21 Eyll 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28772

YNETMELK

Yksekretim Kurulu Bakanlndan:

YKSEKRETM KURUMLARINDA NLSANS VE LSANS DZEYNDEK

PROGRAMLAR ARASINDA GE, FT ANADAL, YAN DAL

LE KURUMLAR ARASI KRED TRANSFER YAPILMASI

ESASLARINA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie aada ek maddeler eklenmitir.

Merkezi yerletirme puanyla yatay gei

EK MADDE 1 (1) rencinin kayt olduu yldaki merkezi yerletirme puan, gemek istedii niversitenin diploma programnn girdii yldaki taban puanna eit veya yksek olmas durumunda, hazrlk snf da dahil olmak zere yatay gei iin eitim retim dneminin balamasndan itibaren en ge bir ay iinde bavuru yapabilir ve bu durumdaki adaylarn bavurular yksekretim kurumlarnn ilgili kurullar tarafndan deerlendirilerek ilgili yl iin sz konusu diploma programnn SYM Klavuzunda ngrlen renci kontenjannn %10unu gememek artyla yatay geileri kabul edilir. Bavurunun kontenjandan fazla olduu durumlarda SYS puan en yksek adaydan balanarak sralanarak kontenjan kadar adayn yatay geii kabul edilir.

zel durumlarda yatay gei

EK MADDE 2 (1) iddet olaylar ve insani kriz nedeniyle eitim retimin srdrlemez olduu Yksekretim Kurulu tarafndan tespit edilen lkelerde renim gren renciler Trkiyedeki yksekretim kurumlarna yatay gei bavurusu yapabilirler. Bu konuya ilikin usul ve esaslar Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Yksekretim Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/4/2010

27561

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/8/2011

28027