20 Ağustos 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28741

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR

DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/22)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/53)

MADDE 1 – 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2008/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.