19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Bozok niversitesinden:

BOZOK NVERSTES UZAKTAN RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bozok niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bozok niversitesine bal olarak kurulan Bozok niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Bozok niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Merkez (BOZOK-UZEM): Bozok niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Merkez Mdr: Bozok niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Bozok niversitesi Rektrn,

d) niversite: Bozok niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Bozok niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Grevleri

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) letiim ve bilgi teknolojisine dayal olarak niversitede yrtlen n lisans, lisans tamamlama, lisans, yksek lisans ve srekli eitim dhil, ders, kurs, seminer, konferans, sertifika program gibi tm eitim programlar kapsamnda uzaktan yaplan eitim iin plan, program, egdm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yrtmek.

b) Yksekretimin zaman ve mekn snrlln gidererek yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak.

c) Yksekretimin yeni renci kitlelerine yaylmasn salamak suretiyle verimlilii artrmak ve bilgiyi tm kitlelere yaygnlatrmak.

) Teknolojinin salad oklu ve etkileimli ortam olanaklarn kullanarak eitimin etkinliini artrmak.

d) Eitim-retim imknlarnn paylamlarn salayarak niversite iinde, niversiteler arasnda, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirliinde akademik etkileimi ve yardmlamay kolaylatrmak, bu amala kurum ve kurulularn uzaktan retim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak, nlisans, lisans tamamlama, lisans, yksek lisans ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve ders programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek.

e) Uzaktan retim ile ilgili aratrma, gelitirme ve uygulama almalar yapmak.

f) Kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarn e-renme ortamlarna uyarlayarak, verimlilik ve baarlarnn gelitirilmelerine katkda bulunmak.

g) Uzaktan retim sisteminin tm aamalarna akademik ve teknik destek salamak.

) niversitede uzaktan retime ilikin etkinliklerin salkl yrtlmesi iin her trl idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.

h) Uzaktan retimin yrtld retim ynetim sistemi yazlmnn aksaksz biimde almasn salamak ve ynetimini gerekletirmek.

) Merkez iin ihtiya duyulacak her trl yazlm tasarlamak ya da mevcut yazlmlar ihtiyaca gre gncellemek.

i) Uzaktan retim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar iin internet tabanl retim materyalleri gelitirmek ve uygulamak.

j) niversitenin farkl birimlerinde ve dier niversitelerde uzaktan retim sistemlerini kurmak, niversite alt yapsn kullanarak bu konuda zmler gelitirmek, rn ve danmanlk hizmetleri vermek.

k) Uzaktan retim hakkndaki birikimi dier kurum ve kurulularla paylamak, uzaktan eitimle ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli veya yabanc kurulularla ibirlii yapmak, sreli/sresiz yaynlar yapmaktr.

Merkezin grevleri

MADDE 6 (1) Merkezin grevleri unlardr:

a) Uzaktan retim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

b) niversitenin rencilerine ve/veya topluma, iletiim ve bilgi teknolojilerine dayal uzaktan retim yoluyla sunduu tm dersler ve programlar iin gerekli teknik standartlar belirlemek, aralar salamak, ders ieriklerini hazrlamak ve ilgili altyap ve ortam gelitirmek.

c) Gerek niversite ii, gerekse niversite d projelerde ihtiya duyulan yazlm otomasyonlar ve ders ieriklerini gerekletirmek, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak.

) Bilgi toplumuna gei srecinde lkemizin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki eitimlerin e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak veya nermek.

d) Uzaktan retim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

e) 14/12/1999 tarihli ve 23906 sayl Resm Gazetede yaymlanan niversiteleraras letiim ve Bilgi Teknolojilerine Dayal Uzaktan Yksekretim Ynetmelii kapsamnda faaliyetlerde bulunmak.

f) niversite retim elemanlarnca uzaktan eitim vermek amacyla hazrlanan dersleri akredite etmek.

g) niversite bnyesinde akredite edilen dersleri YKe nermektir.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkez; Merkez Mdr, Ynetim Kurulu ve Danma Kurulundan oluur.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Merkez Mdr, yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdrnn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmcs, o da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinin en kdemli olanndan balamak zere veklet eder. Mdrn alt aydan fazla sreyle grevinin banda bulunmamas halinde grevi sona erer. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir nedenle grevden ayrlmas durumunda mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Ynetim kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

c) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yapmak.

d) Danma Kuruluna bakanlk etmek.

e) Merkezin amalarn gerekletirmek iin almalar yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Merkez Mdr ve mdr yardmclar dhil, alt kiiden oluur. Dier ye; retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yelerin herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde, kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Merkez Mdrnn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Eitlik halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Mdrn nerisi zerine, gerektiinde niversite iinden ve dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler. Ancak bu kiiler oy kullanamazlar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, uzaktan eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmaktr.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun nerisiyle Rektr tarafndan onaylanan aadaki kiilerden oluturulur:

a) Merkez Ynetim Kurulu yeleri.

b) renci leri Daire Bakan.

c) Bilgi lem Daire Bakan.

) letiim Fakltesi Dekan.

d) Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdr.

e) Faklte, enstit ve yksekokullardan, birer retim eleman.

f) Mhendislik Fakltesi Bilgisayar Mhendislii Blmnden bir retim eleman.

(2) Merkez ynetim kurulunun gerek grmesi ve Rektrn onay ile ulusal ve uluslararas dzeyde faaliyet gsteren kii ve kurulu temsilcileri, gr ve nerilerinden faydalanmak zere Danma Kurulu toplantlarna misafir olarak katlabilir.

(3) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye, tekrar grevlendirilebilir.

(4) Danma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmelerde bulunur ve istiar nitelikte gr bildirir.

(5) Danma Kurulu ylda bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr.

(6) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Ynetim Kuruluna danmanlk yapmak.

c) lgili kurulular arasnda ibirlii salamak ve Merkezin faaliyetleri hakknda nerilerde bulunmak.

Merkezin personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri ve Senatonun kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bozok niversitesi Rektr yrtr.