16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

GAZ TPLER LE LGL TEBL

(TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1, TS EN ISO 15995)

(TEBL NO: MSG - MS - 2013/21)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 11/6/1997 tarihli ve 23016 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mecburi Standard 97/32-33 sayl Teblii ile Bakanlka mecburi uygulamaya konulan, TS 1862 Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG)-Tp Donanmlar-Valfler, Basn Dzenleyiciler ve Emniyet Valfleri standard mecburi uygulamadan kaldrlmtr. TS 1862 standardnn yerine Trk Standardlar Enstits tarafndan hazrlanan TS EN ISO 14245 Gaz tpleri - Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Tp Vanalarnn zellikleri ve Deneyleri - Kendiliinden Kapanan, TS EN 13953+A1LPG Donanm ve Aksesuarlar - Svlatrlm Petrol Gaz (LPG) in Tanabilir, Tekrar Doldurulabilir Tpler - Emniyet Vanalar ve TS EN ISO 15995 Gaz Tpleri - LPG Tp Vanalarnn zellikleri ve Deneyleri - Elle altrlan standardlar imalat ve sat safhalarnda mecburi olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 14245 standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, su kapasitesi 0,5 Lden 150 Lye kadar olan tanabilir, tekrar doldurulabilir LPG tpleriyle kullanlan zellikle kendiliinden kapanan LPG tp vanalarnn tasarm gereklerini, zelliklerini ve tip deneylerini kapsar. Bu standard, buhar veya sv halde kullanm ile ilgili tehizata atflar da ihtiva eder.

Not - malat deneyleri ve muayene ile ilgili tavsiyeler Ek Bde verilmitir.

Bu standard, sabit otomotiv tesisatlarna uygulanmaz.

(2) TS EN 13953+A1 standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, svlatrlm petrol gaz (LPG) tpleri iin, yayl emniyet vanalarnn tasarm, deneyleri ve iaretlenmesine ilikin hususlar zelliklerini kapsar.

Bu vanalar tp vanalarnn tmleik bir paras (EN 13152 ve EN 13153) veya ayr bir tertibat halinde olabilir.

Bu standard, benzer emniyet seviyesi salayan farkl tasarmdaki emniyet vanalarnn kullanlmasn engellemez.

(3) TS EN ISO 15995 standardnn kapsam aada verilmitir:

Bu standard, zellikle su kapasitesi (0,5 ila 150) L olan tanabilir, tekrar doldurulabilir LPG tpleri ile kullanlan, elle altrlan tp vanalarnn tasarm gereklerini, zelliklerini ve tip deneylerini kapsar. Bu standard, buhar veya sv halde kullanmla ilgili tehizata atflar da kapsar.

Not - malat deneyi ve muayene ile ilgili tavsiyeler Ek Cde verilmitir.

Bu standard, monte edilmi otomotiv tesisatlarna uygulanmaz.

MADDE 4 (1) TS 1862 standard mecburi uygulamadan kaldrlacandan, 4/2/2000 tarihli ve 23954 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Standardlarna Uygunluk Belgesi ve TSE Markas Hakknda Tebli (SG2000/131) ekinde yer alan Trk Standardlarna Uygunluk Belgesi ve TSE Markas Aranacak Mamuller Listesinden kartlacaktr.

MADDE 5 (1) TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1 ve TS EN ISO 15995 standardlar TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 6 (1) TS EN ISO 14245, TS EN 13953+A1 ve TS EN ISO 15995 standardlar kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 7 (1) Bu Tebli yaym tarihinden alt ay sonra yrrle girer.

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.