20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

ORMAN VE SU LER BAKANLII ALIMA GRUPLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Orman ve Su leri Bakanlnn grev alanna giren konularda alma gruplarnn oluturulmas, grevleri ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Bakanln ihtisas, zel bilim ve mhendislik gerektiren konularda oluturulacak alma gruplar olarak belirlenen; ihtisas gruplar, ihtisas heyetleri ve sreli alma gruplarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilt ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 21 inci maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Orman ve Su leri Bakann,

b) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

c) Birim: Bakanlk hizmet birimlerini,

) htisas grubu: Bakanlk grevlerine ilikin konularda zel ihtisas gerektiren almalar gerekletirmek ve personelin belli konularda uzmanlamasn salamak zere belirlenen ihtisas alannda oluturulan grubu,

d) htisas heyeti: Bakanlk grevlerine ilikin zel ihtisas gerektiren almalarda bilgi alverii ve egdm salamak zere ayn veya birbirini destekleyen ihtisas gruplarndan oluan heyeti,

e) Sreli alma grubu: Bakanlk grevlerine ilikin konularda zel bilim, mhendislik ve uzmanlk gerektiren almalar gerekletirmek zere, konu bazl ve geici olarak oluturulan grubu,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Grevler

Kurulu

MADDE 5 (1) htisas gruplar, srekli nitelikte olup Bakanlk ilgili biriminin teklifi ve Mstearn onay ile belirlenen ihtisas alannda birim amirlerince grevlendirilecek personelden oluur.

(2) htisas heyetleri, srekli nitelikte olup Strateji Gelitirme Bakanlnn teklifi ve Mstearlk makamnn onayyla, ayn veya birbirini destekleyen ihtisas gruplarnn bilgi alverii ve egdmn salamak zere oluturulur. htisas heyetlerinin koordinasyonu onayda belirtilen sorumlu birim tarafndan salanr. Heyete dahil olan ihtisas gruplarnn yeleri bu heyetin de yesidir.

(3) Sreli alma gruplar, geici nitelikli olup, Bakanlk ilgili biriminin teklifi ve Bakann onay ile oluturulur. Sreli alma gruplarnda, Bakanlk ve dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular, niversiteler, meslek odalar, sivil toplum kurulular, zel sektr temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar grevlendirilebilir.

(4) Sreli alma gruplarna ilikin onaylarda, yaplacak almann tanm, alma sresi, raporlama dnemleri, grevlendirilecek kiilerin nitelikleri ve kurulular aka belirtilir.

(5) Sreli alma grubunun oluturulmasna esas tekil eden konu ile alakal ihtisas gruplarndan, birim amirince belirlenen kiiler sreli alma gruplarna dahil edilebilir. Bu grubun sekretarya hizmetleri, ilgili birim tarafndan belirlenen kurum personeli tarafndan yrtlr. Sreli alma gruplarnca, ara ve nihai raporlama aamalarnda ilgili ihtisas gruplar ve ihtisas heyetlerine bilgilendirme yaplr.

(6) htisas gruplar ve heyetlerinde nc fkrada belirtilen nitelikteki kiilerden, uzmanlklarndan faydalanlmak zere geici olarak grevlendirilme yaplabilir.

Grevler

MADDE 6 (1) htisas gruplarnn grevleri unlardr:

a) zel ihtisas gerektiren konularda alma yntemlerini belirleyerek aratrma, inceleme, gelitirme faaliyetlerinde bulunmak ve proje hazrlama faaliyetlerine destek olmak.

b) htisas alanna ilikin bilimsel yaynlar izleyerek bilimsel aratrma ve inceleme neticelerini deerlendirmek.

c) Standartlarn oluturulmasna katkda bulunmak, ulusal ve uluslararas seviyede iyi uygulama rneklerini tespit etmek ve yaymak.

) htisas alanna giren almalara ilikin konularla ilgili kii, kurum ve kurulularla gerekli koordinasyonu salamak, konu ile ilgili yurt ii ve yurt d uzmanlara ait iletiim ve dier bilgileri veri tabanna kaydetmek.

d) htisas alan ile alakal yurt ii ve yurt d ura, altay, kongre, konferans, bilimsel fuar, sempozyum, kurs, seminer gibi almalara katlmak veya Bakanlka dzenlenecek bu tr organizasyonlarla ilgili konu, kapsam, katlmc ve benzeri hazrlk almalarna katk salamak.

e) htisas grubunda yer alan personelin ihtisas alan ile ilgili uzmanlamasn salamak, bu maksatla eitim ve organizasyon yapmak.

f) Sorumlu olduu ihtisas heyetleriyle ilgili koordinasyonu salamak ve sekretarya hizmetlerini yrtmek.

(2) htisas heyetlerinin grevleri unlardr:

a) lgili ihtisas gruplar arasnda bilgi alverii ve egdm salamak.

b) lgili ihtisas gruplarnca retilen veya retilecek olan rapor, belge, kitap, bror ve benzeri materyallerin deerlendirilmesini yapmak ve nerilerde bulunmak.

c) Bakanlka dzenlenecek toplant, konferans, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetlerle alakal konu, kapsam, katlmc ve benzeri hazrlk almalar ile aratrma, inceleme, gelitirme ve proje hazrlama faaliyetlerine katk salamak.

) Standartlarn oluturulmasna katkda bulunmak, ulusal ve uluslararas seviyede iyi uygulama rneklerini tespit etmek ve yaymak.

(3) Sreli alma gruplarnn grevleri unlardr:

a) alma konusu ile alakal aratrma ve inceleme yntemlerini belirlemek, bu yntemlere gre aratrma-gelitirme almalar yapmak.

b) Aratrma ve inceleme sonularn deerlendirmek, yayma hazr hale getirmek ve Bakanla sunmak.

c) alma konusu ile alakal bilimsel yaynlar izlemek, tespit etmek ve tedarik edilmesi iin neride bulunmak.

) alma konusu ile alakal ilgili kii, kurum ve kurulularla gerekli koordinasyonu salamak, konu ile ilgili yurt ii ve yurt d uzmanlar ile kurum ve kurulular tespit etmek, isim ve adresleri derlemek ve Bakanla sunmak.

d) alma konularna ilikin faaliyet raporlar dzenlemek ve Bakanla sunmak.

e) alma konusunda standartlarn oluturulmasna katkda bulunmak, ulusal ve uluslararas seviyede iyi uygulama rneklerini tespit etmek ve yaygnlatrmak.

NC BLM

alma Esaslar

Gruplarn ve ihtisas heyetlerinin toplant usul

MADDE 7 (1) Gruplar, kurulularna ilikin onay mteakip ilgili birim amirinin daveti ile ilk toplantsn yapar. lk toplantda bakan, en fazla iki bakan yardmcs, sekretarya ile alma takvimi ve muhtemel gndemler belirlenir. Sekretarya hizmetlerinin yrtlmesinde sorumlu birim tarafndan gerekli destek salanr ve almalara nezaret edilir.

(2) Gruplar, alma takviminde belirlenen srelerde kendiliinden en az te iki ounlukla gndemli olarak toplanr ve salt ounlukla karar alr. Oy saysnn eit olmas halinde toplantya bakanlk eden yenin oy verdii taraf ounluk saylr.

(3) Toplantlarda alma programna ve nihai gndeme gre konular deerlendirilir ve neticelendirilir.

(4) Toplantlarda sekretarya tarafndan tutanak tutulur, yelere okunur ve bakan, bakan yardmclar ile sekretarya tarafndan imzalanr.

(5) htisas heyetleri de bu maddede belirtilen hususlara gre toplantlarn dzenler. Ancak, ihtisas heyetlerinin sekretarya hizmetleri sorumlu birimdeki ilgili ihtisas grubu sekretaryas tarafndan yrtlr.

Toplant yeri

MADDE 8 (1) Toplant yeri Ankaradr. Ancak, arazi incelemesi ve benzeri hallerde heyet veya grup bakannn nerisi ve ilgili birim amirinin uygun grmesi halinde toplant yeri deitirilebilir.

Faaliyet raporlar

MADDE 9 (1) htisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma gruplarnca yllk alma takvimi erevesinde yaplan btn almalarn yer ald ylsonu alma raporu dzenlenir. zel bir alma yaplmas halinde almalarn tamamlanmasn mteakip sonu raporu dzenlenir. Gruplar, birim amirlerince istenmesi halinde ara rapor da dzenler. Yaplan almalar ve dzenlenen raporlar Strateji Gelitirme Bakanlnca belirlenen yntemle makama sunulur.

Alt alma gruplar

MADDE 10 (1) Gruplar, gerekli hallerde kendi yelerinden oluan alt alma gruplar kurabilirler. Alt alma gruplarnn egdm grup bakannca salanr.

Yurt ii ve yurt d almalar

MADDE 11 (1) Grup yeleri, aratrma ve inceleme almalarna ilikin olarak ilgili birim amirinin onay ile yurt ii, ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onay ile yurt d almalar yapabilirler. Bakanlka onaylanan seyahatlere katlan grup yelerince seyahatlere ilikin ayrca bir rapor dzenlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

htisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma grubu faaliyetlerine ilikin giderler

MADDE 12 (1) htisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma grubu yelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri uyarnca harcrah denir.

(2) yelerce yaplan, Bakan tarafndan onaylanan ve Bakanlka yaymlanmas uygun grlen aratrma ve inceleme raporlarna 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) htisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma gruplarna ilikin giderlerin tamam ilgili birim btesinden karlanr.

Strateji Gelitirme Bakanlnca yaplacak ilemler

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen ihtisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma gruplarna ilikin raporlama ve izlemeye dair yntem belirlemeye, bilgi sistemlerini gelitirmeye, Ynetmeliin uygulanmasna ilikin tereddtleri gidermeye Strateji Gelitirme Bakanl yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 14 (1) htisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma grubu bakanlar ile bu gruplardan sorumlu birim amirleri, faaliyetlerin bu Ynetmelik hkmlerine gre yrtlmesinden ve yelerinin ilevlerini sratli, kolay ve verimli bir ekilde yapmalarn salamaktan; bakan yardmclar, bakana grevlerinde yardmc olmaktan ve bakann bulunmad durumlarda bakanlk grevini yerine getirmekten; sekretarya, ihtisas grubu ve sorumlu olduu ihtisas heyeti ile ilgili oluturulacak alma takvimi, grup ve heyet yelerinin gncel bilgileri ile dzenlenecek toplant, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetlere ait tutanak, rapor ve dier bilgilerin, Strateji Gelitirme Bakanlnca belirlenen yntemle makama sunulmasndan bakan ve sorumlu birim amirleriyle birlikte sorumludur.

(2) htisas grubu, ihtisas heyeti ve sreli alma grubu yeleri ve alanlar grevleri dolaysyla rendikleri srlar veya gizli kalmas gereken hususlar aklayamaz ve kendilerinin veya nc ahslarn faydasna kullanamaz.

(3) Bakanlk bal kurulular bu Ynetmelik hkmlerine bal kalarak dzenleme yapabilirler.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 15 (1) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman ve Su leri Bakanl alma Gruplar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.