12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Ordu niversitesi Rektrlnden:

ORDU NVERSTES TIP FAKLTES ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Ordu niversitesi Tp Fakltesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tp doktorluu retiminde; snf geme esas uygulanr ve bir dnemi baaramayan renci bir st dneme devam edemez ve her retim ylnda uygulanan teorik ve pratik dersler, bir nceki dnemin tamamlaycs ve bir sonraki yln retimine bal n artl derslerdir. Tp Fakltesinde bir dnem, bir sonraki dnemin n artdr. 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin () bendindeki dersler ve semeli derslerde ders geme esas uygulanr.

(3) renci dnem I, II ve IIIde kald dnemi; IV, V ve VIda ise kald stajlar tekrarlar. Stajlarn baaran renci bir st dnem stajlarna devam eder. Dnem I ve IIde ders geme sisteminin uyguland derslerden baarsz olan renciye, bu ders veya dersleri sonraki dnemlerde baarl oluncaya kadar tekrarlama hakk verilir. renci dersi ilk aldnda, F1 notu almam ise bu ders veya dersleri tekrarlamas halinde devam mecburiyeti aranmadan ara snavlara ve dnem sonu genel snavna girer. Ancak; bu derslerden baarl olmadan dnem VI aile hekimlii dnemine balayamaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) I, II ve III nc dnemlerde bir ders kurulundaki teorik derslerin %30undan fazlasna mazeretsiz olarak katlmayan renci, o ders kurulunun snavna alnmaz ve o ders kurulu snavndan sfr (0) alm olarak deerlendirilir. Bir ders kurulunda Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti nedeniyle devamszlk snrn am olan renciler o ders kurulundan mazeret snavna alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin mevcut drdnc fkras nc fkra olarak aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) renci, mazeret veya salk raporlar ile ilgili her trl mracaatlarn, mazeretin bitimini izleyen bir hafta iinde Tp Fakltesinin renci ileri brosuna bildirmek zorundadr. Ynetim Kurulu; rencinin her trl mazeretini, kabul veya gereke gstererek ret edebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin beinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Anabilim dallar, bir dnemde kendilerine den ders arl orannda final ve btnleme snavnda soru ve not arlna sahiptir. Dnem sonu ve btnleme snav notu belirlenirken baraj uygulanmaz.

(7) Tm ders kurullarnn snavlarna katlarak bu snavlarn her birinden ayr ayr 100 tam not zerinden en az 60 almak koulu ile ders kurullar ortalama notu 75 veya daha fazla olan dnem I, II, III rencileri, dnem sonu snavna girmeden baarl saylr. Bu durumda rencilerin ders kurullar ortalama notu, dnem sonu baar notu olarak kabul edilir. Bu rencilerden dnem sonu snavna girmek isteyenler, snavdan en az on be gn nce yazl dileke ile bavururlar. Bu takdirde dnem sonu baar notu deerlendirilmesinde, bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin altnc fkrasndaki hkmler uygulanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Dnem VIda snav yaplmaz. Bu dnemde renciler altklar her anabilim dalna ait poliklinik, klinik ve saha almalarndaki gayretleri, bilimsel toplantlardaki katlmlar gz nne alnarak anabilim dal kurulu tarafndan bu Ynetmeliin 20 nci maddesindeki not sistemine gre baarl-baarsz olarak deerlendirilir. rencilerin ald bu notlar akademik ortalamaya katlmaz. Dnem VIdaki devam zorunluluu ile ilgili olarak bu Ynetmeliin 11 inci maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Dnem VI rencilerinin; yaplan stajlardan baarsz olduu takdirde son stajn bitiminden sonra bu stajlardan baarl oluncaya kadar staj tekrar zorunludur. Snrsz hak kullanma durumunda olanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam eder, ancak staj tekrar dndaki dier rencilik haklarndan yararlanamazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Geer notlar unlardr:

Puanlar Notlar Dereceler Katsaylar

92-100 A1 Mkemmel 4.00

84-91 A2 Pekiyi 3.50

76-83 B1 yi 3.00

68-75 B2 Orta 2.50

60-67 C Orta 2.00

G Geer; ders geme sisteminin uyguland dersler iin, Dnem VIda baarl olduu stajlar iin.

M Muaf; yatay gei ile gelen ve ders muafiyeti yaplan rencilerin daha nceki nlisans/lisans programlar eitiminde ald derslerin karl.

b) Gemez notlar unlardr:

1) F1 Mazeretsiz devamsz, genel ve btnleme snavlarna girme hakk yok.

2) F2 Snava girme hakk olduu halde snava girmedi.

3) F4 Snav deerlendirmesi 0-59 arasnda, baarsz; Dnem VIda baarsz olduu stajlar iin.

4) E Mazeretli gemez.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie aadaki 21/A maddesi eklenmitir.

liik kesme

MADDE 21/A (1) Aadaki hallerde rencinin, bu Ynetmelikte ngrlen eitim-retim sresini tamamlayp tamamlamadna baklmadan ilgili ynetim kurulu kararyla niversite ile iliikleri kesilir:

a) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliinin 10 uncu maddesi ile dier mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumlarndan karma cezas alm olmas.

b) Kesin kayt ileminin usulne uygun yaplmad veya kesin kayt hakk kazanlmadnn anlalm olmas.

c) 2547 sayl Kanun ile bu Ynetmelikte belirtilen dier hallerde.

(2) Kendi isteiyle yazl olarak bavuranlarn kayd silinir.

MADDE 8 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 9 Bu Ynetmelik hkmlerini Ordu niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/7/2010

27643

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

29/3/2011

27889

2-

2/8/2012

28372