14 Eylül 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28765

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esaslara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Müdürü tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

c) Konservatuvar: Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarını,

ç) Konservatuvar Kurulu: Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

d) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

e) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

f) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

g) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

h) Yaygın Seçmeli Ders: Öğrencilerin başka birimlerden alabilecekleri alan dışı seçmeli dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Konservatuvarda eğitim-öğretim Üniversite akademik takvimine uygun olarak yürütülür.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Konservatuvara giriş için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Özel yetenek sınavlarında başarılı olmak,

c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Konservatuvara alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar ile öğrenci ön kayıt ve özel yetenek sınavı tarihleri Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir.

(3) Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için ön kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, Yönetim Kurulunca tespit edilen komisyonlar tarafından yapılacak olan ve baraj sınavı ile kesin kabul sınavından oluşan özel yetenek sınavlarında başarılı olmak zorundadırlar. Özel yetenek sınavları ile ilgili hususlar Senatoca belirlenir. Adaylar, Konservatuvar internet sayfasında ve binasında ilan edilen gün, saat ve yerde bu sınavlara girmek zorundadır.

(4) Özel yetenek sınavlarında başarılı olan adaylar, puan durumuna göre ön kayıt yaptırdıkları anasanat dalları itibariyle sıraya konulur ve kazanan adaylar kontenjan dahilinde asıl liste ve asıl listeye giremeyenler de yedek liste olarak ilan edilir.

(5) Giriş sınavları sonucuna göre başarılı olup asıl listeden Konservatuvara girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt ve kabulleri Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde Konservatuvar tarafından yapılır. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

(6) Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Konservatuvar tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kayıt için ilan edilen süre içinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan adaylar, bu haklarını kaybederler. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 6 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıtlar için son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekçeyle başvurması kaydıyla, kaydının yenilenmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

(5) Geçerli mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresinin sonuna kadar başvurduğu takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya iki yarıyıl için dondurulur.

Eğitim-öğretim programı

MADDE 7 – (1) Bir sonraki akademik yıla ait eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca düzenlenerek Senatoca karara bağlanır.

(2) Konservatuvarda eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, atölye, sahne ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Bir programdaki tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne uygun olarak belirlenir.

(4) Konservatuvarda bir programdaki toplam ders kredisi, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına göre, 240’tır.

Öğretim düzeyi ve şekli

MADDE 8 – (1) Konservatuvarda dört yıllık lisans öğretimi yapılır ve ders geçme esası uygulanır.

Öğrenci statüsü

MADDE 9 – (1) Konservatuvarda tam zamanlı öğrencilik esastır, dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders alma

MADDE 10 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Öğrencinin alt sınıflardan başarısız olduğu dersler dikkate alınarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslere öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, ikinci yarıyıl sonunda 1.00’ın altında, üçüncü, dördüncü ve beşinci yarıyıl sonunda 1.50’nin altında; altıncı ve yedinci yarıyıl sonunda 1.80’in altında olan öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz, alt yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

(3) Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, Konservatuvar Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(4) Öğrenci bir önceki eğitim-öğretim yılında BB’den daha düşük not aldığı dersi/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(5) Kayıt donduran, süreli uzaklaştırma cezası nedeniyle dönem kaybeden, ders kaydı yaptırmayan veya başarısızlık nedeniyle bulundukları yarıyıldan ders alamayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan ders alamazlar.

(6) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır.

(7) Konservatuvarda öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler kapsamında bulunan Konservatuvarın veya başka fakültelerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

Derslere devam

MADDE 11 – (1) Konservatuvarda bütün sınıflarda, bütün derslerden devam zorunluluğu olup; öğrenci, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır.

(2) Teorik derslerin % 30’undan, Konservatuvar Kurulunca uygulamalı ders olarak tanımlanan derslerin ise % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(3) Öğrenci, tekrarlanan derslerde daha önce devam şartını yerine getirmiş ise yeniden devam şartı aranmaksızın, ara sınav ve diğer sınavlara girer. Ancak uygulamalı derslerin tekrarında yeniden devam zorunluluğu vardır.

(4) Devamın denetimi Müdürlükçe uygun görülen bir yöntemle yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları Konservatuvar Kurulu’nca belirlenir. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Konservatuvar Müdürlüğü’nce tespit ve ilân edilir. Aynı günde bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır.

b) Final sınavı: Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrencilere dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavlarını takiben bir ay içinde Konservatuvar Yönetim Kurulu kararıyla tek ders sınav hakkı tanınır. Öğrenciler daha önce alınmamış ya da devam şartı yerine getirilmemiş bir dersten tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında ara sınav şartı aranmaz ve en az CC alan öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Konservatuvar Müdürlüğü tarafından ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Konservatuvara yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil derslerinden, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yarıyıl başında açılan sınavdır. Bu sınavlara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağına ve değerlendirileceğine Konservatuvar Kurulu karar verir.

(3) Gerekli görülen hallerde Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilan edilen zamanda ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(4) Konservatuvarda, Konservatuvar Kurulunun kararıyla bazı derslerin sınavları komisyonlar tarafından yapılır. Bu komisyonlar ilgili bölüm, anasanat ve/veya sanat dalının başkanları ile ilgili derslerin öğretim elemanları arasından ilgili bölüm/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Konservatuvar Müdürlüğü’nün onayı ile oluşturulur. Konservatuvar Müdürü, bu derslere ait sınav komisyonlarının tabiî başkanıdır. Müdürün bulunmadığı durumlarda ilgili bölüm, anasanat ve/veya sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

(5) Ortak zorunlu derslerin okutulmasında, sınavlarının yapılmasında ve değerlendirilmesinde Üniversitede yürütülen genel uygulamalar geçerlidir.

(6) Öğretim elemanları, ara sınav sonuçlarını final sınavları başlamadan en geç onbeş gün önce otomasyon sistemine girmek ve sınav evrakını idareye teslim etmek zorundadırlar. Final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi gerekir.

Sınav notuna itiraz

MADDE 13 – (1) Öğrenciler; yalnızca yazılı sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak maddî hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınıp gerekli düzeltme yapılarak Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile durum kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Puan, harf notu ve katsayılar

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan puan, harf notu ve katsayılar aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a) Puanlar           Harf Notu            Katsayılar

    90-100                  AA                    4.00

    85-89                    BA                     3.50

    75-84                    BB                     3.00

    70-74                    CB                     2.50

    60-69                    CC                     2.00

    55-59                    DC                     1.50

    50-54                    DD                    1.00

    40-49                    FD                     0.50

    0-39                      FF                      0.00

    ---                         F                        0.00

b) Bunlardan;

1) AA, BA, BB, CB, CC : Başarılı,

2) DC, DD : Ortak zorunlu derslerde öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı (şartlı geçer), değilse başarısız,

3) FD, FF : Başarısız,

4) F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması sebebiyle final sınavına girme hakkı yok,

5) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı,

6) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız,

7) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not

olarak tanımlanır.

Başarı notunun tespiti

MADDE 15 – (1) Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu final veya bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı dikkate alınarak yukarıdaki tabloya göre verilen harf notuna göre belirlenir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile final veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamının en az 60 olması gerekir ve aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın yukarıdaki tabloda bulunan harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

(3) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin Konservatuvara kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu esas alınır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler genel ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi

MADDE 17 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ortak zorunlu derslerden DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler.

(2) Şartlı geçer (DC, DD) notları ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 18 – (1) Konservatuvar öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan yedi yıl içinde tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Eğitim-öğretim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz.

(2) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 19 – (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen hallerde Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olmak.

b) Yazılı olarak Konservatuvar ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

Mazeretler

MADDE 20 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için, sağlık raporlarının Üniversite sağlık kuruluşlarından veya yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(2) Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu derslerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yarıyılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dahil edilmez.

c) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremez. Raporlu olduğu süre içinde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet ve Diplomalar

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 21 – (1) Konservatuvara yapılacak yatay ve dikey geçişler ile Selçuk Üniversitesinin birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Mezuniyet

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için, programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki son sınavın günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, bitirme ödevi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri, bir sonraki akademik yarıyıla taşan öğrenciler ise, o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Konservatuvar eğitimini başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve mezuniyet belgeleri Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir.

(2) Konservatuvarın ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(3) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve dönem ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstünde olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda Konservatuvar Müdürlüğünce yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

(4) Mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üstü olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi; 3.00 ila 3.49 arasında olan öğrenciler ise, diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 24 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Konservatuvara kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya varakası Konservatuvar binasında ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Konservatuvara kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Konservatuvarın ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan öğrencilerin mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 16/11/2009 tarihli ve 27408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Üst yarıyıldan ders alma

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilere 2015-2016 eğitim-öğretim yılına kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.