19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Acbadem niversitesinden:

ACIBADEM NVERSTES LER DZEY SMLASYON VE

ENDOSKOPK CERRAH ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Acbadem niversitesine bal olarak kurulan Acbadem niversitesi leri Dzey Simlasyon ve Endoskopik Cerrahi Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (CASE): Acbadem niversitesi leri Dzey Simlasyon ve Endoskopik Cerrahi Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: niversite Rektrn,

d) niversite: Acbadem niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Merkezin amac; simlasyon ve modelleme ile ilgili akademik almalar yapmak, projeler gelitirmek, kurs ve seminerler dzenlemek, bu programlar ve uygulamalar araclyla niversitenin kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Salk bilimleri alannda medikal simlasyon modaliteleri kullanlarak mezuniyet ncesi ve sonras eitim ve sertifika programlar amak.

b) Tpta uzmanlk dernekleri ile kamu ve zel sektr kurum ve kurulularna ynelik medikal simlasyon programlar ve zellikle cerrahi branlarda mezuniyet sonras eitimleri dzenlemek.

c) Tm salk alanlar iin her uzmanlk alannda mezuniyet sonras eitim programlar hazrlamak.

) niversite rencilerinin eitimlerine programlar dahilinde ve talep edildii takdirde ksmi ve tam grev simlatrleri yardmyla katkda bulunmak.

d) Modelleme ve simlasyon konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak ve gelitirmek.

e) niversite bnyesinde modelleme ve simlasyon konusunda yaplan aratrmalar desteklemek, ulusal veya uluslararas sempozyum, konferans ve seminerler dzenlemek.

f) niversitede, lkemizdeki ve yurt dndaki benzer merkezlerle ilikiler kurmak ve koordinasyon halinde almak ve yaplacak olan lisans ve lisansst almalarda destek salamak.

g) Tbbi beceri ve simlasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararas standartlarda akreditasyon almalarn yrtmek.

) Srekli eitim kapsamnda Rektrlke nerilen ve/veya Merkez Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Ynetim Kurulu yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilecei gibi grev sresi dolmadan ayn ekilde grevden alnabilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden dorudan Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn kendisine yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan nerecei en ok iki kii mdr yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmclarndan birisini vekil brakr. Greve veklet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak.

e) Danma Kurulunun oluumunu salamak ve bu Kurulu toplantya armak.

f) Yurt ii ve yurt d eitim-retim, aratrma, uygulama, iletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve/veya kiilerle ibirlii yaparak, amacna uygun ve alma alanna giren konularda karlkl yardmlamay gerekletirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; niversitede grev yapan retim elemanlar arasndan grevlendirilecek be kiiden oluur. Ynetim Kurulu bakan mdrdr.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Grevden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak iin yeni ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda bir, iin gerektirdii durumlarda daha sk toplanr ve Merkezin almalarn gzden geirerek ilgili konularda karar alr. Ynetim Kurulu; salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirlenen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporu ile yllk alma programn grerek hazrlamak.

c) Aratrma ve yayn konularnda kararlar almak.

) Merkezin almalar iin gerekli geici alma gruplarn ve komisyonlar kurmak ve grevlendirmek iin Rektrn onayna sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarn hazrlamak.

e) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, alma konularyla ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr temsilcileri ve uzmanlar arasndan istekleri halinde, yllk sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla sekiz kiiden oluur. Grev sreleri ve yeniden grevlendirilmeleri Ynetim Kurulu yeleri ile ayn ekilde olur. Kurul mdrn ars zerine toplanr.

(2) Danma Kurulunun grevi; Ynetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak gr bildirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Demirba ve ekipman

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamndan alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Acbadem niversitesi Rektr yrtr.