12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Giresun niversitesinden:

GRESUN NVERSTES KARADENZ KLTR UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Giresun niversitesine bal olarak kurulan Karadeniz Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin 2 numaral alt bendi ile 14nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Giresun niversitesi Karadeniz Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkez Mdrn,

c) Rektr: Giresun niversitesi Rektrn,

) niversite: Giresun niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin amac

MADDE 4 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Merkezin aratrma ve gelitirme faaliyetlerinin koordinasyonunu ve btnln salamak.

b) Karadeniz tarih ve kltr ile ilgili her trl bilgi ve belgelerin toplanmas, derlenmesi ve deerlendirmesini yapmak.

c) Merkezin amac dorultusunda aratrmac kii ve kurulular desteklemek, i birliinde bulunmak.

) Merkezin amac dorultusunda yaplan ilmi aratrma ve tez almalarn yaymlamak.

d) Merkezin amac ile ilgili toplantlar tertip etmek.

e) Bilimsel aratrmalar ve almalar yapmak, eitli projeler ve alan aratrmalar yoluyla bir bilgi ve birikimini oluturmak.

Merkezin grevleri

MADDE 5 (1) Merkezin grevleri unlardr:

a) Karadeniz tarihi ve kltr ile ilgili olarak; Seluklu, Osmanl, Mill Mcadele ve Cumhuriyet Dnemlerine ait her trl bilgi ve belgeleri tespit etmek, bunlarn temin edilmesini salamak ve deerlendirilmesini yapmak.

b) Merkezin amalar dorultusunda, ulusal ve uluslararas dzeyde bilimsel toplantlar dzenlemek.

c) Merkez bnyesinde bir ihtisas ktphanesi ve ariv merkezi oluturmak, bu ariv ve ktphaneye zel kurulular ile ahslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin ba, satn alma veya kopyalama suretiyle akn salamak.

) Merkezin grevleriyle ilgili yurt ii ve yurt dndaki kurulularla i birlii yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantlar dzenlemek.

d) niversitemizde yaplacak olan lisans ve lisansst tezler ile ve dier ilmi aratrmalardan Merkezin amacna uygun olanlarn yaynlanmas ve bu maksatla dier kurum ve kurulularla i birlii yapmak.

e) Karadeniz ve Giresun tarihiyle ilgili bilimsel aratrma yapanlara destek salamak.

f) Bu almalar srasnda, yurt ii ve yurt dnda benzer faaliyetlerde bulunan akademik kurulularla i birlii yapmak.

Ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezi temsil eder ve Rektre kar sorumludur. Mdr; almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversitenin sosyal bilim dallarnda grev yapan retim yeleri arasndan bir kiiyi Mdr Yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona erer. Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yerine mdr yardmcsna, o da bulunmadnda Ynetim Kurulu yelerinden en kdemli olandan balamak zere birine veklet brakr. Veklet sresi alt ay geemez.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi ynetmek ve Merkez almalarn yrtmek.

b) Merkezin faaliyet alan ile ilgili planlar hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektrle sunmak.

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu kurullara bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

) alma alanlarna ilikin konularda ilgili kurum ve kurulularla i birlii yapmak.

d) Personelin grevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmcs dahil be kiiden oluur. Dier ye; Mdr tarafndan gsterilecek alt aday iinden ve Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Merkezin karar organdr. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdr veya Ynetim Kurulu yelerinin yardan bir fazlasnn daveti zerine ayda en az bir kez toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim kurulunun grevleri unlardr;

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin alma plan ve programn hazrlamak.

c) Personel ihtiyacn belirlemek.

) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkez hizmetlerine ve gerektiinde de niversitenin kullanmna tahsis edilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Giresun niversitesi Rektr yrtr.