19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES KAYNAK VE BRLETRME TEKNOLOJLER

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Gazi niversitesi Kaynak ve Birletirme Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Gazi niversitesi Kaynak ve Birletirme Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma gruplar: Merkezin alma gruplarn,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (GAZ- KABTEM): Gazi niversitesi Kaynak ve Birletirme Teknolojileri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

e) Senato: Gazi niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Gazi niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Ama

MADDE 5 (1) Merkezin amac; kaynak, birletirme teknolojileri ve malzeme muayene yntemlerindeki gelimeleri takip ederek, Trk endstrisinin gelimesi iin sanayicilerle paylaarak, birletirme teknolojileri ve muayene yntemlerinin bilim ve uygulamalarna giren her konuda endstriye k tutmak ve endstrinin problemlerini zmek amacyla endstriye danmanlk yapmak, kaynak ve birletirme teknolojileri konusunda gerek yurt ii gerekse yurt d benzer enstit, merkez ve niversitelerle ibirlii yaparak projeler retmek ve lke sanayiine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Bilimsel dorular esas alarak kaynak, birletirme teknolojileri ve malzeme bilimi alanna giren her trl muayeneleri ve karakterizasyon ilerini yapmak ve bunlarla ilgili raporlar dzenlemek, yntem test onaylar hazrlamak, yeterlilik eitimleri ve snavlar hazrlamak, yapmak ve onaylamak.

b) Kaynak ve birletirme teknolojileri, muayene ve karakterizasyonu ile bunlarla ilgili/balantl dallarda her trl aratrma inceleme gelitirme, uygulama ve altyap projeleri yapmak, bu konudaki almalara katlmak, desteklemek, kontrol etmek ve sonularn yaynlamak.

c) Kaynak ve birletirme teknolojileri konusunda gerek yurt ii gerekse yurt d benzer enstit, merkez ve niversitelerle ibirlii yapmak; bu kurum ve kurulular ile ortak eitim almas ve projeler retmek, ulusal ve uluslararas kurululara ye olmak ve bu kurulularda niversiteyi ve Trkiyeyi temsil etmek.

) Kaynak ve Birletirme Teknolojileri, Eitim, Sertifikalandrma, Muayene ve Uygulamalar hakknda Uluslararas Kaynak Enstits (IIW) ve benzeri kurulular ile anlamalar yapmak, Ulusal yetkili kurulu (ANB) ve ulusal yetkili eitim kuruluu (ATB) olarak grevler yapmak.

d) Avrupa Birlii standartlar ve uluslararas kaynak enstitsnn (IIW) gereklerine uygun her kademeden kaynak (kaynak, kaynak operatr, kaynak retmeni, kaynak uzman, kaynak teknikeri, kaynak konstrktr, kaynak enspektr ve kaynak mhendisi), tahribatsz test (NDT) EN ve ASTN erevesinde (I. II. ve III. seviye) ve tahribatl test personeline kurslar (ve/veya eitimler) dzenlemek ve sertifikalandrma/diploma snavlarn yapmak ve sertifikalandrmak, kurum/kurulu ve firma belgelendirmek.

e) Kaynak, birletirme teknolojileri ve muayene dokmantasyon merkezi kurmak.

f) Kaynak, birletirme teknolojileri, muayeneler ile karakterizasyon konusunda yurt ii ve yurt d eitli yaynlar yapmak.

g) Kaynak malzemesi ve tehizat reten, pazarlayan ve satan endstriyel kurulular, kaynak teknii kullanarak retim yapan endstriyel kurulular, TBTAK, TSE, Sanayi ve Ticaret Odalar, Trk Loydu Vakf, lkemizde faaliyet gsteren TVler, KOSGEB, srekli eitim merkezleri, dier endstriyel ve bilimsel kurulular ile ibirlii yapmak.

) Kaynak ve birletirme teknolojileri, muayeneler ve karakterizasyon konularnda ulusal ve uluslararas seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar dzenlemek, dzenleyen meslek kurulularna destek vermek.

h) Kaynakla ilgili standart, spesifikasyon ve nizamnamelerin hazrlanmasnda yardmc olmak veya bizzat hazrlamak; bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumu, TSE, Trk Loydu Vakf, EN, ISO gibi kurulularla ibirlii yapmak.

) Gerek yurt iinden resmi ve zel ve gerekse yurt dndan talep edilen ve uygun grlen hizmetlerin yerine getirmek.

i) Uluslararas lisansst ve doktora rencilerine akademik alma yaptrmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin Teknoloji Fakltesi Metalurji ve Malzeme Mhendislii Blm retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdr, kendisine yardmc olmak zere, Merkezin alma alan ile ilgili retim yeleri arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarndan birisi Mdre veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn yardmclar ile birlikte uygulamak.

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Merkezin uygulama ve aratrma alanlarndaki imkanlarn uyumlu ve ekonomik biimde kullanlmasndan, aratrma ve uygulama faaliyetlerinin yrtlmesi srasnda her trl destek ve koordinasyonun salanmasndan ve merkezle ilgili dier hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu olmak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

e) Ynetim ve Danma kurullarna bakanlk yapmak, gndemi hazrlamak, toplantlar ynetmek.

f) niversite ierisinden veya dndan Merkezde grev yapacak, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacn belirlemek ve grevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektrle sunmak.

g) Mdr yardmclarnn hakl sebeplerle grevden alnmalar iin Rektre neride bulunmak.

) Merkezde grevli veya grevlendirilecek personelin hizmet ii eitim amac ile yurt ii ve yurt dnda grevlendirilmesi iin Rektrle teklifte bulunmak.

h) Merkezde yaplan btn ilemlerin ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yrtlp yrtlmediini denetlemek.

) Yeni proje kaynaklar gelitirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Merkezin amalarnda belirtilen konularla ilgili alan niversite retim yelerinden Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Grev sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri grevlendirilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az iki ayda bir toplanarak aadaki grevleri yrtr:

a) Merkezin almalar ve ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) htisas gruplarnn kurulu ve almalar ilkelerini belirleyen kararlar almak.

c) niversitesinin faklteler, enstitler, yksekokullar, blmler ve dier birimler arasnda ibirlii gerektiren almalarn yrtlmesini salamak amacyla protokoller hazrlamak.

) Mdrn hazrlayaca yllk alma raporunu deerlendirmek, bir nceki yla ait alma raporu ile deerlendirme sonularn niversite Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Mdr ve Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek bir sonraki yln alma programn hazrlamak.

e) Yurt ii ve yurt d kurulularla ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilkelerini belirlemek.

f) Mdr tarafndan hazrlanan bte nerilerini incelemek ve uygun bulduu takdirde Rektrn onayna sunmak.

g) Kurslara ve zel uzmanlk kazandrmaya ynelik eitim ve retim programlarna katlanlara ve kurum/kurulu ile firmalara verilecek sertifika/diploma, belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, niversitenin iinden ve dndan, kaynak ve birletirme teknolojileri alannda uzmanlklar ile tannan kurum ve kurulularn temsilcileri ve kiiler arasndan Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen on be kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(3) stiari nitelikte kararlar alan Danma Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Danma Kurulu ylda en az bir kez Mdrn ars ile toplanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma gruplar

MADDE 13 (1) alma gruplarnn says, kurulu ve alma konular Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Bu gruplarda tam zamanl veya gerek duyulduu zaman ve srede personel altrabilir. Gruplarn kurulu ve alma yntemleri Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Mdr veya Mdr tarafndan grevlendirilecek yardmclarndan birisi alma gruplarna bakanlk eder.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr Yrtr.