19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

OKUL ST PROGRAMI UYGULAMA TEBL

(TEBL NO: 2013/58)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, Mill Eitim Bakanl ve Salk Bakanlnca ortaklaa hazrlanan ve Okul St Program kapsamnda rencilere st ime alkanln kazandrmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkda bulunarak salkl byme ve gelimelerini salamaktr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 2013-2014 eitim-retim ylnn ikinci dneminde, bamsz anaokulu, uygulama snf, anasnf ve ilkokul rencilerine pazartesi, aramba ve cuma gnlerinde, haftada 3 gn sreyle 200 ml ambalajl, yal, sade UHT ime st datlmasna ilikin usul ve esaslar kapsar.

(2) Birinci fkra kapsamndaki zel retim kurumlar, Programa edeer st veya st rn tketilmesini salamalar halinde, velinin istei esas alnarak kurum ynetiminin karar dorultusunda Programn kapsam dnda tutulur.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Okul St Program Uygulama Esaslar Hakknda Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

b) Karar: 22/7/2013 tarihli ve 2013/5171 sayl Bakanlar Kurulu Kararn,

c) Okul st: Yurt iinde retilen i stten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliine uygun olarak elde edilen ve ambalajnn ekli Bakanlk, Salk Bakanl ve Mill Eitim Bakanlnca belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi i St ve Isl lem Grm me Stleri Teblii (Tebli No: 2000/6)nde tanmlanan yal, sade 200 mllik UHT ime stn,

) Okul st komisyonu: llerde; milli eitimden sorumlu vali yardmcs bakanlnda il gda, tarm ve hayvanclk mdrl, il milli eitim mdrl, defterdarlk ve il halk sal mdrl temsilcilerinden oluan, mal muayene ve kabul komisyonu olarak grev yapan, Programn yrtlmesinden sorumlu olan ve sekretaryas il milli eitim mdrlnce yrtlen komisyonu,

d) Program: Okul St Programn,

ifade eder.

KNC BLM

Sorumluluk, Eitim ve Tantm

Sorumluluk

MADDE 5 (1) Programn uygulanaca okullar Mill Eitim Bakanlnca belirlenir.

(2) Programn koordinasyonu Bakanlk tarafndan yaplr.

(3) Okul stlerinin alm, yurt iinden temin edilen i stlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamnda onay belgesi veya ayn Ynetmelik hkmlerine gre geerli edeer belgeye sahip ve lke iinde UHT ime st retimi yapan gda iletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve ilgili mevzuata gre Bakanlka yaplr.

(4) Datm yaplacak olan okul st ambalajlarnn ekli ve zerinde yer almas gereken hususlar Bakanln koordinasyonunda Salk Bakanl ve Mill Eitim Bakanl ile ibirlii yaplarak belirlenir.

(5) llerde okul st komisyonlarnn sekretaryasnn yrtlmesi, okul stnn okullara ulatrlmasnn kontrol ile uygun artlarda muhafazas ve tketimlerinin salanmasndan, okul st komisyonu ve il milli eitim mdrlkleri sorumludur.

(6) Program kapsamnda, st datm ncesi ve tketim sonrasnda rencilere ait bilgilerin ierik ve format Salk Bakanl ve Mill Eitim Bakanlnca birlikte belirlenir.

(7) rencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giri yaplamad durumlarda verilerin toplanmas ve zamannda ulalabilir olmas Mill Eitim Bakanlnca salanr.

(8) renci velileri, retmenler, aile hekimleri ve/veya salk kurumlarnca ste kar duyarll tespit edilen renciler, okul ynetimleri tarafndan Program dnda tutulur.

(9) Programda uzun dnemde rencilerin gelimelerine ilikin almalar Mill Eitim Bakanl ile ibirlii iinde Salk Bakanlnca yrtlr.

(10) Datlacak okul stlerinin retiminden tketimine kadarki aamalarnda, Trk gda mevzuat ile ihale teknik artnamesine uygunluunun denetimi, il gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerince yaplr.

(11) Okul st retimi yaplan illerde, il gda, tarm ve hayvanclk mdrlklerince stlerin her bir partisinden numune alnr, numunelere ait analiz sonular, Bakanla ve teslimi yaplacak illerdeki il gda, tarm ve hayvanclk mdrlne gnderilir.

(12) Teknik artnameye uygun olduu halde, okullarn kaytl renci saylarndaki deiiklik, renci devamszl, resmi tatil, hava koullar, mahalli dzeyde eitime geici olarak ara verilmesi gibi eitli nedenlerle datm yaplamayan stler il okul st komisyonlarnca, ncelik veli izni olan dier kurumlardaki renciler olmak zere mahallinde deerlendirilir.

Eitim ve tantm

MADDE 6 (1) Programn kamuoyunda tantm, iletiim stratejisinin belirlenmesi ve Programda grev alan kiilerin eitimleri iin Bakanlk, Mill Eitim Bakanl, Salk Bakanl ve Ulusal St Konseyinin katlmyla gerekli tedbirler alnr.

(2) Program balamadan nce ailelere st iimi sonras oluabilecek basit rahatszlklar ve bulgularn anlatld, bu bulgularn byk bir blmnn geici ve hafif olduunun belirtildii, stn neminin vurguland eitim programlar Mill Eitim Bakanl ve Salk Bakanlnca dzenlenir.

(3) Okul St Programna ynelik ve hazrlanacak olan Okul St Modlnn kullanm ile ilgili olarak il/ile milli eitim mdrlkleri temsilcileri, okul mdrleri, retmenler ile rencilerin eitimi, Mill Eitim Bakanlnca grevlendirilen eitimciler tarafndan yaplr.

(4) Program iin gerekli eitim ve tantm materyallerinin temini, yaym ve datm Bakanlk koordinasyonunda, Ulusal St Konseyi tarafndan yaplr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Finansman ve demeler

MADDE 7 (1) Karar uyarnca yaplacak demeler, genel bteden Bakanla tahsis edilen denekten karlanr.

(2) l milli eitim mdrlkleri, datm yaplan okul stne ilikin aylk olarak okul st komisyonunca dzenlenecek valilik onayl mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayn beinci ignnde ykleniciye bildirir ve Bakanla gnderir. Yklenicilerin itiraz halinde Kamu hale Kanunu ve ilgili mevzuatna gre ilem yaplr.

(3) Bakanlk il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarn birletirerek deme icmalini hazrlar.

(4) demeler, deme icmali esas alnarak Bakanlk tarafndan yaplr.

Denetim ve idari yaptrmlar

MADDE 8 (1) Program ile ilgili demelerde ve dier hususlarda denetimi salayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarna gre Bakanlk, Mill Eitim Bakanl ve Salk Bakanl alr.

(2) Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 9 (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayl Resm Gazetede yaymlanan Okul St Program Uygulama Teblii (Tebli No: 2012/35) ile 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayl Resm Gazetede yaymlanan Okul St Program Uygulama Teblii (Tebli No: 2012/75) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.