16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM VE
SINAV Y
NETMELNDE DEKLK YAPILMASINA
DA
R YNETMELK

MADDE 1 8/8/2005 tarihli ve 25900 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dicle niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 6 Birinci ve ikinci yaryl rencileri kaytl olduklar programdaki tm dersleri almakla ykmldrler. Lisans programlarndaki dersler zorunlu ve semeli derslerden oluur. Semeli ders, rencinin zorunlu dersler dnda kendi alan iinden ve/veya alan dndan istei dorultusunda ald derstir. renci bu dersi, kaytl olduu programdaki semeli ders ad ile alm derslerden seebilecei gibi, ayn yldaki baka programlarn semeli veya zorunlu dersleri arasndan da seebilir.

renci, tekrar ettii dersler de dahil olmak zere ders saatlerinin akmamas ve dnemlik 30 AKTS kredisinden az olmamas kouluyla haftada en fazla 40 saate kadar ders alabilir.

Laboratuar ve dersin bir ksm klinik uygulama eklinde olan dersler hari olmak zere, herhangi bir dersin devamn alm olduu halde baarsz duruma dm olan renciler o derse kayt yaptrma koulu ile tekrar devam etmek zorunda deildirler. Sadece ara snavlara ve dnem sonu snavlarna girerler.

Normal rgn retim programlarnda kaytl olup programn normal renim sresini am renciler renci katk payn yatrmak suretiyle akademik takvimde belirtilen kayt yenileme/ders kayd sresi ierisinde ders kayd yaparlar.

Akademik takvimde ve kayt yenileme duyurusunda belirtilen kayt yenileme/ders kayd sresi ierisinde hakl ve geerli bir nedeni olmadan kaydn yenilemeyen rencilere o yaryl iinde herhangi bir renci belgesi verilmez. Hakl ve geerli bir nedenle kayt sresi ierisinde kaydn yenileyemeyen rencilere ise kayt yenileme sresinin bitimini izleyen i gn ierisinde ilgili birime bavurmalar ve ilgili birim ynetim kurulunca mazeretlerinin uygun grlmesi halinde ek kayt sresi tannr. Yeni kaydolan renciler, birinci yarylda kayt yenilemek zorunda deildir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 8 lgili ynetim kurulu kararyla rencinin niversite ile iliiinin kesildii durumlar unlardr:

a) rencinin, 18/8/2012 tarihli ve 23388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii erevesinde yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas,

b) rencinin salk nedeniyle renimine devam edemeyeceinin, alnan salk raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilmesi.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 12 Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmakszn nlisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 20 Alt dnemlerden baarsz ve devamsz dersi bulunmayan ve akademik baar not ortalamalar 80 ve st olan renciler, nc dnemden/ikinci snftan itibaren, ders saatleri akmamas ve 6 nc maddedeki en ok saat snr dhilinde danmannn onay ve ilgili birimin ynetim kurulu karar ile st dnemlerden ders alabilirler ve bu Ynetmelik hkmleri erevesinde renimlerini daha ksa srede bitirebilirler.

37 nci madde hkmleri gereince muaf edildikleri dersler nedeniyle st yaryldan/yldan ders almalarna izin verilenler bu maddedeki stten ders alabilme baar koullarna tabi deildirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 25 Mazereti nedeniyle ara snava/ara snavlara giremeyen renciler, hakl ve geerli mazeretlerinin bitiminden itibaren be ign ierisinde mazeret belgesiyle birlikte ilgili dekanla/mdrle yazl bavuruda bulunabilirler. lgili birim ynetim kurulunca mazereti kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde dekanlka/mdrlke belirlenen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez. Ancak mazeretinin devam nedeniyle yaplan mazeret snavna giremeyen renciye ynetim kurulu karar ile yeni bir snav hakk verilebilir. rencinin katlmad dnem sonu ve btnleme snavlar iin ayrca mazeret snav almaz. Ancak lkemizi veya niversitemizi temsil amacyla ulusal ve uluslararas bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif etkinliklere katlan renciler iin ilgili faklte ynetim kurulunca, girilmeyen snavlar iin mazeret snav alabilir.

Salk mazereti nedeniyle ara snava/ara snavlara giremeyen rencilerden salk raporu getirecek olanlarn; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldklar raporlar dndaki raporlarn Diyarbakr li hudutlar dhilinde niversite Hastanesi veya Salk Bakanlna bal yatakl tedavi kurumlarndan, Diyarbakr li hudutlar dnda alnan raporlarn ise mahallin en st dereceli salk kuruluundan alnm olmas gerekir. renci, rapor sresince devamsz saylr. Rapor sresince renci snavlara giremez, girmi ise snav geersiz saylr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 29 Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten baarsz olan rencilere dnemine baklmakszn bir snav hakk verilir ve alnan not ara snavlar dikkate alnmadan deerlendirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 32 Uzaktan eitim program uygulanan blmler/programlar hari olmak zere rencinin baars, dnem ii notlar ile dnem sonu veya yaz program sonu snavlarnn birlikte deerlendirilmesiyle belirlenir. Dnem ii notlar; en az biri ara snav notu olmak zere, ksa snavlara, devlere, projelere, dnem devlerine, laboratuar almalarna, raporlara ve benzerlerine verilen notlardan oluur. rencinin dnem sonu snav veya yaz program sonu snav sonularnn ders baar notuna etkisi, bu snavlardan en az 60 puan almak koulu ile % 60; rencinin dnem iinde ara snav, ksa snav, dev, proje, dnem devi, laboratuar, rapor ve benzerlerinde gsterdii baarnn etkisi ise %40tr. rencinin bir dersi baarm saylmas iin; dnem sonu snav veya yaz program sonu snavnn bu snavlardan en az 60 puan almak koulu ile %60 ile dnem iinde ara snav, ksa snav, dev, proje, dnem devi, laboratuar, rapor ve benzerlerinde gsterdii baarnn %40nn toplamnn en az 60 olmas gerekir. rencinin bir bamsz laboratuar, uygulama veya benzerinden baarl saylabilmesi iin, ara snav ve o faaliyete ilikin puannn % 60 ile dnem sonu snav puannn %40nn toplamnn en az 60 olmas gerekir. Uzaktan eitim blmlerinde/programlarnda baar notu hesaplamas ise Senato tarafndan belirlenir.

Dnem ii deerlendirmelerde; ara snav dnda gerekletirilecek dier etkinliklerden ksa snav, dev, proje, dnem devi, laboratuar, rapor ve benzerlerinin katlma yzdeleri, ilgili faklte/yksekokul veya blm kurullarnn alaca kararlara gre belirlenir ve dnem banda ders dosyalar aracl ile rencilere duyurulur. Baar notlar ve arlk katsaylar aadaki gibidir.

Baar Notu (Sayyla) Baar Harf Notu Arlk Katsays Anlam

90-100 AA 4,00 Geer

85-89 BA 3,50 Geer

75-84 BB 3,00 Geer

70-74 CB 2,50 Geer

60-69 CC 2,00 Geer

0-59 DC 1,50 Gemez

En az iki ara snav yaplmak kouluyla ara snavlar not ortalamas 80 ve zerinde olan renciler, dnem sonu snavnda da ayn notu alm saylr ve baarl kabul edilirler.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Snav sonularnn ilan, sonulara itiraz ve retim eleman tarafndan tespit edilen maddi hata

Madde 34 Snav sonular, ilgili dersin snav tarihinden itibaren en ge 10 gn iinde ilgili retim elemannca otomasyona girilir ve ilan edilir. Snav evrak, ilgili dnem snavlarnn bitiminden itibaren 30 gn iinde dersi veren retim eleman tarafndan imza karlnda ilgili blm/anabilim dal bakanna, blm/anabilim dal bakan tarafndan da imza karlnda ilgili birimin renci ileri brosuna teslim edilir. Snav evraklar, ilgili birimlerce snav tarihinden itibaren en az yl sre ile saklanr.

renci, snav sonularna, sonularn ilanndan itibaren be i gn ierisinde dekanla/ilgili birim mdrlne dilekeyle bavurarak snav kdnn maddi hata ya da hatal soru ynnden yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya mdr, itiraza konu snav evrakn snav yapan retim eleman ile ilgili blm bakanna incelettirir ve maddi hata varsa ynetim kurulu karar ile dzeltilir. tiraz sonucunun en ge on gn ierisinde sonulandrlp ilgili renciye bildirilmesi zorunludur.

tiraz sonucunun renciye tebliinden sonra rencinin itiraznn devam halinde; tebli tarihinden itibaren be i gn ierisinde tekrar dekanla/mdrle dilekeyle bavurmas durumunda ilgili faklte, yksekokul veya meslek yksekokulu ynetim kurulu karar ile sorumlu retim elemannn da dhil olduu veya olmad ilgili alandaki retim elemanlarndan oluan en az kiilik bir komisyonda cevap anahtaryla ve/veya dier snav katlar ve dokmanlar ile karlatrmal olarak yeniden esastan inceleme yaplabilir. Not deiiklikleri ilgili akademik birim ynetim kurulu karar ile kesinleir. Not deiikliiyle ilgili ynetim kurulu karar, Not Deitirme Formu ile birlikte renci leri Daire Bakanlna gnderilir.

renci bilgi sisteminde aklanan baar notlar ile ilikili herhangi bir maddi hatann yaplm olduunun retim eleman tarafndan fark edilmesi durumunda ise ilgili retim eleman bal bulunduu blm/program bakanna bavurarak not dzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili blm/program bakanlnca deerlendirilir. Eer varsa not deiiklii veya dzeltmeler ynetim kurulunda grlp karara balanr. Ynetim kurulu karar renci leri Daire Bakanlna bildirilir. Gerekli deiiklik renci leri Daire Bakanl tarafndan yaplr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik, 2013-2014 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.