12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Gaziosmanpaa niversitesinden:

GAZOSMANPAA NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gaziosmanpaa niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (j) ve (k) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

j) niversite: Gaziosmanpaa niversitesini,

k) Yabanc dil puan: niversiteleraras Kurulun kabul ettii bir yabanc dil snavndan alnan puan,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin ikinci, nc, drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yksek lisans programna bavuranlarn; ilanda belirtilen bir lisans diplomasna, bavurduu programn puan trnde en az 55 ALES/dengi puana sahip olmalar gerekir. Ancak, tezsiz yksek lisans programna bavuruda ALES/dengi puan art aranmaz.

(3) Doktora programna bavuranlarn; ilanda belirtilen tezli yksek lisans diplomasna, bavurduu programn puan trnde en az 55 ALES/dengi puana, ilanda belirtilen lisans diplomasyla bavuracak adaylarn ise bavurduu programn puan trnde en az 80 ALES/dengi puana ve en az 100 zerinden 80 veya edeeri lisans not ortalamasna sahip olmalar gerekir.

(4) Temel tp bilimlerinde doktora programna bavuranlardan, tp fakltesi mezunu olanlarn; lisans diplomasna ve en az 50 temel tp puanna veya ALES/dengi puann saysal ksmndan en az 55 puana sahip olmalar gerekir. Tp fakltesi mezunu olmayanlarn; fen fakltesi, fen edebiyat fakltesi, eitim fakltesi ve salk bilimleri fakltesi, drt yllk salk yksekokullar veya beden eitimi yksekokulu yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli di hekimlii, eczaclk veya veteriner faklteleri lisans diplomasna veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALES/dengi bir snav puannn bavurduu programn trnde en az 55 olmas ve ilanda belirtilen lisans diplomasyla bavuranlarn ise en az 80 ALES/dengi bir snav puanna sahip olmas gerekir. Temel tp puan; tpta uzmanlk snavnn temel tp bilimleri testi birinci blmnden elde edilen standart puann 0,7, klinik tp bilimleri testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas ile bulunur. ADler, yalnz temel tp puan veya ALES/dengi puan ile de renci kabul edebilir.

(5) Sanatta yeterlik programna bavuranlarn, ilanda belirtilen yksek lisans diplomasna ve programn puan trnde en az 55 ALES/dengi bir puana sahip olmalar veya ilanda belirtilen lisans diplomasyla bavuranlarn en az 80 ALES/dengi bir puana sahip olmalar gerekir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programlarna bavuran adaylarn yabanc dil puan en az 55 olmas gerekir. Ancak, gzel sanatlar fakltesi ve konservatuarlarn lisansst programlarna bavuruda ALES/dengi puan art ve yksek lisans programna bavuruda ise yabanc dil art aranmaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci, nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Salk bilimleri enstits iin yaplan bavurular deerlendirecek komisyon, bavurular kabul edilen yksek lisans veya doktora adaylarnn ALES/dengi veya 1,2 katsaysyla arplan temel tp puannn %60n, yabanc dil puannn %15ini, yksek lisans iin lisans diploma notunun, lisans derecesi ile doktoraya bavuranlar iin lisans diploma notunun ve doktora iin yksek lisans diploma notunun %25ini toplayarak baar notlarn hesaplar.

(3) Salk bilimleri enstits dndaki bavurular deerlendirecek komisyon, bavurular kabul edilen yksek lisans veya doktora adaylarnn ALES/dengi puannn %60n, yabanc dil puannn %15ini, yksek lisans iin lisans diploma notunun, lisans derecesi ile doktoraya bavuranlar iin lisans diploma notunun ve doktora iin yksek lisans diploma notunun %25ini toplayarak baar notlarn hesaplar.

(5) Lisansst renci almlarnda gerekli not dnmleri YKn not dnm tablosuna gre yaplr. Yabanc dil puan olmayan adaylarn, buradan gelecek puan katklar sfr (0) olarak alnr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Ayn dzeydeki baka bir lisansst programdan herhangi bir statde daha nce alnm ve baarlm derslerin kredileri, danmann uygun gr, AD akademik kurulunun teklifi ve EYK onay ile devam edilen programa transfer edilebilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Lisansst rencileri, her yaryl iin akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayd yaptrabilirler. Kayt yaptrmayan adaylar, o yaryl iinde renci saylmazlar ve rencilere verilen renci kimlii/belgesi alma ve askerlik ilemleri yaptrma gibi haklardan yararlanamazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Ortaretim alan retmenlii tezsiz yksek lisans hari, lisansst dzeydeki bir dersin kredisi 3den fazla olamaz. Bir renci bir yarylda, en fazla 15 kredilik ders ve ayn retim elemanndan en fazla 6 kredilik ders alabilir. Yksek lisans rencisinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. lgili enstitnn belirleyecei kriterlere gre, yksek lisans rencisi doktora/sanatta yeterlik derslerinden, doktora/sanatta yeterlik rencisi yksek lisans derslerinden kendi programlarnn ders ykne saylmak zere daha nce almam olmas kouluyla seebilir. Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Baar notu; final snav ile birlikte, devler, szl veya yazl ara snavlar ile uygulama almalarnn sonular da dikkate alnarak hesaplanr. Yaryl baar notu; yaryl ii deerlendirmelerinin %30u ve yaryl sonu deerlendirmesinin %70inin toplam esas alnarak hesaplanr. rencinin bir dersten baarl saylabilmesi iin; yaryl baar notunun yksek lisans programlarnda en az 100 zerinden 70, doktora/sanatta yeterlik programlarnda en az 100 zerinden 80 alm olmas gerekir. renciler genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla, baarl olduklar dersleri tekrarlayabilir, notu dk olan derslerinin yerine yeni dersler alabilir veya fazladan dersler alabilirler. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yaryl banda AD Bakanl tarafndan Enstitye bilgi verilmesi gerekir. Baar puann dier not sistemlerine gre karlklar aadaki not dnm tablosuna gre yaplr:

100lk 4lk Harf-1 Harf-2 Szel-1 Szel-2

95-100 4,00 A AA Pekiyi Baarl

90-94 3,70 A- AB Pekiyi Baarl

85-89 3,40 B+ BA Pekiyi Baarl

80-84 3,10 B BB Pekiyi Baarl

75-79 2,80 B- BC yi Baarl

70-74 2,50 C+ CB yi Baarl

65-69 2,20 C CC Orta Baarsz

60-64 1,90 C- CD Orta Baarsz

55-59 1,60 D+ DC Orta Baarsz

50-54 1,30 D DD Orta Baarsz

0-49 0 F FF Zayf Baarsz

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Bir lisansst programn almasnda grev alan retim yeleri, ayn anda baka bir lisansst programn almasnda grev alamaz. lgili retim yeleri farkl lisansst programlarda ders verebilir. Bir retim eleman, bir yarylda bir lisansst programda en fazla toplam 9 kredilik lisansst ders verebilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Danman atanncaya kadar renci danmanl ilgili AD bakan tarafndan yrtlr. Bir lisansst rencisine tez nerisi verdikten sonra niversiteden ayrlan danman, enstitye bal ilgili ADdan ikinci danman atanmak artyla kendi istei, AD akademik kurulunun nerisi ve EYK onay ile danmanlna devam edebilir. Ancak, bu durumdaki birinci danman, ilgili enstitnn ald tm kararlara uymak zorundadr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci, nc, drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Jri/komite yelerinin yaptklar snavlarn deerlendirme sonucu iin; jri/komite yelerinin tam katlm ve salt ounlukla baarl, baarsz veya dzeltme karar verebilir. Sonu, AD bakanlnca snav izleyen i gn iinde gerekeli bir raporla enstitye bildirilir.

(3) Dzeltme alan renciye gereini yapmas iin bu Ynetmelik hkmlerine gre sreler nerilir. Uzatmas EYK tarafndan onaylandktan sonra, verilen uzatma ierisinde bavurmas halinde renciye tekrar bir snav yaplr, ancak bu ikinci snavda sadece baarl ya da baarsz olarak deerlendirme yaplr.

(4) Belirtilen sre ierisinde snav bavurusunda bulunmayan veya bavuruda bulunduu halde mazeretsiz snava girmeyen renci baarsz saylr. Mazeretini snav tarihinden nce bildiren rencinin snav AD Bakanlnca en fazla bir ay ileri bir tarihe ertelenebilir. Mazeretini snav tarihinden sonraki bir hafta iinde bildiren renciye, AD bakanlnn teklifi ve EYK onay ile mazereti geerli grlrse yaplamayan snav, EYK'nn belirledii tarihe kadar yaplr.

(5) Jri/komite yelerinin yaptklar snavlarda baarsz olan renciler iin eer belirtilen bir sre yoksa takip eden dnmede tekrar bir snav daha yaplr.

(6) Snavlarn tekrarnda da bu madde hkmleri uygulanr. Tekrar yaplan snavda, eski jrilerin tamam veya bir ksm yeniden seilebilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Azami sresini aan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin madde bal Lisansst programlar ve aralarndaki geiler olarak deitirilmi, nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc, beinci ve altnc fkralar eklenmitir.

(3) Lisansst retim programlarnda ikinci retim sadece tezsiz yksek lisans eitimi programna uygulanabilir. Bunlara ilikin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar dikkate alnarak belirlenir. Ancak, doktora ve tezli yksek lisans programlar ikinci retim yaplamaz.

(4) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler AD kurulunun teklif ve enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylabilir.

(5) Tezli yksek lisans programnda, tezi reddedilen rencilere talepte bulunmalar halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla ilgili enstitde tezsiz yksek lisans program varsa kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikileri sona erdirilir.

(6) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezi/sanatta yeterlik savunma snavnda baarsz olan rencilerin talepleri halinde ilgili enstitde tezsiz yksek lisans program varsa kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde kiisel raporlarn hazrlayan tez savunma snav jrisi, kendilerine duyurulan gn, yer ve saate tez savunma snavn yapmak zere toplanr. Jri, tezi savunmaya deer bulunmayan renci iin snav yapmadan baarsz ya da dzeltme karar verebilir. Jri, tezi savunmaya deer bulunan renci iin savunma snav yapar ve snav hakknda salt ounlukla baarl, baarsz ya da dzeltme karar verir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tez savunmasnda baarsz olan veya dzeltme sonras savunmada baarsz olan renci, eski ya da yeni danmanla yeni bir tez nerisi verir. Baarszlndan dolay yeni bir tez nerisi verilen renci azami sresini am saylr ve bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmleri uygulanr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Tez savunma snavnda baarl olan renci, bir ay iinde tezini mazeretsiz olarak enstitye teslim etmedii takdirde azami sresini am saylr ve bu durumda mezuniyet ilemleri, yalnz takip eden dnemlerde bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmlerine gre yaplr. Ancak, tez teslim tarihinden nce belgelenen ve EYK tarafndan geerli bulunan mazeretler iin EYK tarafndan belirtilen tarihe kadar tezini teslim eden rencinin mezuniyet ilemleri yaplr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yeterlik snav jrisi, kendilerine duyurulan yer ve tarihte toplanarak, rencinin yeterlik snavn yapar ve salt ounlukla baarl ya da baarsz olarak karar verir. Yeterlik snavnda baarsz olan renci iin takip eden dnemde tekrar snav yaplabilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(3) Her yaryl iin kayt yaptrp yaptrlmadna baklmakszn doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Belirtilen srelerde bu dersleri baaryla bitiremeyen renciler azami sresini am saylr ve bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Bilimsel hazrlk programnda geen sreler hari her yaryl iin kayt yaptrp yaptrlmadna baklmakszn, doktora programn tamamlamann azami sresi oniki yaryl, lisans derecesi ile renci kabul eden doktora programn tamamlamann azami sresi onsekiz yaryldr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin ikinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doktora program kapsamndaki asgari ders ykn tamamlayan ve enstit tarafndan belirtilen dier koullar yerine getiren renci iin danmannn nerisi ile doktora yeterlik snavna bavurusu, AD bakanlnca enstitye bildirilir. Doktora yeterlik snavna, her yarylda bir kez olmak zere ylda iki kez bavurulabilir. Ancak yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln ve lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Belirtilen sreler iinde mazeretsiz olarak yeterlik snavna girmeyen renci azami sresini am saylr ve yeterlik snav ilemleri takip eden dnemlerde bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmlerine gre yaplr. Belirtilen sre dolmadan nce belgelenen ve EYK tarafndan geerli bulunan mazeretler iin EYK tarafndan belirtilen tarihe kadar rencinin yeterlilik snav ilemleri yaplr.

(5) Jri, belirtilen gn, yer ve saatte yazl ve szl olarak iki blm halinde yeterlik snavn yapar. Bu snavdan baarl saylmak iin yazl snavdan 100 zerinden en az 75 puan almak ve szl snavdan salt ounluk ile baarl olmak gerekir. Doktora yeterlik komitesi, jrinin deerlendirmesini gz nne alarak snavn baarl ya da baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. AD bakanl bu karar yeterlik snavn izleyen i gn iinde ilgili enstitye bir tutanakla bildirir. Yeterlik snavnda baarsz olan renci, takip eden dnemde tekrar snava alnr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(2) renci tez nerisini, yeterlik snavndan sonra en ge alt ay iinde ve snav tarihinden en az onbe gn nce tez izleme komitesi yelerine sunar. Komite yeleri, sz konusu tez nerisinin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde AD bakanlnca belirlenen ve EYK tarafndan onaylanan gn, yer ve saatte tez nerisi savunma snavn yapmak zere toplanrlar. Komite, nerisi savunmaya deer bulunmayan renci iin snav yapmadan baarsz karar verebilir. Komite, savunmaya uygun bulduu tez nerisi iin savunma snav yaparlar ve salt ounlukla baarl ya da baarsz olarak karar verir. Tez nerisinde baarsz olan renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(3) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin alma plan, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Baarsz olarak deerlendirilen rapor, gzden geirilerek takip eden toplantda komite tarafndan tekrar deerlendirilir. Verdii raporu st ste iki defa baarsz bulunan renci ayn ya da yeni bir danmanla yeni bir tez nerisi verir. Byle bir durumda, tez izleme komitesi deitirilebilir. Tez nerisinde belirtilen sonularn elde edildiine karar veren tez izleme komitesi toplantlar sonlandrr ve bundan sonra tez savunma snav iin ilemlere balanabilir.

(4) Tez nerisi zerinde daha sonra yaplmas istenen deiiklikler AD akademik kurulunun nerisi ve EYK onay ile yaplr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Doktora tez savunma snav jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde AD bakanlnca belirlenen ve EYK tarafndan onaylanan gn, yer ve saatte tez savunma snavn yapmak zere toplanr. Jri, tezi savunmaya deer bulunmayan renci iin snav yapmadan baarsz ya da dzeltme karar verebilir. Jri, tezi savunmaya deer bulunan renci iin savunma snav yapar ve snav hakknda salt ounlukla baarl, baarsz veya dzeltme karar verir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tez savunmasnda baarsz olan veya dzeltme sonras savunmada baarsz olan renci, eski ya da yeni danmanla yeni bir tez nerisi vererek geen sreler azami sreden saylmak artyla, yeterlii yeni gemi renci statsnde programna devam eder.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Tez savunma snavnda baarl olan renci, bir ay iinde tezini mazeretsiz olarak Enstitye teslim etmedii takdirde azami sresini am saylr ve bu durumda mezuniyet ilemleri, yalnz takip eden dnemlerde bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmlerine gre yaplr. Ancak, tez teslim tarihinden nce belgelenen ve EYK tarafndan geerli bulunan mazeretler iin EYK tarafndan belirtilen tarihe kadar tezini teslim eden rencinin mezuniyet ilemleri yaplr.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(3) Her yaryl iin kayt yaptrp yaptrlmadna baklmakszn sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr ve azami sresinde bu dersleri baaryla bitiremeyen renciler iin bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Bilimsel hazrlk programnda geen sreler hari her yaryl iin kayt yaptrp yaptrlmadna baklmakszn, sanatta yeterlik programn tamamlamann azami sresi oniki yaryl, lisans derecesi ile renci kabul eden, sanatta yeterlik programn tamamlamann azami sresi onsekiz yaryldr ve bu azami srelerde program baaryla bitiremeyen renciler iin bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmleri uygulanr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin ikinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Sanatta yeterlik program kapsamndaki asgari ders ykn tamamlayan ve enstit tarafndan belirtilen dier koullar yerine getiren renci iin danmannn nerisi ile yeterlik snavna bavurusu, AD bakanlnca enstitye bildirilir. Yeterlik snavna, her yarylda bir kez olmak zere ylda iki kez bavurulabilir. Ancak yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln ve lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Belirtilen sreler iinde mazeretsiz olarak yeterlik snavna girmeyen renci azami sresini am saylr ve yeterlik snav ilemleri takip eden dnemlerde bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmlerine gre yaplr. Belirtilen sre dolmadan nce belgelenen ve EYK tarafndan geerli bulunan mazeretler iin EYK tarafndan belirtilen tarihe kadar rencinin yeterlik snav ilemleri yaplr.

(5) Jri, belirtilen gn, yer ve saatte yazl ve szl olarak iki blm halinde yeterlik snavn yapar. Bu snavdan baarl saylmak iin yazl snavdan 100 zerinden en az 75 puan alm ve szl snavdan salt ounluk ile baarl olmak gerekir. Yeterlik komitesi, jrinin deerlendirmesini gz nne alarak kararn AD bakanlna baarl ya da baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. AD bakanl bu karar yeterlik snavn izleyen i gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirir. Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(2) renci tez nerisini, yeterlik snavndan sonra en ge alt ay iinde ve snav tarihinden en az onbe gn nce tez izleme komitesi yelerine sunar. Komite yeleri, sz konusu tez nerisinin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde AD bakanlnca belirlenen ve EYK tarafndan onaylanan gn, yer ve saatte tez nerisi savunma snavn yapmak zere toplanrlar. Komite, nerisi savunmaya deer bulunmayan renci iin snav yapmadan baarsz karar verebilir. Komite, savunmaya uygun bulduu tez nerisi iin savunma snav yaparlar ve salt ounlukla baarl ya da baarsz olarak karar verir. Tez nerisinde baarsz olan renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(3) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin alma plan, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Baarsz olarak deerlendirilen rapor, gzden geirilerek takip eden toplantda komite tarafndan tekrar deerlendirilir. Verdii raporu st ste iki defa baarsz bulunan renci ayn ya da yeni bir danmanla yeni bir tez nerisi verir. Byle bir durumda, tez izleme komitesi deitirilebilir. Tez nerisinde belirtilen sonularn elde edildiine karar veren tez izleme komitesi toplantlar sonlandrr ve bundan sonra tez savunma snav iin ilemlere balanabilir.

(4) Tez nerisi zerinde daha sonra yaplmas istenen deiiklikler AD akademik kurulunun nerisi ve EYK onay ile yaplr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Sanatta yeterlik tez savunma snav jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde AD bakanlnca belirlenen ve EYK tarafndan onaylanan gn, yer ve tarihte tez savunma snavn yapmak zere toplanr. Jri, tezi savunmaya deer bulunmayan renci iin snav yapmadan baarsz ya da dzeltme karar verebilir. Jri, tezi savunmaya deer bulunan renci iin savunma snav yapar ve snav hakknda salt ounlukla baarl, baarsz veya dzeltme karar verir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tez savunmasnda baarsz olan veya dzeltme sonras savunmada baarsz olan renci, eski ya da yeni danmanla yeni bir tez nerisi vererek geen sreler azami sreden saylmak artyla, yeterlii yeni gemi renci statsnde programna devam eder.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) Savunma snavnda baarl olan renci, bir ay iinde sanatta yeterlik almasn mazeretsiz olarak enstitye teslim etmedii takdirde azami sresini am saylr ve mezuniyet ilemleri, yalnz takip eden dnemlerde bu Ynetmeliin 24 nc maddesi hkmlerine gre yaplr. Ancak, tez teslim tarihinden nce belgelenen ve EYK tarafndan geerli bulunan mazeretler iin EYK tarafndan belirtilen tarihler iinde tezini teslim eden rencinin mezuniyet ilemleri yaplr.

MADDE 26 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziosmanpaa niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/5/2012

28288