12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES TEVEKKL KARMAN GLOBAL BARI VE DEMOKRAS UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Global Bar ve Demokrasi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarn, faaliyetlerini, ynetim organlarn ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Global Bar ve Demokrasi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Global Bar ve Demokrasi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Danma Kurulu: stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Global Bar ve Demokrasi Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

c) Direktr: stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Global Bar ve Demokrasi Uygulama ve Aratrma Merkezi Direktrn,

) Rektr: stanbul Aydn niversitesi Rektrn,

d) niversite: stanbul Aydn niversitesini

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, alma Alan ve Faaliyetleri

Merkezin amac

MADDE 5 (1) stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Dnya Bar ve Demokrasi Merkezi; demokrasi, insan haklar, eitlik, dnce ve ifade zgrl gibi konular zerinde almalar yapmak amacyla kurulmu bir merkezdir. Merkezde, toplumsal gelimeyi salamak amacyla, zellikle kadn ve ocuk konular zerinde younlaarak, baarl bir ynetiim gelitirilebilmesi hedeflenmektedir. Merkez, su ktl, hijyen, salk, eitim, enerji ve beslenme gibi dnyann nemli problemlerine kar politika gelitirmeyi hedeflemektedir.

Merkezin alma alan ve faaliyetleri

MADDE 6 (1) Merkez aada belirtilen alanlarda alma ve faaliyetleri srdrr;

a) nsan haklar, demokrasi, eitlik ve baarl bir ynetiim konusunda bilinlenmenin arttrlmas.

b) Demokrasi, toplumsal geliim, bar ve eitim konularndaki global problemlerin zerinde durulmasna frsat tannmas.

c) zellikle kadn ve ocuk eitlii zerinde durarak, eitim, kltr ve toplumsal geliim konularnda geliim salanmas.

) yi ynetiim ilkelerinin gelitirilmesi.

(2) Merkez bu kapsamda;

a) Uygulamal eitim programlar dzenler.

b) Konferans ve seminerler dzenler.

c) Aratrmalar, projeler yapar ve sonularn aratrma raporlar, makale ve kitaplar eklinde yaynlar.

) alma alanyla ilgili konularda stratejik danmanlk hizmeti sunar.

d) Merkezin alma alanna ilikin konularda elde edilen deneyimleri lisans ve lisansst seviyedeki eitim programlaryla ve benzer alanda alan dier merkezlerle btnletirecek almalar yapar.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Dnya Bar ve Demokrasi Merkezi aadaki organlardan oluur:

a) Direktr,

b) Danma Kurulu.

Direktr

MADDE 8 (1) Rektr tarafndan nerilen aday Mtevelli Heyeti tarafndan stanbul Aydn niversitesi Tevekkl Karman Dnya Bar ve Demokrasi Merkezi Direktr olarak iki yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren direktr tekrar grevlendirilebilir.

Direktrn yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Direktr, Merkezi amalar dorultusunda ynetir.

(2) Danma Kurulunun ve niversite akademik birimlerinin nerileriyle yllk faaliyet programn oluturur ve faaliyet programnn etkin bir ekilde yrtlmesini salayacak bte nerisini hazrlar. Merkez btesi niversite Ynetim Kurulunda grldkten sonra Mtevelli Heyetine Rektr tarafndan sunulur.

(3) Direktr, onaylanan faaliyet programn uygular, almalar denetler. Her ylsonunda, Merkezin gerekleen tm etkinlik ve almalarn ieren faaliyet raporunu hazrlayarak niversite Ynetim Kuruluna sunar.

Danma Kurulu

MADDE 10 (1) Danma Kurulu, Merkez faaliyetlerine yn vermek ve deerlendirmek zere Rektrn nerisi ve Mtevelli Heyetinin onayyla Dnya Bar ve Demokrasi alannda temayz edenler arasndan seilecek en az yedi kiiden oluur. Danma Kurulu, Direktrn ars zerine ylda en az iki kez toplanr.

(2) Mtevelli Heyeti Bakan, Rektr ve Merkez Direktr, Danma Kurulunun doal yesidir. Danma Kurulu kendi yeleri arasndan bir bakan seer.

(3) Danma Kurulu yeliinin grev sresi iki yldr. Dnemini tamamlayan yeler yeniden seilebilir. Sresinden nce ayrlan yelerin yerine, yeni yeler seilir.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini, stanbul Aydn niversitesi Rektr yrtr.