19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Gazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (GAZSEM): Gazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

) niversite: Gazi niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin eitimini verdii ve aratrma yapt, akademik programlar dnda, ihtiya duyulan tm alanlarda eitim destei vermek ve eitim programlar dzenlemek ve bu ekilde niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulular ile i birliinin gelimesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amac dorultusunda; kamu, zel sektr ve uluslararas kurulu ve kiilere, ihtiya duyduklar alanlarda eitim programlar planlar, retim materyali hazrlar ve snav hizmetlerine destek salar, ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar dzenler, proje ve danmanlk hizmetleri sunar.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitede Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda alan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdr, kendisine yardmc olmak zere, Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarndan birisi Mdre veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygulamak.

b) Ynetimi altndaki birimleri, Merkezin amalar dorultusunda ynetmek.

c) Faklteler, enstitler, yksekokullar, meslek yksekokullar, dier aratrma ve uygulama merkezleri ve Rektrle bal blmlerde uygulanan Merkeze ilikin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu salamak.

) Eitim programlarnn baaryla ve amaca uygun olarak gereklemesi iin gerekli nlemleri almak.

d) Eitim programlarnn dzenlenmesinde ve Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararas dzeyde grmeler yapmak, projeler hazrlamak veya hazrlatmak, proje nerilerinde bulunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmclar ile Rektr tarafndan grevlendirilen drt retim yesi olmak zere toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri iki yldr. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye ayn usulle grevlendirilir.

(2) Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim kurulu; bakann ars zerine ylda en az iki kez olaan ya da gerekli hallerde olaanst olmak zere salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. st ste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarn oluturmak, dzenlenecek eitli programlarla ilgili faaliyetleri deerlendirmek.

b) Merkezin almalar ile ilgili plan ve programlar hazrlamak ve uygulanmasn salamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 13 (1) 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gazi niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.