19 Eyll 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28770

YNETMELK

Piri Reis niversitesinden:

PR RES NVERSTES DENZCLK TARH UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Piri Reis niversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Piri Reis niversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Piri Reis niversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mtevelli Heyeti: Piri Reis niversitesi Mtevelli Heyetini,

d) Rektr: Piri Reis niversitesi Rektrn,

e) niversite: Piri Reis niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar, Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr;

a) Trk denizcilik tarihi mirasmz aratrmak ve gelecek nesillere aktararak denizciliimize sahip kmak.

b) Trk denizcilik tarihinin; Karadeniz, Trk Boazlar, Ege Denizi ve Akdeniz, Hazar Denizi, Kzl Deniz ve Hint Okyanusundaki ulusal, uluslararas ve kresel karakterini vurgulayacak almalar yapmak, bu almalar desteklemek.

c) Bakanlk ve Genel Sekreterlii Piri Reis niveritesi tarafndan yrtlmekte olan Dnya Denizcilik Tarihileri Birlii (International Association of Maritime Studies 2012)nin almalarna yn vermek.

) Trk denizcilik tarihinin dnyaya en iyi ekilde tantlmas iin yaplm ve yaplmakta olan deniz tarihi almalar ile niversitenin nl Trk Denizcisi Piri Reisin adn tamas ve 1513 tarihli Piri Reis Dnya Haritasnn 500. Yl nedeniyle UNESCO tarafndan 2013 ylnn Piri Reis Yl olarak ilan edilmesi dolaysyla Piri Reis ve eserleri ile ilgili yaplan almalar bir at altnda toplayarak daha etkin hale getirilmesini salamak.

d) Bu alanlarda yaplacak lisans, lisansst ve doktora programlar ile dier almalar desteklemek; ulusal ve uluslararas programlar, almalar dzenlemek, danma hizmetleri vermek ve bunlarla ilgili yaynlar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amacna ulaabilmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Aratrma yapmak, yaptrmak ve bu konularla ilgili raporlar hazrlamak.

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarna sahip ulusal ve uluslararas kurum, kurulular ile ibirliinde bulunarak, aratrma ve eitim programlar gerekletirmek, amalar dorultusunda ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, toplant, eitim ve benzeri etkinliklerle sertifikal veya sertifikasz eitim programlar dzenlemek ve yrtmek, uygulamalar planlamak ve organize etmek, bu konuda yerli ve yabanc kurulularla ibirliinde bulunmak.

c) Dnya Denizcilik Tarihileri Birlii (International Association of Maritime Studies 2012)nin Bakanlk ve Genel Sekreterlik faaliyetleri ile dier almalarn yrtmek.

) Ulusal ve uluslararas aratrma projelerinin hazrlanmas ve yrtlmesi faliyetlerini gerekletirmek; ulusal ve uluslararas kurulular ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tr projelere katkda bulunmak.

d) Kamu ve zel kurululara faaliyet alanlarna ilikin konularda, ilgili mevzuat erevesinde cretli ya da cretsiz danmanlk ya da bilirkiilik hizmetleri vermek.

e) niversitede retim gren rencileri aratrma yapmaya yneltmek ve aratrmalarna destek olmak.

f) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiinde dier kurum ve kurulularla i birlii yapmak.

g) Merkezin amalarnn gereklemesine hizmet edecek ekilde grsel, iitsel yaynlar hazrlamak, yaplacak aratrma sonularn kitap, dergi, bror, web sayfas ve benzeri yayn aralar ile yaynlamak.

) niversitenin ktphane kaynaklarnn gelitirilmesine katkda bulunmak, gerektiinde kitaplk ve ariv oluturmak.

h) Kurulu amacna uygun dier almalar yapmaktr.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin tam gnl alanlar ierisinden Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren mdr tekrar ayn sre ile grevlendirilebilir. Mdr, grevi banda bulunamad zaman, Rektrn onayn almak suretiyle, yardmclarndan birisini vekil olarak brakr. Greve veklet drt ay at takdirde yeni bir birim sorumlusu grevlendirilir. Mdr, Rektrn onayn alarak birisi retim eleman olmak zere niversite alanlar arasndan iki mdr yardmcs atayabilir ve bunlarn grevlerini belirleyebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak ve bu kurullarn bakan olarak toplantlar ynetmek.

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek.

) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve yardmclar ile Rektr tarafndan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilen drt yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, ayn usulle yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu; Mdrn daveti zerine, ylda en az drt defa yelerinin salt ounluu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Ynetim Kurulunun raportrln Mdrn belirledii mdr yardmclarndan birisi yapar.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar kapsamndaki almalarn planlamak ve yrtmek.

b) Yllk faaliyet raporlarn ve alma programlarn Rektrle sunmak.

c) lgili mevzuat hkmlerine gre verilen dier ileri yapmak.

Danma kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunur ve istiari nitelikte gr bildirir.

(2) Danma Kurulu; Merkezin ama ve almalarna ilgili olan uzmanlklarndan yararlanlabilecek, niversiteden ve dier niversitelerden, kamu kurum ve kurulularndan, zel sektrden ve ahslar arasndan Ynetim Kurulunca seilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen en fazla yirmi yeden oluur.

(3) Danma Kurulu; her yl en az bir defa, Mdrce belirlenen bir tarihte, Mdrn bakanlnda toplanr. Danma Kurulunun toplantlarnda ounluk aranmaz.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlarnda Ynetim Kuruluna danmanlk yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Rektr yardmclarndan birine veya Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Piri Reis niversitesi Rektr yrtr.