3 Ağustos 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28727

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı (Başkan),

b) Dekan,

c) Başhekim,

ç) Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

d) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

e) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

f) Hastane Başmüdürü.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan, gerekli hallerde olağanüstü olarak Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

(3) Yönetim Kurulu; Hastane Danışma Kurulunca alınan prensip kararlarını da dikkate alarak, hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve bu konularda gerekli kararları almaktan sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2009

27248

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/4/2013

28626