16 Austos 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28737

YNETMELK

Dicle niversitesinden:

DCLE NVERSTES HUKUK FAKLTES ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dicle niversitesi Hukuk Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 7 Azami eitim-retim sresi yedi yldr. Azami renim sresi iinde mezun olamayanlar, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 10 renciler, muaf olduklar dersler dnda fakltede okutulan tm dersleri almakla ykmldrler. Bu dersler, zorunlu ve semeli derslerden oluur. Semeli ders, rencinin zorunlu dersler dnda kendi alan iinden ve/veya alan dndan istei dorultusunda ald derstir. renci bu dersi, kaytl olduu programdaki semeli ders ad ile alm derslerden seebilecei gibi, ayn yldaki baka programlarn semeli veya zorunlu dersleri arasndan da seebilir.

renci ncelikle baarszl nedeniyle tekrarlamak durumunda olduu dersleri almak zorundadr. Bir rencinin bir eitim-retim ylnda tekrarlamak zorunda olduu dersler de dhil olmak zere 60 AKTS kredisinden az olmamak zere haftada en fazla 40 saate kadar ders alabilir.

renciler, her eitim-retim yl balamadan bir hafta nce internet zerinden ders seimlerini yapmak ve eitim-retim ylnn ilk haftasnda da danmanlarna onaylatarak kaytlarn yenilemek zorundadrlar. Fakltenin normal eitim-retim sresini aan renciler kayt yenileme sresi iinde Bakanlar Kurulu kararyla belirlenen katk paylarn yatrmak zorundadrlar. Katk pay demeyen normal sreyi am rencilerin kayd yenilenmez. Kayt yenileme sresi iinde hakl veya geerli bir neden olmakszn kaydn yenilemeyen renciler, o yl sorumlu olduklar derslerden baarsz saylrlar ve bu durumdaki rencilere o yl iinde herhangi bir renci belgesi verilmez. Hakl veya geerli bir nedenle sresi ierisinde kaydn yenilemeyenlere ise iki haftalk kayt yenileme sresinin bitimini izleyen i gn ierisinde, faklteye bavurmalar ve faklte ynetim kurulunca mazeretlerinin uygun grlmesi halinde ek kayt sresi verilir ve kayt yenileme imkn tannr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 16 lgili ynetim kurulu kararyla rencinin niversite ile iliiinin kesildii durumlar unlardr:

a) rencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii erevesinde yksekretim kurumundan karma cezas alm olmas,

b) rencinin salk nedeniyle renimine devam edemeyeceinin, alnan salk raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilmesi.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 17 Snavlar; ara snav, mazeret snav, yl sonu snav, btnleme snav, tek ders snav eklinde olabilir. Bu snavlar yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir. Snavlarn yaplaca yer ve tarihler, Dekanlka belirlenir ve yaplacak snavdan en az onbe gn nce ilan edilir. renciler, snava ilan edilen gn, saat ve yerde girmek; kimlik belgeleri ile istenecek baka belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadrlar. Snavlara geerli mazereti olmadan katlmayan renci, sfr alm saylr.

Gerekli durumlarda Faklte Ynetim Kurulu karar ile ulusal ve dini bayramlar dnda cumartesi ve pazar gnleri de snav yaplabilir.

Snavlarda kopya ekenler, kopya ekme giriiminde bulunanlar veya kopya ekilmesine yardm edenler ile snav katlarnn incelenmesi srasnda kopya yapt ya da yardm ettii belirlenen renciler o snavlardan sfr alm saylrlar ve haklarnda Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii esaslarna gre ilem yaplr.

Snav sonular, snavn yapld tarihten itibaren en ge on gn iinde ilgili retim eleman tarafndan otomasyona girilir ve ilan edilir. Ayrca snav evrak, ilgili dnem snavlarnn bitiminden itibaren 30 gn iinde dersi veren retim eleman tarafndan imza karlnda ilgili blm/anabilim dal bakanna, blm/anabilim dal bakan tarafndan da imza karlnda ilgili birimin renci ileri brosuna teslim edilir. Snav evraklar, ilgili birimlerce snav tarihinden itibaren en az yl sre ile saklanr.

Ara snav: Her ders iin en az bir ara snav yaplmak kouluyla ara snavlarn say, kapsam, biim ve deerlendirme zellikleri faklte kurulu karar ile belirlenir. Ayn yaryla ilikin derslerden en ok ikisinin ara snav ayn gnde yaplabilir.

Mazeret snav: Mazereti nedeniyle ara snava/snavlara giremeyen renciler, hakl ve geerli mazeretlerinin bitiminden itibaren be ign ierisinde mazeret belgesiyle birlikte dekanla yazl bavuruda bulunabilirler. Faklte Ynetim Kurulunca mazereti kabul edilenler, ara snav haklarn ayn yaryl iinde dekanlka belirlenen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez. Ancak mazeretinin devam nedeniyle, yaplan mazeret snavna giremeyen renciye ynetim kurulu karar ile yeni bir snav hakk verilebilir. rencinin katlmad dnem sonu ve btnleme snavlar iin mazeret snav almaz. Ancak lkemizi veya niversitemizi temsil amacyla ulusal ve uluslararas bilimsel, sosyal, kltrel ve sportif etkinliklere katlan renciler iin Faklte Ynetim Kurulunca girilmeyen snavlar iin mazeret snav alabilir.

Salk mazereti nedeniyle ara snava/ara snavlara giremeyen rencilerden salk raporu getirecek olanlarn; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldklar raporlar dndaki raporlarn Diyarbakr ili hudutlar dhilinde niversite hastanesi veya Salk Bakanlna bal yatakl tedavi kurumlarndan, Diyarbakr ili hudutlar dnda alnan raporlarn ise mahallin en st dereceli salk kuruluundan alnm olmas gerekir. renci, rapor sresince devamsz saylr. Rapor sresince renci snavlara giremez, girmi ise snav geersiz saylr.

Yl sonu snav: Bir dersin yl sonu snav, o dersin devam koulu yerine getirilmi olmas kouluyla yl sonunda faklte kurulu tarafndan ilan edilen yer ve zamanlarda yaplr.

Btnleme snav: Bir dersin btnleme snav, yl sonu snavna girmemi veya girdii halde baarsz olmu renciler iin yl sonu snavlarndan sonra faklte kurulu tarafndan ilan edilen yer ve zamanlarda yaplr.

Tek ders snav: Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten baarsz olan rencilere, dnemine baklmakszn bir snav hakk verilir ve alnan not ara snavlar dikkate alnmadan deerlendirilir.

Bu snavlara girebilmek iin;

a) Kayt yenilemi olmak,

b) lgili dersin en az % 70'ine devam etmi olmak (Devam etmi olup da baarsz olan bir daha devam etmek zorunda deildir.),

gerekir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 27 Faklteye yeni kayt yaptran renciler, daha nce kaytl olduklar yksekretim kurumlarnda alm ve baarm olduklar derslerden muaf olmak iin eitim-retimin balangcn izleyen on ign iinde bavurduklar takdirde, muafiyet istekleri faklte ynetim kurulunca deerlendirilir ve karara balanr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik, 2013-2014 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Dicle niversitesi Rektr yrtr.