11 Ekim 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28792

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

TOPLU SZLEMES YETK TESPT LE GREV

OYLAMASI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, toplu i szlemesi yetki tespit sreci ile grev oylamasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 42 ve 61 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Grevli makam: yeri toplu i szlemesi iin iyerinin, iletme toplu i szlemesi iin iletme merkezinin bal bulunduu alma ve i kurumu il mdrln, ayn alma ve i kurumu il mdrlnn yetki alanna giren iyerleri iin yaplacak grup toplu i szlemelerinde bu iyerlerinin bal bulunduu alma ve i kurumu il mdrln, birden fazla alma ve i kurumu il mdrlnn yetki alanna giren iyerlerini kapsayacak grup toplu i szlemesi iin ise Bakanl,

c) Yetki belgesi: Yetki artlarna sahip olduu kesinleen ii sendikasna Bakanlka verilen belgeyi,

) Yetki tespiti: Kurulu bulunduu ikolunda alan iilerin en az yzde n yesi bulunduran ii sendikalar iin bavuru tarihi itibaryla iyeri ya da iletmelerde sendikal iilerin alan iilere orannn Kanunun arad ounlua uygun olup olmadnn tespitini,

ifade eder.

KNC BLM

Yetki Tespiti

Yetki artlar

MADDE 4 (1) i sendikasnn toplu i szlemesi yapmaya yetkili olmas;

a) Kurulu bulunduu ikolunda alan iilerin en az yzde nn,

b) Toplu i szlemesinin kapsamna girecek iyerinde alan iilerin bavuru tarihi itibaryla yardan fazlasnn, iletmede ise yzde krknn kendi yesi olmasna baldr.

(2) letme toplu i szlemeleri iin iletme kapsamndaki iyerleri bir btn olarak dikkate alnr ve yzde krk ounluk buna gre hesaplanr.

(3) letmede birden ok sendikann yzde krk veya fazla yesinin olmas durumunda bavuru tarihinde en ok yeye sahip sendikaya olumlu tespit yetkisi verilir. Ayn tarihli bavurularda iletmedeki ye saylarnn eit olmas halinde olumsuz yetki tespiti verilir.

(4) Ayn ikolunda kurulu ii sendikalarnn ayn iyeri veya iletme iin farkl tarihlerde yetki tespit bavurusunda bulunmas halinde Bakanlk ilk bavuruyu ncelikle sonulandrr.

kolu istatistiklerinin dzenlenmesi ve yaymlanmas

MADDE 5 (1) Bir ikolunda alan iilerin yzde nn tespitinde, Bakanlka her yl ocak ve temmuz aylarnda Resm Gazetede yaymlanan ikolu istatistikleri esas alnr.

(2) Yaymlanan istatistiklerde her bir ikolundaki toplam ii says ile ikollarndaki sendikalarn ye saylar yer alr.

(3) Bakanlk, yetkili sendikann belirlenmesinde ve istatistiklerin dzenlenmesinde kendisine gnderilen yelik ve yelikten ekilme bildirimleri ile Sosyal Gvenlik Kurumuna yaplan ii bildirimlerini esas alr.

(4) Yaymlanan istatistik, toplu i szlemesi ve dier ilemler iin yeni istatistik yaymlanncaya kadar geerlidir.

(5) Yetki belgesi almak zere bavuran veya yetki belgesi alan ii sendikasnn yetkisini, daha sonra yaymlanacak istatistikler etkilemez.

statistiklere yaplan itirazlar

MADDE 6 (1) Yaymland tarihten itibaren on be gn iinde itiraz edilmeyen istatistik kesinleir.

(2) statistiin geree uymad gerekesiyle on be gn iinde Ankara Mahkemesine bavurulabilir. Mahkeme itiraz on be gn iinde sonulandrr.

(3) Mahkemece verilen karar, ilgililerce veya Bakanlka temyiz edilebilir. Yargtay temyiz talebini on be gn iinde kesin olarak karara balar.

Yetki tespit bavurusu

MADDE 7 (1) Toplu i szlemesi yapmak isteyen ii sendikas, Bakanla yazl olarak bavurarak yetkili sendika olduunun tespitini ister. veren sendikas veya sendika yesi olmayan iveren de Bakanla yazl olarak bavurarak yetkili ii sendikasnn tespitini isteyebilir.

(2) Yetki tespit bavurusunun Bakanlk evrak kaytlarna alnd tarih bavuru tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yrrlkte olan toplu i szlemesi varsa, taraflar bu szlemenin sona ermesinden nceki yz yirmi gn ierisinde yetki tespit bavurusunda bulunabilir.

(4) Yetkili ii sendikasnn tespitinde, sigortalln balangc ile sona ermesine ilikin olarak yetki tespit bavurusu tarihinden nce Sosyal Gvenlik Kurumuna yaplmam bildirimler dikkate alnmaz.

Olumlu yetki tespiti

MADDE 8 (1) i veya iveren sendikas ya da sendika yesi olmayan iveren tarafndan yetki tespit bavurusunda bulunulmas halinde Bakanlk, bavuru tarihi itibariyle yetki artlarna sahip ii sendikasna olumlu yetki tespiti verir.

(2) Yetki tespit yazsnda; yetki artlarn tayan sendikann ad, yetki kapsamna giren iyeri veya iyerleri ile ii ve ye saylar, toplu i szlemesinin dzeyi ve grevli makamn neresi olduu hususlar yer alr.

(3) Olumlu yetki tespit yazs, yetki artlarn tayan sendikaya, o ikolunda kurulu dier ii sendikalarna, taraf olacak iveren sendikas veya sendika yesi olmayan iverene ve ilgili alma ve i kurumu il mdrlklerine, bavuru tarihinden itibaren alt i gn iinde bildirilir. Ancak kurulu bulunduu ikolunda alan iilerin yzde nden daha az yesi bulunan sendikalara bildirim yaplmaz.

Olumsuz yetki tespiti

MADDE 9 (1) Bakanlk, yetki tespit bavurusunda bulunan ii sendikasnn bavuru tarihinde yetki artlarna sahip olmadn tespit ettiinde, olumsuz yetki tespitini sadece bavuruyu yapan sendikaya bildirir. Olumsuz yetki tespit yazsnda, iyeri ya da iletmenin unvan ve adresi ile alan ii says ve kendi ye says yer alr.

(2) Bakanlk, iveren sendikas veya sendika yesi olmayan iverenin yetki tespit bavurusu halinde, bavuru tarihinde yetki artlarna sahip bir ii sendikasnn bulunmadn tespit ettiinde, durumu sadece iveren sendikasna veya sendika yesi olmayan iverene bildirir.

Yetki tespitine itiraz

MADDE 10 (1) Kendilerine tespit yazs gnderilen ii veya iveren sendikalar veya sendika yesi olmayan iveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki artlarna sahip olmad veya kendisinin bu artlar tadna dair itirazda bulunabilir. Kurulu bulunduu ikolunda alan iilerin yzde nden daha az yesi bulunan ii sendikas yetki itiraznda bulunamaz.

(2) Yetki tespitine itiraz, nedenleri belirtilmek suretiyle yaznn kendilerine tebli edildii tarihten itibaren alt i gn iinde mahkemeye yaplr. tiraz dilekesinin mahkemeye verilmeden nce grevli makama kayt ettirilmesi gerekir.

(3) i ve ye saylarnn tespitinde maddi hata ve sreye ilikin itirazlar mahkeme tarafndan alt i gn iinde duruma yaplmakszn kesin olarak karara balanr.

(4) Yetki artlarna sahip olmad bildirilen ii sendikas, alt i gn ierisinde yetkili olup olmadnn tespiti iin dava aabilir. Mahkeme alan davay o ikolunda alan iilerin en az yzde n ye kaydeden ii sendikalar ile iveren sendikas veya sendika yesi olmayan iverene de bildirir. Mahkeme davay iki ay iinde sonulandrr.

(5) tiraz, karar kesinleinceye kadar yetki ilemlerini durdurur.

Yetki belgesi

MADDE 11 (1) Yetki tespit yazsna sresi iinde itiraz edilmemise, srenin bitimini takip eden alt i gn iinde ilgili sendikaya Bakanlka yetki belgesi verilir.

(2) Tespit yazsna yaplan itiraz mahkemece reddedilmise, kesinleme erhli mahkeme kararnn tebli edildii tarihten itibaren alt i gn iinde ilgili sendikaya Bakanlka yetki belgesi verilir.

(3) Tespit yazs ile kendisine yetki artlarna sahip olmad bildirilen sendikann yapt itiraz sonucunda, yetki artlarna sahip olduunun yarg karar ile tespit edilmesi halinde kesinleme erhli mahkeme kararnn tebli edildii tarihten itibaren alt i gn iinde ilgili sendikaya Bakanlka yetki belgesi verilir.

NC BLM

Grev Oylamas

Grev oylamas talebi

MADDE 12 (1) Grev oylamas talebi, grev kararnn iyerinde ilan edildii tarihten itibaren alt i gn iinde iyerinin bal bulunduu grevli makama yazl olarak yaplr.

(2) letme toplu i szlemesi yaplmasna ilikin uyumazlkta grev oylamas talebi, iletmenin her bir iyerinin bulunduu yerdeki alma ve Kurumu l Mdrlne yaplr.

(3) Grup toplu i szlemesi yaplmasna ilikin uyumazlkta grev oylamas talebi, grubun her bir iyerinin bulunduu yerdeki alma ve Kurumu l Mdrlne yaplr.

(4) Grev oylamas talebi, iyerinde alan her bir ii tarafndan ayr ayr yaplabilecei gibi, tek bir dilekenin iiler tarafndan topluca imzalanmas eklinde de yaplabilir.

(5) Grev oylamas talebi, grev kararnn ilan edildii tarihte o iyeri veya iletmede alan iilerin en az drtte birinin bavurusu ile yaplr. Bu orana ulalp ulalmad grevli makamca belirlenir.

Grev oylamasnn yaplmas

MADDE 13 (1) Grevli makam, talebin yaplmasndan balayarak alt i gn iinde grevlendirecei memurlarn gzetimi altnda ve iyerinde grev oylamasn gerekletirir.

(2) Grevli makam, grev oylamasnn gn ve saatini, i saatleri dnda veya i akn kesintiye uratmayacak ekilde belirler. Oy verme gn ve saati en az bir i gn nceden iyerinde iilerin grebilecekleri bir yerde ilan edilir.

(3) Grev oylamasna grev ilannn yapld tarihte iyerinde veya iletmede alan iiler katlabilir. Ancak, iveren veya iveren adna iletmenin btnn yneten iveren vekilleri grev oylamasna katlamaz.

(4) Grev oylamas, serbest, eit, gizli oy, ak tasnif ve dkm esasna gre yaplr. Oy saym srasnda ii ve iveren sendikas temsilcisi veya iveren temsilcisi gzlemci olarak bulunabilir.

(5) letme toplu i szlemesi yaplmasna ilikin uyumazlkta grev oylamas, iletmenin her bir iyerinin bal bulunduu alma ve Kurumu l Mdrlnce ayn tarihte yaplr. Grev oylamasnn sonular iletme merkezinin bal bulunduu grevli makamda toplanr ve belirlenir.

(6) Grup toplu i szlemesi yaplmasna ilikin uyumazlkta grev oylamas, grubun her bir iyerinin bulunduu yerdeki alma ve Kurumu l Mdrlnce yaplr. Grev oylamasnn sonular her bir iyeri veya iletme iin ayr ayr belirlenir.

Grev oylamasnn sonucu

MADDE 14 (1) Grev oylamasnda, oylamaya katlanlarn salt ounluu, grevin yaplmamas ynnde karar verirse, grev karar uygulanamaz.

(2) Grev oylamasnn sonucu nsha olarak dzenlenecek bir tutanakta belirtilir. Tutanan bir nshas grevli makamda saklanr. Dier nshalar ise, iveren veya iveren sendikasna ve grev karar veren ii sendikasna gnderilir.

Grev oylamasna itiraz

MADDE 15 (1) Oylamaya ilikin itirazlar, oylama gnnden balayarak i gn iinde mahkemeye yaplr. tiraz, mahkemece i gn iinde kesin olarak karara balanr.

(2) Grev oylamasna taraf ii veya iveren sendikalar ya da sendika yesi olmayan iveren itiraz edebilir.

(3) tiraz sonucunda grev oylamas, oylamann tekrarlanmasn gerektiren bir sebeple mahkemece iptali halinde, kesinlemi mahkeme kararnn grevli makama tebliinden itibaren alt i gn ierisinde ayn esaslara gre tekrarlanr.

Grev oylamas sonucunun kesinlemesi

MADDE 16 (1) Grev oylamas sonucunun uygulamaya konulabilmesi iin oylamaya ilikin itiraz sresinin gemesi veya itirazn kesin olarak sonuca balanmas gerekir.

(2) Grev oylamas sonucunda, grev yaplmamas ynndeki kararn kesinlemesinden itibaren alt i gn iinde, ii sendikas Yksek Hakem Kuruluna bavurabilir.

(3) Grev oylamas sonucunda, grev yaplmamas ynndeki kararn kesinlemesinden itibaren, alt i gn ierisinde anlama salanamazsa veya Yksek Hakem Kuruluna bavurulmamsa ii sendikasnn yetkisi der.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Toplu Szlemesi yapma yetkisi ile yetki tespit bavurularnda Ekonomik ve Sosyal Konseye ye konfederasyonlara bal ii sendikalarnn kurulu bulunduu ikolunda en az yzde ye art, 2013 Ocak ay istatistiklerinin yaym tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar yzde bir, bu tarihten 1/7/2018 tarihine kadar ise yzde iki olarak uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.