12 Austos 2013 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28733

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES SALIK ARATIRMA VE

UYGULAMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 6/10/2005 tarihli ve 25958 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman Demirel niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 8 Merkez Mdr; Merkez ve Merkeze bal nitelerde tam gn statsnde alan profesr ve doentler arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir.

Merkez Mdrnce, Merkez almalarnda kendisine yardmc olmak zere; niversitede tam gn alan retim yeleri arasndan alt mdr yardmcs (bahekim yardmcs) olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunulur. Merkez Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda, yerine merkez mdr yardmclarndan biri vekalet eder. Vekalet sresi alt ay geemez. Merkez Mdrnn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde merkez mdr yardmclarnn da grevleri kendiliinden sona erer.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 10 Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda, Tp Fakltesi Dekan, Merkez Mdr, Merkez Mdrnn nerecei merkez mdr yardmclarndan birisi, Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan cerrahi, dahili ve temel tp bilimleri blm bakanlar ve Merkezde alan birimi olan cerrahi, dahili ve temel tp bilimlerindeki retim yelerinin kendi aralarndan seecei birer retim yesi olmak zere toplam on yeden oluur. Ynetim Kurulu yeleri Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir.

Ynetim Kurulu Merkezin karar organdr. Rektr Ynetim Kurulunun bakandr. Rektrn bulunmad zamanlarda kurula hastaneden sorumlu Rektr Yardmcs, Rektr Yardmcsnn katlmad toplantlara Dekan, Dekann da katlmad toplantlara Merkez Mdr bakanlk eder. Kurulun raportrln oy hakk olmakszn Hastane Bamdr yrtr. Ynetim Kurulu; Bakann daveti zerine ayda en az bir kez olaan veya en az iki yenin gndemi belirten yazl bavurusu zerine olaanst olarak salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 13 Merkeze bal olarak alan; salk hizmetlerinde grevli, nitelerinde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari ilerinde grevli dier idari birimler yrttkleri hizmetler asndan Merkez Mdrne kar sorumludur.

Yukarda belirtilen servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri; o dalda uzmanlk eitimini tamamlam Salk Bakanlnn ilgili mevzuatnda ngrlen niteliklere uyan uzman tabip bir retim yesinin bilimsel ve akademik sorumluluunda, Tp Fakltesi anabilim dalna bal olarak alr. Anabilim dal bakan ayn zamanda ilgili servis, poliklinik veya laboratuvarn sorumlusudur, ancak gerekli olduunda baka uzman tabip bir retim yesi de grevlendirilebilir. Anabilim dal bakan servis, poliklinik veya laboratuvar birimlerinin ileyiinde ayn zamanda Merkez Mdrne kar sorumludur.

Birinci fkrada yer alan idari nite ve birimlerin; grevleri, buralarda grevlendirilecek kiilerin grev, yetki ve sorumluluklar ve alma ekline ilikin esaslar Senatoca belirlenir.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.