12 Eylül 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28763

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan edilen eğitim dönemini,

b) ANKUZEM: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,

c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim Dalı/Anasanat Dalının lisansüstü eğitim programlarında fiilen görev yapan üniversitede kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

f) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanı: Bu fıkranın (e) bendinde tanımlanan akademik birimin başkanını,

g) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleştirilmiş Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programı,

h) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora Yeterlik/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

i) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

k) Enstitü: Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,

l) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, Ankara Üniversitesinde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

o) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin ödemeleri gereken ücreti,

ö) Kredi sistemi: Bir saat kuramsal ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunlarını,

r) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücreti,

s) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü,

ş) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

t) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

u) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,

ü) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

v) Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik etmek üzere danışmanın ve anabilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

y) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere anabilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

z) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

aa) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

bb) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

cc) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az 70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

çç) Yaz dönemi: 31/5/2005 tarihli ve 25831 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, güz ve bahar yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç en az 35 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

dd) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Lisansüstü programlar

MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim ve anasanat dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim veya anasanat dalında o anabilim veya anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı da açabilir.

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılamaz.

(6) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi ve yurtdışında birbirini tamamlayan doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Yabancı dilde lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılabilir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 5 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim dallarının/anasanat dallarının  önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. Tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Her iki halde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Geçiş için başvuruların üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulusal/60 AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçerek tez aşamasından devam edebilir.

Lisansüstü programlara başvuru

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenip istenmeyeceği Senato tarafından belirlenir.

(3) ALES puanı ve türü, programı açan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bulunabileceklerine karar verebilir.

(5) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilerek desteklenir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.

c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

Doktora programına öğrenci başvuru koşulları

MADDE 8 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00  veya 100 puan üzerinden  eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.25 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.25 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 80 tam puan almaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir. Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların TUS’tan en az 50 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II nci bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.  Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup doktora programlarına  ALES puanı olmaksızın başvuranların DUS’tan en az 50 tam puan almış olmaları gerekir. En az 55  tam ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan adaylarda, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.

c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya DUS puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

d) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuvar mezunlarından ALES puanı istenmez.

e) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci başvuru koşulları

MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

a) Adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.25  veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarları mezunları  haricinde  başvuran adayların ALES’ten sözel türde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile sanatta yeterlik programına başvuran adayların ise, ALES’ten sözel türde en az 80 tam puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES  puanına sahip olmaları gerekir.

c) YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) ALES puanının katkısının % 50’den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo inceleme sonucunun % 30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı mezunlarından Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; not ortalaması ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede not ortalamasının % 50'si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucunun % 50'si dikkate alınarak anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları

MADDE 10 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların da sağlanmış olması gerekir:

a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nin Türkçe bildiğine ilişkin sınavını C1 düzeyinde başarmaları gerekir.

b) Doktora veya sanatta yeterlik için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

Bilimsel hazırlığa öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerine göre kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir.

(3) Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

b) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans diplomasına eşdeğer lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci durum belgesi,

d) Başvuru koşullarında talep edilmişse referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair açıklayıcı belge ve bildirimler.

Eşdeğerlikler

MADDE 15 – (1) Başvuruda aranan ALES ve YDS puanları yerine geçecek puanlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:

a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) KPDS, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca YDS’ye eşdeğer sayılabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Kesin kayıt

MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a) Türk uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin, tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının aslı ya da Üniversitece onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı örneği ile yetki belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ise TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) T.C. Kimlik numarası beyanı,

6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,

9) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

10) Ankara Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.

b) Yabancı uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklulardan, bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) TÖMER tarafından yapılan Türkçe bildiğine dair sınavın sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) YDS veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesinin aslı veya onaylı örneğinin kesin kayıt tarihinden sonra Enstitüye teslim edilmesi,

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,

8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,

9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan kayıtları yapılabilir.

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya onaylı örneklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(4) Adaylara, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve gerektiğinde (b) bendinin (10) numaralı alt bendindeki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır.

Kayıt yenileme

MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez ve öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaz.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.

(3) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez danışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.

(2) Öğrencilerin yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 21 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesi onayı ile yapılabilir.

Lisansüstü sınav ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde uluslararası kredilendirme sistemleri içinden Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için kuramsal derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam durumu öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt alınarak belirlenir. Sisteme hiç girmeyen öğrenciler devamsızlıktan ilgili birimin ve öğretim elemanının takdiri ile başarısız kabul edilebilir.

(5) Uzaktan öğretim programlarında yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret kabul edilmez.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre düzenlenerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her adaya farklı zamanlarda soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar ile  yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarının ağırlıklarının başarı puanına katkısı anabilim dalı akademik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 doktora öğrencilerinin ise en az 3.00 almaları gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile derslerde devam koşulunu sağlayıp da yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilirler. Bu sınavlardan alınan son not geçerlidir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi başarılı oluncaya kadar almalıdır. Zorunlu olmayan bir dersten başarısız olunması durumunda o ders yerine başka bir ders alınabilir.  Öğrenciler, genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

(4) Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf notuna çevrilir:

a)

Puanlar                Notlar             Katsayılar

90-100                    A                    4,00

85-89                     B1                    3,50

80-84                     B2                    3,25

75-79                     B3                    3,00

70-74                     C1                    2,75

65-69                     C2                    2,50

60-64                     C3                    2,00

50-59                      F1                    1,50

49 ve aşağısı           F2                    0,00

b) Ayrıca, aşağıda belirtilen harf notlarından;

1) FF1: Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız,

2) FF2: Derse girmedi veya devam koşulunu yerine getirmedi, başarısız,

3) G: Geçer (Kredisiz derslerden başarılı),

4) K: Kalır (Kredisiz derslerden başarısız),

5) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının her ikisine de girmedi

olarak adlandırılır.

(5) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme tez izleme komitesi raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız notu verilir. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de BŞ ya da BŞZ olarak değerlendirilir. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(6) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

(7) FF1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.

(8) FF2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında (F2) notu işlemi görür.

(9) G notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Bu ders/dersler öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

(10) K notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

(11) MZ notu; yarıyıl sonu ve  bütünleme sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrenciye  mazeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine, yeterlik, tez ve benzeri sınavlara girmeyen öğrencilere Üniversite Senatosunun belirlediği ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir dersin sınavına dersin açıldığı ilk yarıyılda girerler.  Alınan not  ilgili yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.  Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret hakkı verilmez.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Öğrencilik veya sınav hakkını saklı tutma

MADDE 25 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur.

(2) Öğrencilerin öğrencilik hakları yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutulabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yönetim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on gün içinde duyurulur.

Kayıt silme

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrenciler ilgili Enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar.  İlişik kesme sürecinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini Enstitüye sunmak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Seminer ve tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre ise üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir danışmanı ve tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı/anasanat dalı veya başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Bir tez danışmanının üstleneceği en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalı/anasanat dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda belirlenir.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak kadrosunun bulunduğu anabilim dalı/anasanat dalında, program açılmamış ise öğrencinin bulunduğu anabilim dalı/anasanat dalında uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(5) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve Anabilim Dalı/Anasanat dalı Akademik Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalı/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri,  tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu aşamada danışmanın ya da öğrencinin istemi ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı da değişebilir. Öğrencinin istemesi halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programdan ilişiği kesilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine  tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde de yürütülebilir. Bu program, 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesinin AKTS kredisi belirlenerek başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek ve sunmak zorundadır. Enstitü anabilim dalı/anasanat dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve yine Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulunda, ilgili anabilim dalı/anasanat dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

(3) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve Anabilim Dalı/Anasanat dalı Akademik Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre ise üç yıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

(4) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere ondört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(6) Lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz.

(7) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sırasında almamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından seçebilirler.

(8) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programı için öğrenim süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl;  lisans derecesi ile kabul edilenler için beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda Senato yetkilidir.  Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisinin kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrenciye,  anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin istemleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği

MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı öncelikle anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim dalı veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda belirlenir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğine yönelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Derslerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşullarını belirleyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavına girer.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer almalıdır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi kurulur.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi,  Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde birer kez olmak üzere, altı ayda bir, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü tez sınavına girmek zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen ya da düzeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu aşamada öğrencinin istemi ve anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile tez danışmanı da değişebilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için istemleri halinde bu yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 21 ulusal krediden, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili anasanat dalı başkanlığı akademik kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında öğrenim süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için öğrenim süresi beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda Senato yetkilidir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Yasal öğrenim süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik danışmanı atanması

MADDE 47 – (1) Enstitü anasanat dalı akademik kurulu, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman en geç birinci yarıyıl sonunda atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliği gerektiriyorsa ikinci danışman da atanabilir.

(2) Sanatta yeterlik danışmanı öncelikle profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik öğrencisi tezde elde ettiği sonuçları veya yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur; süresi 60-120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Bu aşamada öğrencinin istemi ve ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile tez danışmanı da değişebilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için istemleri halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler

MADDE 50 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla sözkonusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.