20 Ağustos 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28741

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/51)

MADDE 1 – 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği (Tebliğ No: 2002/55) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.