12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES TOPLUM HEKML UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul niversitesi Toplum Hekimlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, grevlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul niversitesi Toplum Hekimlii Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Faklte: stanbul niversitesi Tp ve Cerrahpaa Tp Fakltelerini,

c) Merkez (STANBUL-THM): stanbul niversitesi Toplum Hekimlii Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: stanbul niversitesi Rektrn,

e) Senato: stanbul niversitesi Senatosunu,

f) niversite: stanbul niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Toplum sal alannda eitim ve aratrma almalar yapmak,

b) Faklte rencilerine krsal hekimlik staj eitimi yaptrmak,

c) niversite ile zel sektr ve dier kamu kurum ve kurulular arasnda ibirliine dayal eitim ve aratrma hizmeti sunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Fakltelerin uygulama alannda tp eitiminin aile hekimlii dneminde rencilerine (intern) krsal hekimlik staj eitimi yaptrmak,

b) Kamu kurum ve kurulular ile yaplan ibirlii esaslarna gre Fakltelere tahsis edilmi olan uygulama alannda toplumun salna ynelik bata koruyucu salk hizmetleri olmak zere her trl salk hizmetlerinin verilmesinde Faklteler adna ynetim birimi olarak aktif grev almak,

c) Salk konusunda bilinlendirme amacyla okullarda toplum sal konusunda eitim yapmak,

) Blgedeki salk kurulularndan her ay gnderilen istatistiki verileri deerlendirmek ve yl sonunda blgenin salk dzeyi ile ilgili verileri hazrlamak ve yaynlamak,

d) Elde edilen veriler dorultusunda blgedeki salk problemlerinin neler olduunu ortaya kartmak ve bunlarn zmne yardmc olmak,

e) Blgedeki salk kurulular arasnda koordinasyonu salamak ve salk kurulularnn almalarn ynlendirmek,

f) Bata Faklteler olmak zere yurdun dier blgelerinde de toplum sal asndan nemli olan farkl dallardaki hastalklara ait epidemiyolojik almalar, ilgili bilim dallar ile ibirlii ierisinde planlamak ve saha uygulamalarn yrtmek,

g) lkenin toplum sal konusundaki gncel problemleri bilimsel yntemler ile deerlendirecek aratrmalar yaparak sonularn yaynlamak,

) Toplum saln yakndan ilgilendiren evre kirlilii aratrmalarn yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla ibirlii yapmak,

h) Kii ve toplumun salk dzeyini ykseltmek amac ile salkla ilgili eitimler yaptrmak,

) evreye ynelik koruyucu hekimlik alannda halk aydnlatmak ve mahalli idarelere danmanlk yapmak,

i) Sempozyum ve panel gibi toplantlar ile blge sorunlarn kamuoyuna duyurmak,

j) Ulusal ve uluslararas eitim programlar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler dzenlemek ve bu faaliyetleri dier merkezler ile birlikte koordine etmek,

k) niversite renci ve personeline, kamu ve zel sektre ihtiya duyduklar alanlarda danmanlk ve eitim hizmeti vermek,

(2) Konferans, seminer ve kurs programlar ile dier etkinlikler ve eitim programlar sonunda katlm belgesi, baar belgesi ve benzeri belgelerin verilme koullar Merkez Ynetim Kurulunun teklifi zerine Senato tarafndan belirlenir.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grevi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr Yardmcs Ynetim Kurulu yeleri arasndan Mdr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr Yardmcs yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer. Mdr Yardmcs, Mdr tarafndan verilen grevleri yapar ve Mdrn bulunmad zamanlarda ona veklet eder.

(3) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin organlarn toplantya armak ve bakanlk etmek, toplant gndemini hazrlamak,

c) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulamak,

) Merkezin ilikilerini dier kurum ve kurulularla yrtmek,

d) Merkezin idari ilerini yrtmek,

e) alma programlarn yrtmektir.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ile Danma Kurulu tarafndan yl sre iin seilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Alt yenin ikisi Cerrahpaa Tp Fakltesi Halk Sal Anabilim Dalndan, ikisi stanbul Tp Fakltesi Halk Sal Anabilim Dalndan ikisi ise Danma Kurulu yeleri arasndan seilir. Grevi sona eren yeler yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yenileri seilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda ve ars zerine en az iki ayda bir toplanr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Oylar kabul veya ret eklinde verilir, ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii durumunda Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm kabul edilir. zinsiz ve mazeretsiz olarak bir ylda ardk olarak iki, toplam olarak toplantya katlmayan yenin yelii kendiliinden sona erer.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda gerekli faaliyetleri gerekletirmek,

b) Merkezin etkili ve verimli bir ekilde almas iin gerekli kararlar almak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu, Merkezin almalarna katkda bulunan istiari nitelikte bir organdr.

(2) Danma Kurulu; niversite iinden ve dndan konuyla ilgili aratrma ve almalar ile tannan kiiler arasndan Rektr tarafndan seilen en ok otuz yeden oluur:

a) Cerrahpaa ve stanbul Tp Fakltelerinin konu ile ilgili retim yeleri arasndan Rektr tarafndan seilecek er retim yesi,

b) stanbul niversitesi Fen Fakltesi, Di Hekimlii Fakltesi, Veteriner Fakltesi, Orman Fakltesi ve letme Fakltesinden grevlendirilen birer temsilci,

c) stanbul Teknik niversitesi evre Mhendislii blmnden bir temsilci,

) stanbul niversitesi Salk Bilimleri, Kardiyoloji Enstitlerince grevlendirilecek birer temsilci,

d) Kamu kurum ve kurulularndan istekleri halinde belirlenecek temsilci,

e) Ynetim Kurulunun nerisi zerine niversite iinden ve dndan Merkezin ama ve almalarna ilgi gsteren veya uzmanlndan yararlanlmas mmkn olan kiiler arasndan Rektr tarafndan seilecek temsilciler.

(3) Danma Kurulu, her yl en az bir kez Mdr tarafndan belirlenen bir tarihte Mdrn bakanlnda toplanr. Toplantlarda ounluk koulu aranmaz.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.