20 Austos 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28741

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

FTLK MUHASEBE VER AI SSTEMNE DHL OLAN TARIMSAL

LETMELERE KATILIM DESTE DEMES

YAPILMASINA DAR TEBL

(TEBL NO: 2013/50)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; iftlik Muhasebe Veri A (MVA) sistemine gnll olarak dhil olan tarmsal iletmelere katlm destei denmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, iftlik Muhasebe Veri A sisteminin kurulduu iller olan stanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, anlurfa, Nevehir, Tekirda, Giresun, zmirde, gnlllk esasna dayal olarak sisteme katlan iletmelere 2013 yl iin yaplacak olan katlm destei demesine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendi, 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayl Resm Gazetede yaymlanan iftlik Muhasebe Veri A Sisteminin Kurulu ve alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 15 inci maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2013 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Anket formu: Tarmsal iletmelerin yllk teknik, mal veya ekonomik bilgilerinin toplanmas iin hazrlanan, Avrupa Birlii uygulamalar ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankas A..yi,

) ifti Kayt Sistemi (KS): Ynetmelikle oluturulan ve iftilerin kimlik, arazi ve rn bilgileri ile tarmsal desteklemelere ilikin bilgilerin de kayt altna alnd veri tabann,

d) iftlik Muhasebe Veri A (MVA): Tarmsal iletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilikin muhasebe verilerinin toplanmas, depolanmas ve istatistik deerlendirmelerinin yaplmas amacyla oluturulan sistemi,

e) MVA Katlm Anlamas: Verilerin, MVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacana ilikin il mdrl ve ifti arasnda bir yllk sreyle imzalanan, her iki tarafn grev ve sorumluluklarn dzenleyen ek-1de yer alan belgeyi,

f) cmal 1: l mdrl tarafndan hazrlanan, ifti detaynda MVA katlm destei hak edilerini gsteren ve bir rnei ek-2de yer alan belgeyi,

g) cmal 2: l mdrl tarafndan cmal 1deki bilgilere gre hazrlanan, il detaynda MVA katlm destei hakedilerini gsteren ve bir rnei ek-3te yer alan belgeyi,

) l mdrl: 2 nci maddede yer alan Bakanlk il mdrlklerini,

h) l MVA Komisyonu: l mdr veya il mdr yardmcs bakanlnda koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdr ve il mdrlnde anketr olarak grevlendirilen bir personelden oluan ve iletmelerin seilmesinden, formlarn n deerlendirmesinden, ihtilaflarn incelenerek sonulandrlmasndan, gerekli durumlarda ihtilaflarn Merkez MVA Komisyonuna iletilmesinden, demeye esas icmallerin onaylanmasndan sorumlu komisyonu,

) l MVA koordinatr: Sistemin kurulduu illerdeki il mdrl koordinasyon ve tarmsal veriler ube mdrn,

i) letme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduu, ortaklk, yarclk ya da kiralama eklinde tuttuu arazide kendi adna bitkisel retim, kkba hayvan yetitiricilii, bykba hayvan yetitiricilii, kmes hayvancl, ipek bcekilii, arclk yapan veya karma retim yapan eik deer veya zeri ekonomik byklkteki, tek ynetim altnda bulunan ekonomik birimi,

j) Katlm destei: Katlm anlamas imzalayarak MVA sistemine dhil olan ve muhasebe yl sresince tarmsal faaliyetlerine ilikin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayclaryla paylaan ve verileri Sorumlu Birim tarafndan uygulanan testler sonunda dorulanan iletmelere, her yl belirlenen miktarda yaplan demeyi,

k) Merkez MVA Komisyonu: Sorumlu Birim bnyesinde, ilgili daire bakannn bakanlnda, dierleri konusunda deneyimli teknik personel olmak zere toplam be yeden oluan, illerden gnderilen anket formlarnn kontrol ve dorulanmasndan ve il MVA komisyonlarndan intikal eden teknik ierikli ve ihtilafl konularn deerlendirilmesinden sorumlu komisyonu,

l) Muhasebe yl: 1/1/2012 ve 31/12/2012 yl zaman araln,

m) Sorumlu Birim: Bakanlk Tarm Reformu Genel Mdrln,

n) Tarmsal faaliyetler: Bitkisel retim ve/veya hayvansal retim ve bu retim sonucu elde edilen mallarn; iletme ierisinde ilk ileme, koruma ve deerlendirilmesi iin yaplan faaliyetleri,

o) Rehberlik ve Tefti Bakanl: Bakanlk Rehberlik ve Tefti Bakanln,

) Veri toplayc (anketr): MVA verilerinin iftiden anket formu yoluyla toplanmasndan ve kontrolnden sorumlu, bu konuda sorumlu birimden eitim alm olan Bakanlk teknik personelini,

ifade eder.

deme yaplacak tarmsal iletmeler

MADDE 5 (1) demeler, ifti Kayt Sistemine (KS) ve /veya Bakanlk tarafndan oluturulan herhangi bir idari kayt sistemine kaytl olup MVA sistemine dhil olan, bir muhasebe yl sresince tarmsal faaliyetlerine ilikin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayclarla paylaan ve verileri Sorumlu Birim tarafndan yaplan kontroller sonunda dorulanan tarmsal iletmelere yaplr.

deme miktar

MADDE 6 (1) 5 inci maddede belirtilen tarmsal iletmelere, 2013/4463 sayl Bakanlar Kurulu Kararna istinaden iletme bana ve ylda bir kez olmak zere 2013 ylnda 375 TL katlm destei denir.

demeler iin gerekli finansman ve deme plan

MADDE 7 (1) MVA katlm destei demeleri iin gerekli finansman btenin ilgili kalemine tahsis edilen deneklerden karlanr. demeler, Bakanlk tarafndan Bankaya kaynak aktarlmasn mteakip, il mdrlnce hazrlanarak onaylanan cmal 1e gre, Banka araclyla, ilgili ubelerde daha nce iftiler adna alan veya alacak olan hesaplara yaplr. iftilere yaplan toplam deme tutarnn %0,2si btenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak denir.

Grevli kurum ve kurulular

MADDE 8 (1) MVA katlm destei demeleri uygulamas, Sorumlu Birim, Merkez ve il MVA komisyonlar ile il mdrl tarafndan yrtlr.

Uygulama takvimi

MADDE 9 (1) letmelerin bir muhasebe yl boyunca gerekletirdii tarmsal faaliyetlerine ilikin veriler, takip eden yl iinde anket yoluyla toplanr.

(2) Her iletme iin sadece bir anket formu dzenlenir.

(3) Sorumlu Birim tarafndan her bir il iin bildirilen sayda iletme il MVA komisyonlar tarafndan Bakanlka belirlenen seim planna gre seilir. Seilen iletmelerle il mdrl arasnda katlm anlamas imzalanr.

(4) Katlm anlamas imzalanan iletmelere anket uygulanr. Anket formlar il mdrlnce kontrol edilmelerinin ardndan Sorumlu Birime gnderilir.

(5) Anket formlar Sorumlu Birim tarafndan testlere tabi tutularak deerlendirilir. Sorumlu Birim tarafndan anket formlar dorulanan iletmeler, kesin icmalleri alnmak zere il MVA komisyonuna bildirilir.

(6) l MVA komisyonlarnca anket formu dorulanan iletmeler iin, KS sistemi araclyla, 2013 yl MVA katlm destei girileri yaplr. letmelerin kesin icmalleri alnarak cmal 2 onaylanp Sorumlu Birime gnderilir.

(7) Sorumlu Birim cmal 2 seviyesinde demeye esas bilgileri Bankaya gnderir.

(8) Yukarda geen tm ilemlerin gerekletirilmesi esnasnda grevlilerce veri gvenliinin salanmasyla ilgili esaslara uyulur.

(9) Sorumlu Birimle il mdrl arasnda uygulamaya ilikin koordinasyon MVA il koordinatrleri tarafndan salanr. Bu kapsamda il snrlar dhilinde formlarn anketrlere datlmasndan, uygulamann takibinden, doldurulan formlarn merkeze gnderilmesinden ve dorulama srecinin tamamlanmasndan il MVA koordinatrleri sorumludur.

Uygulamalarn denetimine ilikin grev ve yetkiler

MADDE 10 (1) MVA katlm destei uygulamasnda, il MVA komisyonlarnn zemedii ihtilafl durumlar Merkez MVA Komisyonu tarafndan deerlendirilerek karara balanr. Sonu alnamayan durumlar Rehberlik ve Tefti Bakanlna iletilir.

MVA katlm destek kapsam dnda kalacak tarmsal iletmeler

MADDE 11 (1) Aadaki tarmsal iletmeler MVA katlm destei uygulamasndan yararlanamaz.

a) lgili muhasebe ylnda KSye ve/veya Bakanlk tarafndan oluturulan herhangi bir idari kayt sistemine kaytl olmayan,

b) Katlm anlamas imzalamak suretiyle bavuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doru olarak veri toplayclar ile paylamayan,

) Sorumlu Birim tarafndan yaplan deerlendirmeler sonucunda formlar dorulanmayan,

d) Kendi isteiyle sistemden kan tarmsal iletmeler.

Haksz demelerin geri alnmas ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 (1) Haksz yere yaplan destekleme demeleri, deme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm oranlar dikkate alnarak hesaplanan kanun faizi ile birlikte anlan Kanun hkmlerine gre geri alnr. Haksz demenin yaplmasnda demeyi salayan, belge veya belgeleri dzenleyen gerek ve tzel kiiler, geri alnacak tutarlarn tahsilinde mtereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu Karar kapsamndaki destekleme demelerinden, idari hata sonucu dzenlenen belgelerle yaplan demeler hari, haksz yere yararland tespit edilen reticiler, be yl sreyle hibir destekleme programndan yararlandrlmazlar.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 13 (1) Aadaki tebliler yrrlkten kaldrlmtr:

a) 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayl Resm Gazetede yaymlanan iftlik Muhasebe Veri A Sistemine Dhil Olan Tarmsal letmelere Katlm Destei demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2012/67),

b) 16/10/2011 tarihli ve 28086 sayl Resm Gazetede yaymlanan iftlik Muhasebe Veri A Sistemine Dhil Olan Tarmsal letmelere Katlm Destei demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2011/45),

c) 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayl Resm Gazetede yaymlanan iftlik Muhasebe Veri A Sistemine Dhil Olan Tarmsal letmelere Katlm Destei demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2010/43),

) 27/3/2009 tarihli ve 27182 sayl Resm Gazetede yaymlanan iftlik Muhasebe Veri A Sistemine Dhil Olan Tarmsal letmelere Katlm Destei demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No: 2009/35).

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ek-1

 

FTLK MUHASEBE VER AI SSTEMNE KATILIM ANLAMASI

 

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan yrtlmekte olan iftlik Muhasebe Veri A Sistemi (MVA) iin . yl ierisinde uygulanacak olan al- kapan envanteri ve formlarda yer alan sorular kendi rzamla cevaplamay ve aada belirtilen ykmlkleri yerine getirmeyi kabul ediyorum.

 

mza

//..

iftinin Ad:

Adresi:

Telefon :

T.C. Kimlik No:

KS iletme No:u

 

Yukarda kimlik ve adres bilgileri bulunan iftinin MVA sistemine kayd uygun bulunmutur.

 

l Mdr:

//

 

YKMLLKLER:

 

A) iftilerin Ykmll:

         almann yaplaca tarihte iletmede bulunmak,

         Formlarda yer alan iletmenin tarmsal faaliyetlerine ilikin olarak sorulacak sorular cevaplamak,

         ifti kayt defterini doldurmak, muhasebe kayd ve her trl bilgiyi (makbuz, fatura, belge gibi) muhafaza etmek ve Bakanlk grevlisiyle paylamak.

 

B) Bakanln Ykmll:

         Belli dnemlerde iletmeleri ziyaret ederek MVA formlarn doldurmak,

         iftilere, gelitirilen ifti kayt defterlerinin kullanmna ynelik eitim vermek,

         letmelerden toplanan bilginin gizliliini salamak,

         Toplanan bilginin istatistik d amala kullanlmamasn salamak,

         Sisteme katlarak ykmllklerini yerine getiren iftilere destekleme demesi yapmak,

         Sisteme katlan iftilere, iletmelerinin ekonomik durumuyla ilgili geri bildirim raporu hazrlamak.

 

Ek-2

 

. YILI MVA KATILIM DESTE DEMES FT DETAYINDA CMAL (CMAL 1)

L :

LES :

Sra No

TC Kimlik No

Vergi No

Ad

Soyad

Katlm Destei Miktar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

Yukarda kimlik bilgileri yazl kiilere, hizalarnda kaytl miktarlarn 5488 sayl Tarm Kanunu ve MVA Sistemine Dahil Olan iftilere Katlm Destei demesi Yaplmasna Dair Tebli (Tebli No:2013/50) gereince denmesi uygundur.

DZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

 

Ad Soyad:

 

Ad Soyad:

 

Ad Soyad:

 

Grevi:

 

Grevi:

 

Grevi:

 

Tarih:

 

Tarih:

 

Tarih:

 

mza:

 

mza:

 

mza:

 

 

 

Ek-3

 

YILI MVA KATILIM DESTE DEMES L DETAYINDA CMAL (CMAL 2)

L :

 

Sra No

lin Ad

Toplam letme (ifti) Says

MVA Katlm Destei Miktar (TL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

DZENLEYEN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Ad Soyad:

 

Ad Soyad:

 

Ad Soyad:

Grevi:

 

Grevi:

 

Grevi:

Tarih:

 

Tarih:

 

Tarih:

mza:

 

mza:

 

mza: