12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Yeditepe niversitesinden:

YEDTEPE NVERSTES DNER SERMAYE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Yeditepe niversitesi Dner Sermaye letmesinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, sermaye limitlerine ve ileyiine ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Yeditepe niversitesinin tm eitim, retim, aratrma ve uygulama birimlerinin dner sermayeye ilikin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 58 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) letme: Yeditepe niversitesi Dner Sermaye letmesini,

b) letme Mdr: Yeditepe niversitesi Dner Sermaye letmesi Mdrn,

c) Mtevelli Heyet: Yeditepe niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Rektr: Yeditepe niversitesi Rektrn,

d) Sayman: Yeditepe niversitesi Dner Sermaye letmesi Muhasebe Mdrn,

e) niversite: Yeditepe niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Faaliyet Alanlar

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) letme, eitim ve retim ile bunlara katkda bulunan uygulamay n planda tutmak ve niversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydyla aadaki faaliyetlerde bulunur.

a) Yksekretim kurumlar dndaki kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerce talep edilecek, bilimsel gr, plan, proje, aratrma, prototip gelitirme ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilikin raporlar, seminer, konferans, sempozyumlar dzenlemek, kurslar amak, pedagojik formasyon, yabanc dil, bilgi ilem, bilgisayar yazlm ve donanm ve benzeri konularda eitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, donanm, yazlm retmek ve pazarlamak, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, lm, test ve kalibrasyon yapmak ve her trl danmanlk vermek.

b) Laboratuvar ve atlyelerde her eit cihaz, makine, alet-edevat, tesisat ve benzerlerinin retim, bakm ve onarmn yapmak, uygulama eczanesi, uygulama oteli ve mevzuatn ngrd gerekli benzeri tesisleri kurmak, iletmek.

c) Her trl i ve hizmet ile canl materyal, tarm ve sanayi rnleri, uzay ve biliim teknolojilerine ait rnleri ve dier mallar retmek, elde edilen rnleri ilgili mevzuat hkmlerine gre pazarlamak, satmn yapmak zere sat ve tehir yerleri amak.

) Tarm, gda, sanayi, kimya, ila ve dier ilmi konularda zel kurulularca retilen eitli mal ve hizmetlerin standartlara uygunluu konusunda ilgili mevzuat hkmlerine gre, analiz ve lmler yapmak, raporlar dzenlemek, projeler hazrlamak veya uygulamak, aratrma-gelitirme (AR-GE) faaliyetlerinde bulunmak, nc kiilere AR-GE destei vermek, bu konularla ilgili olarak akredite laboratuvarlar kurmak ve bunlar iletmek.

d) Bu Ynetmelik kapsamnda olmak art ile i ve hizmet retmek, kitap, resim, heykel, senaryo, mzik ve benzeri eserleri yaratmak, bunlarn satn yapmak, her trl basn yayn ilerini yapmak, fuar, sergi alanlar amak.

e) Di Hekimlii Fakltesinde ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yaplacak her trl muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakm ve retim bata olmak zere di hekimlii ile ilgili i ve hizmetleri yapmak.

f) Bilimsel sonularn uygulanmasn ve teknolojiye dnmn salamak.

g) Faaliyet alanna giren ilere ait oluan patent, faydal model, marka veya fikir ve snai haklar konusuna giren ve eserleri tescil ettirmek, bunlar tamamen ya da ksmen kiralamak, satmak ya da kullandrmak.

) Faaliyet konusu ilemleri gerekletirmek zere her trl menkul, hizmet, sarf malzemesi almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek.

h) niversite tarafndan alacak yeni faklte, enstit, yksekokul gibi birimlerin faaliyet konular ile ilgili olarak gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Ynetim ve Organlar

Ynetim

MADDE 6 (1) letmenin ita amiri Rektrdr. Rektr bu yetkisini ksmen veya tamamen belirledii srede Rektr yardmclarna ve/veya letme Mdrne devredebilir.

letme Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) Dner Sermaye letme Mdr Rektr tarafndan atanr.

(2) letme Mdrnn grevleri unlardr:

a) letmenin idari, mali ve teknik ilerini kanun, tzk, ynetmelik erevesinde genel esaslara gre yrtmek.

b) Rektrce karar verilen, dner sermaye memurlarnn ie alnmasn, atanmasn, terfilerini ve iten karlmalarn yapmak. letme personelinin grev ve i blmn yapmak, bunlarn zlk haklarn dzenlemek, izlemek ve denetlemek.

c) Dner sermaye iletmesinin verimli almas iin strateji gelitirmek, programlar yapmak ve ngrlen hedeflere ulalmasn salamak.

Sayman ve grevleri

MADDE 8 (1) Dner sermayenin mali ileri ile muhasebe ileri Rektrce atanacak Sayman tarafndan yrtlr.

(2) Saymann grevleri unlardr:

a) letmenin btesini yapmak, muhasebe, defter ve kaytlarn tutmak, demeleri hak sahiplerine demek, gelirleri tahsil etmek.

b) Gelir ve giderlere ilikin her trl belge, defter ve makbuzlar yasal mevzuata uygun ekilde tutmak ve saklamak.

c) Ambar ve ayniyat ilerini yapmak, demirba ile malzemelerin saklanmasn, korunmasn salamak, demirba ve ambar kaytlarnn esas deftere uygunluunu salamak.

) letmenin alacak ve borlarnn zamannda tahsil edilmesini veya denmesini salamak, banka ve kasada bulunan paralarn ve kymetli evraklarnn kontroln yapmak.

d) Mali yln bitimini izleyen 3 ay iinde iletmenin envanterini, kesin mizann ve bilanosunu dzenleyerek Rektre sunmak.

e) Muhasebe ile ilgili dier ileri yapmak.

DRDNC BLM

Mali Hususlar

Sermayesi

MADDE 9 (1) letmenin sermaye limiti 5.116.332,94 TLdir. Mtevelli Heyet Karar ile limit arttrlabilir.

Gelirler

MADDE 10 (1) Dner Sermaye iletmesinin gelirleri unlardr:

a) Faaliyet alannda bahsedilen hususlardan dolay vermi olduu hizmet veya retmi olduu rnlerden elde ettii gelirler.

b) Ba ve yardmlar.

c) Sair gelirler.

Giderler

MADDE 11 (1) 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendi erevesinde salanan faaliyetlerin giderleri dldkten sonra kalan gelirlerin Rektrce uygun grlen bir ksm gelir salayan faklte veya birimin ara, gere, aratrma ve dier ihtiyalarna ve ilgili birimin retim yesi, grevlisi ve alanlarna datlr. Kalan ksm ise 10 uncu maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde saylan gelirlere eklenerek Mtevelli Heyetin belirleyecei yerlere harcanr.

Bte ilemleri

MADDE 12 (1) Dner Sermaye letmelerinin bte dnemi mali yldr. Bte tasars, iletme mdr ve sayman tarafndan hazrlanarak en ge Kasm ay bana kadar Rektre sunulur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 13 (1) 12/9/1999 tarihli ve 23814 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yeditepe niversitesi Dner Sermaye Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yeditepe niversitesi Rektr yrtr.