12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Namk Kemal niversitesinden:

NAMIK KEMAL NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Namk Kemal niversitesine bal olarak kurulan Namk Kemal niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Namk Kemal niversitesine bal olarak kurulan Namk Kemal niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (TMER): Namk Kemal niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

) Rektr: Namk Kemal niversitesi Rektrn,

d) niversite: Namk Kemal niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trkeyi retmek, dil renme ve retme yntemleri ile tekniklerini gelitirerek bunlar uygulamak.

b) Trk topluluklarnn farkl corafyalarda oluturduklar dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kltr eserlerini incelemek.

c) Trk kltrnn evre kltrlerle olan dil ve edebiyat ilikilerini aratrmak ve bu alanda bilimsel, kltrel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda Trke retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla birimler oluturmak,

b) niversiteler ve ilgili kamu kurum ve kurulular ile Trkenin yabanc dil olarak retimi konusunda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak,

c) Merkezin amac dorultusunda aratrma ve uygulamalar tevik etmek, seminer, kurs ve toplantlar dzenlemek,

) Trkeyi yabanclara en iyi ekilde retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurt ii ve yurt d gezileri dzenlemek,

d) Trkenin yabanclara retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurt iindeki ve yurt dndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak,

e) Trkeyi reten ve Trkiyeyi tantan film, sesli ve grntl kasetler hazrlamak; kitap, dergi, blten, rapor, proje ve bror yaymlamak,

f) Yurt dndaki niversitelerin Trkoloji blm rencilerine ve Trkiyedeki niversitelerin Trk Dili, Dilbilim gibi blmlerinin son snf rencilerine ve mezunlarna mesleki tecrbeye ynelik uygulama programlar dzenlemek, staj yaptrmak, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Trkenin yabanclara retiminin daha verimli hle getirilmesi iin Trke ile dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak,

) Bilimsel almalar desteklemek amacyla dier dillerden eviriler yapmak,

h) Dil snavlar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkez aadaki ynetim organlarndan oluur:

a) Mdr,

b) Mdr Yardmcs,

c) Ynetim Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan Merkezin faaliyet alannda belirtilen konularla ilgili anabilim dallarnda grevli niversitenin retim elemanlar arasndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kurullarna bakanlk etmek, bu kurullarda alnan kararlar uygulamak ve birimler arasnda dzenli almay salamak,

c) Merkezin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek,

) Merkezin birimleri ve her dzeyde personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak.

(3) Mdr, Merkezin retim kapasitesinin verimli bir ekilde kullanlmasndan, gelitirilmesinden, eitim-retim, aratrma, uygulama, yayn faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinden, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdr Yardmcs

MADDE 9 (1) Mdr Yardmcs; Mdrn nerecei Merkezde grev yapan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr Yardmcsnn grev sresi yldr.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve niversiteden be retim yesi olmak zere toplam yedi yeden oluur. retim yeleri Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Sresi dolan ye yeniden yllna grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilikin esaslar belirlemek,

b) Merkezle ilgili dzenleyici ilemleri hazrlamak,

c) Merkezin yllk eitim-retim program ve takvimini inceleyerek karara balamak,

) Merkezde grev yapan okutmanlarn yetitirilmesi iin planlar hazrlamak ve eitim programlar ile ilgili esaslar dzenlemek,

d) Merkezde birimler oluturulmas ile ilgili esaslar belirlemek,

e) Eitim, aratrma ve yayn almalar iin geici alma gruplar, eitim koordinatrlkleri oluturmak,

f) Merkezin retim programlarndan alnacak cretleri belirlemek,

g) Yeni birimler oluturmak ve mevcut birimlerden kapatlmas gerekli grlenler konusunda nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Birimler

MADDE 11 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar konusunda almalar yapmak zere renci saysna gre birimler oluturulabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personelce karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hllerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Namk Kemal niversitesi Rektr yrtr.