7 Eylül 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28758

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİM-TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/1994 tarihli ve 22091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “atanır” ibaresi “görevlendirilir”, ikinci cümlesinde yer alan “atanabileceği” ibaresi “görevlendirilebileceği”, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “atanır” ibaresi ise “görevlendirilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “atanır” ibaresi “görevlendirilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun altı üyesi, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların, Yönetim Kurulunda dengeli temsiline özen gösterilerek, uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleriyle araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.