19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Karadeniz Teknik niversitesinden:

KARADENZ TEKNK NVERSTES YABANCI DL HAZIRLIK

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Karadeniz Teknik niversitesine bal lisans ve lisansst programlarna yeni kabul edilen rencilerin ngilizce seviyelerini niversitedeki dersleri takip edebilecek dzeye getirmek iin yabanc dil hazrlk snflarnda yrtlen eitim-retim ve snavlarla ilgili usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Karadeniz Teknik niversitesi Yabanc Dil Hazrlk snfnda yrtlen eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Hazrlk Snf: Yabanc Dil Hazrlk Snfn,

b) Lisans: En az sekiz yaryllk bir program kapsayan bir yksekretimi,

c) Lisansst: Yksek lisans ve doktora eitimini,

) Rektr: Karadeniz Teknik niversitesi Rektrn,

d) Rektrlk: Karadeniz Teknik niversitesi Rektrln,

e) Senato: Karadeniz Teknik niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Karadeniz Teknik niversitesini,

g) Yksekokul Kurulu: Yabanc Diller Yksekokul Kurulunu,

) Yksekokul: Karadeniz Teknik niversitesi Yabanc Diller Yksekokulunu

ifade eder.

KNC BLM

Eitim ve retimle lgili Esaslar

Dzey tespiti

MADDE 4 (1) niversitede eitim ve retim dili baz blmlerde tamamen, baz blmlerde %30, baz blmlerde ksmen, dier blmlerde semeli ngilizcedir. niversiteye kabul edilen lisans rencilerinden, ngilizce dil bilgilerinin yeterli olduunu, Senato tarafndan kabul edilen dil snavlarnn biri ile kantlayamayanlar Hazrlk Snfna zorunlu olarak alnr. Lisansst rencileri ise 10/8/1997 tarihli ve 23076 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karadeniz Teknik niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmelii hkmleri dorultusunda Hazrlk Snfna alnr.

(2) rencilerin ngilizce renimlerine hangi dzeyde balayacaklar, Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan yaplan seviye tespit snav ile belirlenir. Seviye tespit snav sonucu renciler; balang, orta-ncesi, orta veya ileri dzey programlarna yerletirilir. Eitim dili tamamen ngilizce olan Bat Dilleri ve Edebiyat blmnn seviye tespit snavlar bu blm tarafndan yaplr.

Eitim sresi ve devam zorunluluu

MADDE 5 (1) Hazrlk Snfnda retim sresi bir yldr. Haftalk ders saati toplam yirmi saatten az, otuz saatten fazla olamaz.

(2) renciler, derslerin en az % 90na devam etmekle ykmldr. Salk raporlar devamdan saylmaz. Sadece ara snav eklindeki yaryl ii almalar iin mazeret snav hakk verilmesinde kullanlr. Rektrlk tarafndan onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katlan renciler katlamadklar dersler iin devamsz saylmazlar. Eitim dili tamamen veya % 30 ngilizce olan blmlerde, birinci yln sonunda devam artn yerine getirerek baarsz olmu rencilerin ikinci yl derslere devam mecburiyeti yoktur. Bu renciler dilerlerse yaryl banda bir dileke ile blm bakanlna bavurarak yeni kayt olan rencilerle ayn artlara tabi olmak kayd ile bir veya iki yaryl daha derslere devam ederek dnem sonundaki muafiyet snavna girebilirler.

Snavlar, devler ve almalar

MADDE 6 (1) Hazrlk eitiminde, ara snavlar dnda nceden tarih bildirilmeden ksa sreli snavlar yaplabilir ve devler verilebilir.

(2) Yabanc dil hazrlk eitim-retimi sresince yaplan almalarn kapsamlar ve amalar gz nne alnarak, her yaryl iinde en az iki ara snav yaplr. Ara snav tarihleri, Yksekokul tarafndan yaryl banda ilan edilir. Eitim dili tamamen ngilizce olan blmler hari olmak zere ara snav haftas derslere devam edilir.

(3) Ylsonu genel snavna, devam zorunluluunu yerine getirmi ve yl ii almalarnn not ortalamas 100 tam puan zerinden en az 50 olan renciler katlabilirler. Eitim dili tamamen ngilizce olan blmlerde ise yl ii not ortalamas en az 60 olan renciler ylsonu snavna katlabilirler.

(4) Mazeretleri nedeniyle bir veya birden ok ara snava katlamayan renciler iin nceden duyurulan bir tarihte mazeret snav yaplr. Mazeret snavlarna ilikin esaslar unlardr:

a) rencilerin hakl ve geerli nedenlerinin varl halinde mazeretli saylmalarna, Yksekokulca karar verilir. Hastalk nedeniyle snava giremeyen rencilerin bu durumlarn salk kurumlarndan aldklar raporla belgelendirmeleri gerekir.

b) Mazeret belgelerinin, bu belgelerin dzenlendii tarihi izleyen bir hafta ierisinde Yksekokula verilmesi gerekir. Bu srenin sonunda yaplan bavurular ileme konulmaz.

c) Mazeret snavna girmeyen rencilere yeni bir mazeret snav hakk verilmez.

) Mazeret snavndan alnan not, rencinin mazereti nedeniyle giremedii en son ara snav notu yerine geer ve katk oran bu snava gre dikkate alnr.

d) Ksa sreli snavlar ile yeterlik snavlar iin mazeret snav yaplmaz.

(5) Eitim dili tamamen ngilizce olan Bat Dilleri ve Edebiyat Blmnn ara snav tarihleri ilgili blm bakanl tarafndan yaryl banda ilan edilir. Mazeret snavna ilikin esaslar bu blm rencileri iin de uygulanr.

Genel baar notunun hesaplanmas

MADDE 7 (1) Genel baar notu 100 tam puan zerinden hesaplanr. Ara snavlar, yl ii dier snavlar ve devlerden alnan puan ortalamasnn % 70i ile ylsonu genel snav puannn % 30unun toplanmas ile elde edilir. Ancak rencinin baarl saylabilmesi iin ylsonu snavndan en az 100 tam puan zerinden 50 almas gereklidir.

(2) Bir rencinin yabanc dil hazrlk snfndan baarl saylabilmesi iin ylsonu baar notunun 100 tam puan zerinden en az 70 olmas arttr.

(3) Ylsonu genel snavnda baarsz olan hazrlk snf rencileri; retim yl sonunda yaplan temmuz ay yeterlik snavna girerler ve eer baarsz olurlarsa takip eden eitim yl iindeki eyll ve ubat aylarndaki muafiyet snav haklar sakl kalr.

(4) Orta dzey programn izleyen rencilerden birinci yaryl not ortalamas 100 tam puan zerinden 60 ve st olanlar, orta alt dzey programn izleyen rencilerden 90 ve st olanlar yaryl sonunda yaplan yeterlik snavna girebilir. Eitim dili tamamen ngilizce olan blmlerde ise birinci yaryl ortalamas 100 tam puan zerinden 85 ve st olan renciler yaryl sonu yeterlilik snavna girebilirler. Bu rencilerden baarl olanlar blmlerine kayt yaptrrlar. Yeterlik snavnda baarl olamayan renciler bahar dnemi derslerine devam ederler. Bu rencilerin temmuz ve eyll aylarndaki yeterlik snav haklar sakldr.

zinli ayrlma

MADDE 8 (1) Hazrlk Snfna kaytl olan renciler dnem izni iin bavurabilir. znin kabul ve sresi rencinin kaytl olduu faklte, yksekokul veya enstit ynetim kurulu karar ile belirlenir. Bu rencilerin yeterlik snav haklar, izin karar ile birlikte belirtilir.

Yeterlik snavndan muaf olan renciler

MADDE 9 (1) Aadaki renciler yeterlik snavndan muaftrlar:

a) Eitim dili tamamen ngilizce olan ortaretim kurumlarnda eitim grp, orta retimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) Eitim dili ngilizce olan yksekretim kurumlarnda eitim grp, yksek retimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Son yl iinde, Senato tarafndan kabul edilen dil snavlarndan biri ile ngilizce yeterliini kantlayanlar.

) Son yl iinde baka bir yksekretim kurumunun am olduu yeterlik snavnda veya yabanc dil hazrlk programnda baarl olmu renciler.

d) Son yl iinde yabanc dil hazrlk programnda baarl olmu, niversitenin bir blmnde okumakta iken niversiteye tekrar yerletirilen renciler.

Edeer snavlarda baar kriterleri

MADDE 10 (1) Yabanc Dil Hazrlk Snf yeterlik snavna edeer olan baar kriterleri Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 11 (1) 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karadeniz Teknik niversitesi Yabanc Dil Hazrlk Snf Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik 2013-2014 Eitim-retim Yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karadeniz Teknik niversitesi Rektr yrtr.