18 Eyll 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28769

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

TTN MAMULLER VE ALKOLL KLERN SATIINA VE

SUNUMUNA LKN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ttn Mamulleri ve Alkoll kilerin Satna ve Sunumuna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi yrrlkten kaldrlm, (f) bendi ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

f) yerinde; ttn mamulleri ve alkoll ikiler tketilmek veya beraberinde gtrlmek zere onsekiz yan doldurmam kiilere satlamaz veya sunulamaz. Ya konusunda tereddde dlmesi halinde satc, talepte bulunan tketiciden kimlik belgesi talep eder.

(2) Onsekiz yan doldurmam kiiler, ttn rn iletmelerinde, pazarlanmasnda ve satnda istihdam edilemez. Ayrca bu kiiler, alkoll ikilerin retiminde, pazarlanmasnda, satnda ve ak sunumunda istihdam edilemez. Yasal dzenlemeler uyarnca gerekletirilen eitim amal almalar bu hkmn dndadr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

d) Alkoll ikiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasnda perakende olarak satlamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) yerlerinde bulunan otomatik sat makinelerinde ttn mamul bulundurulamaz. Ttn mamulleri, her nevi oyun makineleri ile veya farkl yntemlerle oyun ve bahse konu edilemez.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Meskn mahaller ve konaklama yerleri hari olmak zere, otoyollardaki ve devlet karayollarndaki yap ve tesislerde alkoll iki satna ve tketimine izin verilmez.

(3) renci yurtlar, salk hizmeti verilen yerler, spor msabakas yaplan stadyum ve kapal spor salonlar, her trl eitim ve retim kurumlar, kahvehane, kraathane, pastane, bezik ve bri salonlar ile akaryakt istasyonlarnda faaliyet gsteren iyerlerinde alkoll iki sat ve sunumu yaplamaz.

(5) Alkoll ikilerin perakende veya ak olarak satnn yapld yerler ile rgn eitim kurumlar ve dershaneler, renci yurtlar ve ibadethaneler arasnda kapdan kapya en az yz metre mesafenin bulunmas zorunludur. Mesafe art, sat belgesinin verildii tarih itibariyle aranr. Ancak 11/6/2013 tarihinden nce iyeri ama ve alma ruhsat ve sat belgesi alm iletmeler iin bu art aranmaz. Bu iletme sahipleri iletmelerini birinci ve ikinci derece kan hsmlarna devredebilir. Mesafe art turizm belgeli iletmeler iin uygulanmaz.

(6) Kurum tarafndan dzenlenmi alkoll iki sat belgesini haiz iletmeyi 8/6/1942 tarihli 4250 sayl spirto ve spirtolu kiler nhisar Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamnda devralmak isteyen kiiler, devre ilikin belgeler ve devreden kii ile birinci veya ikinci derece kan hsm olduklarna dair resmi belgeleri ibraz etmek zorundadrlar. Devir alan kiinin sat belgesi almak iin gerekli dier artlar tadnn Kurum veya yetkili merci tarafndan anlalmas halinde, adna yeni sat belgesi dzenlenir.

(7) Alkoll ikiler, Kurum tarafndan ak alkoll iki sat belgesi dzenlenmek suretiyle alkoll iki sunum izni verilen yerlerde ak olarak tketime sunulabilir. Ancak bu yerlerde tesis snrlar dnda tketilmek zere alkoll iki sat veya sunumu yaplamaz. Ruhsat veya dier izin belgelerini dzenlemeye yetkili merci tarafndan iyerinin faaliyetine izin verilen alanlar iyeri snrlar ii kabul edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(3) Alkoll ikilerin adn veya markasn ieren alan/alt alan ad kullanlmak suretiyle bu rnlerin reklam ve tantmna ynelik olarak internet sitesi alamaz. Ancak Trkiyede faaliyette bulunan alkoll iki reticisi firmalar ihracat amacyla, lke iinden eriimini engellemeleri kouluyla, rettikleri rnlerin yurt dna ynelik reklam ve tantmn internet siteleri vastasyla yapabilirler.

(4) Alkoll iki retici, ithalat veya toptan satclar, rettikleri, ithal ettikleri veya pazarladklar rnlerin isimlerine/markalarna Kurumsal internet sitelerinin rnler blmnde, reklam ve rn tantm yaplmakszn ve grsel unsurlar kullanmakszn liste halinde yer verebilirler. nternet araclyla alkoll ikilerin tketiciler dndakilere satn ve tantmn ieren ayr bir internet sitesi oluturulmak istenmesi veya dier rnlerden ayr ulalabilen ayn internet adresi ierisinde ayr bir sayfa tahsis edilmesi halinde eriimin arz zinciri ierisindeki sat belgesini haiz kullanclara verilecek kullanc ad ve parola ile salanmas ve sat gerekletirecek olan satcnn sat belgesinde belirtilen fiziki iyeri adresi ile sat belgesi zerinde yer alan Kurum sicil numarasna yer verilmesi zorunludur. Arz zinciri ierisindeki sat belgesini haiz kullanclara ynelik internet sitesinde veya sayfasnda, alkoll iki retici, ithalat ve toptan satclar rettikleri, ithal ettikleri veya pazarladklar rnlere ait teknik bilgilere, herhangi bir reklam unsuru iermemek kaydyla rn markalar ve grsellerini kullanmak suretiyle yer verebilirler.

(5) Alkoll ikiler, otomatik sat makineleri ile satlamaz, her nevi oyun makineleri veya farkl yntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu rnler tketicilere basn ve yayn yoluyla satlamaz ve posta ile sat yntemi kullanlarak gnderilemez.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan ak alkoll iki sat yapacaklar iin ise ilgili mevzuat gereince yetkili makamlardan alnacak ak alkoll iki satna ilikin ruhsat ibaresinden sonra gelmek zere , turizm belgesi ibaresi eklenmi; nargilelik ttn mamul sunumu yapacaklar iin iyeri ama ve alma ruhsat rnei ve/veya ibaresinden sonra gelen turizm iletme belgesi ibaresi, turizm belgesi olarak deitirilmi; (b) bendinin (1) numaral alt bendinde yer alan ak alkoll iki sat yapacaklar iin ise ilgili mevzuat gereince yetkili makamlardan alnacak ak alkoll iki satna ilikin ruhsat ibaresinden sonra gelmek zere turizm belgesi ibaresi eklenmi; nargilelik ttn mamul sunumu yapacaklar iin iyeri ama ve alma ruhsat rnei ve/veya ibaresinden sonra gelen turizm iletme belgesi ibaresi, turizm belgesi olarak deitirilmi; (a) bendine (5) numaral, (b) bendine (6) numaral alt bentler eklenmitir.

5) Perakende veya ak olarak alkoll iki sat yapmak zere sat belgesi talep eden kiiler ile anlan faaliyetleri yrtmekte iken iyeri adresini deitiren kiiler iyerlerinin rgn eitim kurumlar ve dershaneler ile renci yurtlar ve ibadethanelere en az yz metre uzaklkta bulunduunu belgelemek zorundadr. Perakende alkoll iki sat yaplacak iyerleri ile 11/6/2013 tarihinden nce ak alkoll iki sat yapmak zere ruhsatlandrlm olan iyerlerinin mesafe artna uygunluu, ruhsat dzenlemeye yetkili merci tarafndan ruhsat zerine gncel tarih ile der edilir ya da bu art karlayan ek bir yaz dzenlenir. Mesafe artna uygunluun ruhsat zerine der edildii tarihi veya ek yaznn dzenlenme tarihini mteakip otuz gn iinde sat belgesi bavurusunda bulunulmamas halinde, der ileminin veya ek yaznn gncellenmesi zorunludur. 11/6/2013 tarihinden sonra ak alkoll iki sat yapmak zere ruhsatlandrlm olan iyerleri iin, ruhsat dzenleme tarihini mteakip otuz gn iinde ak alkoll iki sat belgesi bavurusunda bulunulmas durumunda, mesafe artna uygunluun ruhsat zerinde der edilmesi veya bu art karlayan ek yaznn ibraz aranmaz. Sat belgesi verildikten sonra iyerinin yz metre yaknnda rgn eitim kurumu, dershane, renci yurdu veya ibadethanenin faaliyete gemesi, sat belgesinin geerliliini sona erdirmez.

6) Perakende veya ak olarak alkoll iki sat yapmak zere sat belgesi talep eden kiiler ile anlan faaliyetleri yrtmekte iken iyeri adresini deitiren kiiler iyerlerinin rgn eitim kurumlar ve dershaneler ile renci yurtlar ve ibadethanelere en az yz metre uzaklkta bulunduunu belgelemek zorundadr. Perakende alkoll iki sat yaplacak iyerleri ile 11/6/2013 tarihinden nce ak alkoll iki sat yapmak zere ruhsatlandrlm olan iyerlerinin mesafe artna uygunluu, ruhsat dzenlemeye yetkili merci tarafndan ruhsat zerine gncel tarih ile der edilir ya da bu art karlayan ek bir yaz dzenlenir. Mesafe artna uygunluun ruhsat zerine der edildii tarihi veya ek yaznn dzenlenme tarihini mteakip otuz gn iinde sat belgesi bavurusunda bulunulmamas halinde, der ileminin veya ek yaznn gncellenmesi zorunludur. 11/6/2013 tarihinden sonra ak alkoll iki sat yapmak zere ruhsatlandrlm olan iyerleri iin, ruhsat dzenleme tarihini mteakip otuz gn iinde ak alkoll iki sat belgesi bavurusunda bulunulmas durumunda, mesafe artna uygunluun ruhsat zerinde der edilmesi veya bu art karlayan ek yaznn ibraz aranmaz. Sat belgesi verildikten sonra iyerinin yz metre yaknnda rgn eitim kurumu, dershane, renci yurdu veya ibadethanenin faaliyete gemesi, sat belgesinin geerliliini sona erdirmez.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Bu Ynetmeliin 20 nci maddesi kapsamnda, mnhasran alkoll ikilerin uluslararas dzeyde tantmna ynelik ihtisas fuarlar ile bilimsel yayn ve faaliyetler dzenlenebilir. Mnhasran alkoll ikilerin uluslararas dzeyde tantmna ynelik ihtisas fuarlar, faaliyetler ve tanmaz kltr varl olarak tescilli yaplarda dzenlenecek sreli etkinliklerde aadaki hususlara uyulur:

a) Uluslararas nitelikte ve mnhasran alkoll iki tantmna ynelik ihtisas fuarlar ve dier faaliyetler sresince kurulacak standlarda tadm amal alkoll iki sunumu yaplmak istenmesi halinde, fuarn veya faaliyetin gerekletirilecei mahalde yetkili bulunan belediye veya zel idare ya da mlki amirlikten alnm alkoll iki sunumuna ilikin izin belgeleri ile birlikte, en ge etkinliin balamasndan otuz gn nce etkinlii dzenleyen tarafndan izin iin Kuruma bavurulur. Kurum bu tr bavurular onbe i gn iinde deerlendirir ve sonulandrr. Bu tr etkinliklerde 4250 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnda hkm altna alnan mesafe artlar uygulanmaz ve yabanc katlmclar ile belgeli satclar ve bu kiiler tarafndan grevlendirilmi alanlara ynelik tadm amal sunum uygulamas mmkndr. Sz konusu faaliyetler, bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun yrtlmek zorundadr.

b) Tanmaz kltr varl olarak tescilli yaplarda dzenlenecek sreli etkinlikler iin 4250 sayl Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan mesafe art aranmaz. Bu tr sreli etkinlikler iin Kltr ve Turizm Bakanlndan alnacak etkinliin gerekletirilecei yerin tanmaz kltr varl olarak tescilli bulunduuna dair bir yaz ve bu yerde sreli etkinlik dzenlenmesine ynelik mlki amirlik tarafndan verilen izni gsterir yaz ile Kuruma yaplacak bavuru zerine ak alkoll iki sunum izni verilebilir. zin verilen sreli etkinlikler de Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun yrtlmek zorundadr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin drdnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Miras yoluyla iyerini devralacak kiinin, miras brakan kii ile birinci veya ikinci derece kan hsm olmas halinde 4250 sayl Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan mesafe art aranmaz.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin nc fkrasnn birinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Reklam ve tantm uygulamalar

MADDE 20 (1) Alkoll ikilerin her ne surette olursa olsun reklam ve tketicilere ynelik tantm yaplamaz. Alkoll ikilerin, tamamen arz zinciri iinde yaplan ve tketicilere ynelik olmayan tantmnn alkoll iki tketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tbbi herhangi bir zararl etki oluturmayacak ierikte, rnn zelliklerini tantmaya ve doru bilgilendirmeye ynelik olmas, tevik edici ve zendirici olmakszn yaplmas gerekmektedir.

(2) Alkoll ikilerin kullanlmasn ve satn zendiren veya tevik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yaplamaz. Bu ykmllk, arz zinciri ierisindeki tm gerek ve tzel kiileri kapsar.

(3) Mnhasran alkoll ikilerin uluslararas dzeyde tantmna ynelik ihtisas fuarlar ile bilimsel yayn ve faaliyetler dzenlenebilir. Bilimsel yaynlar reklam amacyla kullanlamaz.

(4) Alkoll ikileri retenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amala olursa olsun, tevik, hediye, eantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkoll iki datamazlar.

(5) Herhangi bir alkoll ikinin alnmas kouluna bal kampanya ve promosyon dzenlenemez.

(6) Perakende satclara, ak alkoll iki satclarna ve tketicilere ynelik bal sat uygulamas yaplamaz.

(7) Alkoll ikileri reten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hibir etkinlie rnlerinin marka, amblem ya da iaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(8) Ak alkoll iki sat belgesini haiz iyerlerinde servis amal materyallerde marka, amblem ve logo kullanlabilir.

(9) Alkoll ikilerin marka, logo, amblem ve iaretlerini ierecek ekilde szckler, ekiller, resim ve harfler, i yerlerinin iinde, dnda, vitrinlerinde, tabelalarnda, sat nitelerinde, soutucularnda, tanabilir veya sabit her trl materyal zerinde bulundurulamaz.

(10) zerinde alkoll iki marka, amblem, logo veya iareti bulunan kasa, kutu gibi tama veya d ambalaj iin kullanlan materyaller, lojistik amal bulundurmalar hari, kamuya zel tehir edilmek maksadyla kullanlamaz.

(11) Alkoll ikiler sektrnde faaliyet gsteren firmalarn kullandklar aralarda, bu rnlere ilikin markalarn tannmasn salayacak bir uygulamaya gidilemez. Sz konusu aralar zerinde, alkoll iki markalar ile alkoll iki markalarnn logo, amblem ve iaretleri kullanlamaz. Ticaret unvanlaryla firma bilgilerine, ancak bu aralarn yan yzeylerinde ve bir yan yzey alannn yzde onunu amayacak oranda yer verilebilir. Aralar zerinde yer verilen ticaret unvanlarnda herhangi bir markay ne karacak ekilde farkllatrma yaplamaz.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) yerlerinde; alkoll ikilerin fiyatlarnn bildirimi, alkoll ikilerin satna tahsis edilmi blmlerde yer almas ve rakam ile yazlarn elli puntoyu amamas artyla yaplabilir. Fiyat baskl ambalajlar ile fiyat bildirimi yaplmas ve sata sunulan her bir alkoll ikinin birim fiyatnn ve markasnn yer ald, dikdrtgen beyaz zemin zerine ve en fazla yirmi punto byklnde siyah renkli harfler ve rakamlar ile hazrlanan listelerin alkoll ikilerin sat nitelerinde/alanlarnda bulundurulmas mmkndr. Herhangi bir firma veya rn n plana karacak ekilde fiyat bildirimi yaplamaz.

(2) retici, ithalat ve satclar arasnda gerekletirilen ve tketiciye yansmayan tamamen ticari bilgileri ieren bildirimler hari olmak zere, her ne amala olursa olsun, alkoll ikilerin marka, amblem, logo ve iaretleri kullanlarak bildirim yaplamaz, basn-yayn organlar araclyla ilan edilemez, fiyat duyurular yaplamaz.

(3) Bu maddeye aykr dzenlendii tespit edilen fiyat bildirimlerinin reklam mahiyetinde olduu kabul edilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(6) reticilere ait tesisler ile ithalat ve toptan satclara ait iyerlerinde, sat belgesini haiz kiilere ve bu kiiler tarafndan grevlendirilmi alanlarna ynelik olarak tadm amal sunum uygulamas mmkndr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Alkoll ikiler, sadece bu rnlerin satna tahsis edilmi alanda bulunan sat nitelerinde sergilenir. rne tahsis edilmi muhafaza ve soutma amal niteler de sat nitesi kapsamndadr. Alkoll ikiler, birden fazla sat nitesinde sata sunulabilir ancak, sat niteleri birden fazla alanda/reyonda konumlandrlarak alkoll ikilere tahsis edilmi alan btnl bozulamaz. Reklam ve tantm unsurlarn tamayan ve ii grnmeyecek ekilde dizayn edilmi soutucularn iyeri dnda konumlandrlmas alan btnln bozmaz.

(3) Tketicilerin ieriye girmeksizin alveri yapabildii bfeler hari olmak zere, alkoll ikiler; ocuklara ynelik olan materyaller, ocuk dergileri, kitap ve yaynlar ile ocuk kyafetleri, krtasiye, oyuncaklar ile cips, ikolata, ekerleme benzeri ounlukla ocuklar tarafndan tketilen rnlerle bitiik olan alanlarda sata arz edilemez.

(5) Alkoll ikiler iletme dndan grlecek ekilde perakende olarak sata arz edilemez. Perakende sat belgesini haiz satclar, alkoll ikilerin iyeri dndan grnmemesi iin gerek iyerinin fiziki koullarn gerekse sat nitelerinin niteliini ve konumunu uygun hale getirmek iin tedbir almak zorundadrlar.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin;

a) 26 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan fkrasnda ibaresi fkras ile 4250 sayl Kanunun 6 nc maddesinde ibaresi olarak deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(8) 4250 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), () ve (e) bentlerinde belirtilen idari para cezalarn vermeye ve () bendinde tanmlanan kabahatin konusunu oluturan rnlerin mlkiyetinin kamuya geirilmesi kararn vermeye Kurum yetkilidir. Televizyon ve radyolara uygulanacak idari para cezalarn vermeye Radyo ve Televizyon st Kurulu, dier bentlerde yer alan idari para cezalarn vermeye mahalli mlki amir yetkilidir.

b) 26 nc maddesinin yedinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 16 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Alkoll iki sat yerlerindeki reklam ve tantm uygulamalarnn sresi

GEC MADDE 8 (1) Perakende ya da ak alkoll iki sat yaplan iletmelerde;

a) yerlerinin iinde veya dnda reklam ve tantm ieren her trl tabela, 4250 sayl Kanunun 6487 sayl Kanunla deiik geici 1 inci maddesinin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde,

b) yerlerindeki tanabilir veya sabit her trl reklam ve tantm ieren totem, branda, emsiye, glgelik ve tenteler bu maddenin yaym tarihinden itibaren alt ay iinde,

c) yerlerinin iinde bulunan reklam ve tantm amal her trl materyal bu maddenin yaym tarihinden itibaren alt ay iinde,

) yerlerindeki reklam ieren raf ve standlar, bu maddenin yaym tarihinden itibaren bir yl iinde,

bu Ynetmelik hkmlerine uygun hle getirilir.

(2) 4250 sayl Kanunun 6487 sayl Kanunla deiik geici 1 inci maddesinin yaym tarihinde alkoll ikilerin retiminde, pazarlanmasnda, satnda ve ak sunumunda on sekiz yan doldurmam kiileri altranlar bu tarihten itibaren bir yl sreyle bu kiileri altrmaya devam edebilirler.

(3) Perakende alkoll iki sat yaplan i yerlerindeki alkoll ikilerin konulduu ve zerlerinde alkoll ikilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soutucular, i yerlerinin kapal blmlerinde bulunmas kaydyla, 4250 sayl Kanunun 6487 sayl Kanunla deiik geici 1 inci maddesinin yaym tarihinden itibaren yl sreyle kullanlabilir.

(4) Alkoll iki sektrnde faaliyet gsteren firmalarn kullandklar aralar, bu maddenin yaym tarihinden itibaren alt ay iinde bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin onbirinci fkras hkmne uygun hale getirilir.

MADDE 17 Bu Ynetmeliin;

a) 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi, yaym tarihinden itibaren bir yl sonra,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 18 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/1/2011

27808

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

17/6/2011

27967

2-

9/10/2011

28079

3-

30/11/2011

28100

4-

19/12/2012

28502

5-

31/12/2012

28514 (4. Mkerrer)

6-

27/1/2013

28541