7 Ekim 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28788

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES KLNK ARATIRMALAR MKEMMELYET

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi Klinik Aratrmalar Mkemmeliyet Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi bnyesinde kurulan Klinik Aratrmalar Mkemmeliyet Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma birimleri, alma ve proje gruplar: Merkezin alma birimlerini, alma ve proje gruplarn,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez: stanbul niversitesi Klinik Aratrmalar Mkemmeliyet Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

e) niversite: stanbul niversitesini,

f) niversite Ynetim Kurulu: niversitenin Ynetim Kurulunu,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; klinik aratrmalar konularnda tematik liderlik yapmak, renme frsatlar oluturmak, tematik destekler salamak veya oluturmak ve normatif rehberlik olarak yasal erevenin gelitirilmesine destek salamak, konuyla ilgili mevzuat geliimine katkda bulunmak, standartlar koymak ve tanmlamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amacna ulaabilmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Klinik aratrmalar konularnda tematik liderlik yapmak, uluslararas tartma ve grmelere katk salamak, etkinlikler dzenlemek, amalar dorultusunda yaynlar yapmak, stratejiler gelitirmek, aratrma projeleri yrtmek, aratrma almalarnn egdmn salamak, uzman personel temin etmek.

b) Klinik aratrmalar konularnda renme frsatlar gelitirmek iin altaylar, atlyeler, renme ziyaretleri ve alma gezileri dzenlemek, eitim programlarn koordine etmek ve kolaylatrmak, renme materyalleri gelitirmek.

c) Klinik aratrmalar konularnda tematik destek oluturmak iin a ve deiim platformlar salamak, pilot almalar yrtmek, teknik bilgi salamak, bireyleri ve kurumlar sertifikalandrmak.

) Klinik aratrmalar konularnda normatif rehberlik iin gerektiinde konuyla ilgili mevzuat geliimine katkda bulunmak, rehberlik etmek, standartlar koymak ve tanmlamak.

d) Merkezin amac dorultusunda dier faaliyetlerde bulunmaktr.

Merkezin grevleri

MADDE 7 (1) Merkezin grevleri unlardr:

a) htiya duyulan standartlar ve prosedrleri gelitirmek.

b) Talep halinde, alma alanlarnda tm imkn ve kaynaklarn incelenip standartlara ve prosedrlere uygunluunun tespitini yapmak.

c) alma birimlerinin kalite kontrollerini yapmak ve yrtlen almalar hakknda gr bildirmek.

) Klinik aratrmalar ile ilgili blgesel bilgileri retmek.

d) Eitim programlar dzenlemek, belgelendirmek ve akredite etmek.

e) Klinik aratrmaclara sertifika vermek ve veri taban oluturmak.

f) Klinik aratrmalar konularnda faaliyet gsterecek niversite hastanelerine teknoloji salamak, hizmet vermek, danmanlk yapmak ve izleme deerlendirme yapmak.

g) Klinik aratrmalar veri taban kurmak ve yrtlmesini salamak.

) Klinik aratrmalarn saydamln ve hesap verilebilirliini gelitirmek iin standartlar yaynlamak, hasta ve alma gvenliini salamak.

h) Klinik aratrmalar iin hasta salama yazlmlar gelitirmek, kurmak ve teknik destek salamak.

) Klinik aratrmalar ile ilgili iletiim ve bilgilendirme almalar planlamak ve yrtmek.

i) Klinik aratrma yapacak bilim ve alt birimlerin ulusal ve uluslararas standart ve mevzuatlarna uygunluu konusunda gr bildirmek.

j) niversitenin klinik aratrma potansiyelini arttrmaktr.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 8 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Merkez mdr

MADDE 9 (1) Mdr, Merkezin amalar konusunda aratrma, uygulama ve eitim deneyimi bulunan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr retim yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs seer. Mdr, grevi banda olmad zaman yardmclarndan birini vekil brakr. Greve veklet alt aydan fazla srerse, yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 10 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunu toplantya armak.

b) Merkezin ve Merkeze bal birimlerinin, proje gruplarnn ve idari personelin dzenli ve etkin almasn salamak.

c) Her faaliyet dnemi sonunda, Merkezin yllk alma raporunu, bir sonraki yln alma program taslan ve bte nerisini hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Rektr, Mdr, hastanelerden sorumlu Rektr Yardmcs, stanbul Tp Fakltesi Dekan, Cerrahpaa Tp Fakltesi Dekan, Kardiyoloji Enstits Mdr, Onkoloji Enstits Mdr ve Eczaclk Fakltesi Dekan ile Rektr tarafndan atanan klinik aratrmalarda alma yapm olan 5 retim yesi olmak zere 13 kiiden oluur. Ynetim Kurulunun grev sresi yldr. Grevi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn birimden bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda en az bir defa yelerin salt ounluu ile toplanr ve katlanlarn salt ounluu ile karar alr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Proje gruplarnn kurulu ve alma ilkeleri ile usul ve esaslar belirlemek.

c) niversitede faklte ve yksekokul blmleri arasnda ibirliini gerektiren almalarn yrtlmesini salamak amacyla protokoller hazrlamak.

) Mdrn hazrlayaca yllk alma raporunu deerlendirmek ve deerlendirme sonularn rapor halinde niversite Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Mdr ve Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek bir sonraki yln alma programn hazrlamak.

e) Yurt ii ve yurt d kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilkelerini belirlemek.

f) Mdr tarafndan hazrlanan bte nerisini incelemek ve onaylamak.

g) Merkezin profesyonel sertifikal eitim programlarna katlanlara verecei sertifika konusunda ilkeler belirlemek.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen ve Merkezin amac dorultusunda alma yapan kii ve kurum temsilcilerinden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Danma Kurulu ylda en az bir defa toplanarak Merkezin almalarn deerlendirir ve yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir. Danma Kurulu toplantlarnda ounluk aranmaz.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkez birimleri ve proje gruplar

MADDE 14 (1) Aratrma, gelitirme ve eitim almalarn i blm erevesinde yrtmek zere Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulu kararyla Merkezin alma alanlarnda aratrma ve uygulama niteleri veya proje gruplar kurulabilir. Aratrma ve uygulama niteleri ile proje gruplarnn kurulu ve almalar Ynetim Kurulunca belirlenir. Aratrma ve uygulama niteleri ile proje gruplarnda grevlendirilecek her trl personelin grevlendirilmeleri veya atanmalar Merkez Mdrnn nerisi ve Rektrn onay ile yaplr.

Merkezin sreklilii

MADDE 15 (1) Merkezin sreklilii, st dzey bilimsel faaliyet ve katknn srekliliiyle deerlendirilir. Merkezin ikinci faaliyet ylndan itibaren her yl organize edilen ve desteklenen klinik aratrmalarn, bilimsel yaynlarn, aktivitelerin ve patentlerin ayn sreklilikte veya artm olmas ile deerlendirilir. Bu deerlendirmeler yllk rapor olarak Senatoya sunulur.

niversite laboratuvarlar ve alt yapsnn kullanm

MADDE 16 (1) Aratrma ve uygulama niteleri veya proje gruplar, faaliyetleri iin gerekli olan laboratuvar ve dier alt yap olanaklarn, talepleri dorultusunda, Rektrln onay ve ilgili birim amirlerinin bilgisi dhilinde kullanrlar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.