve Yksekokul blmleri arasnda (disiplinler aras) ibirliini gerektiren almalarn yrtlmesini salamak amacyla protokoller dzenlemek.

) Mdr ve Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek bir sonraki yln alma programn hazrlamak.

d) Yurtii ve yurtd kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilkelerini saptamak.

e) Merkez tarafndan verilecek katlm belgesi ve benzeri belgelerin verilme koullar ile gerekli dzenlemeleri, grevlendirmeleri ve yaplacak demeleri Rektrln onayna sunulmak zere karara balamak.

f) Mdrn, her akademik yln sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlemesine katkda bulunmak ve deerlendirmek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, gerek grld takdirde Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan onaylanan, Merkez amac dorultusunda alma yapan kii ve kurum temsilcilerinden oluur. Danma Kurulu en fazla yirmi kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Danma Kurulu ylda en az bir defa toplanarak Merkezin almalarn deerlendirir ve yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir. Danma Kurulu toplantlarnda ounluk aranmaz.

NC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yaar niversitesi Rektr yrtr.