26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALTI KÖŞE BAŞLI VİDALAR-MAMUL KALİTESİ A VE B İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 4017) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/18)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliği No: ÖSG-2011/2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 4017 “Altıköşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4017  “Altıköşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 4017 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M64 olan; anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M24, anma uzunluğu l ≤ 10 d veya 150 mm (hangisi daha kısa ise) için mamul kalitesi A olanlar ile anma çapı d > M24, anma uzunluğu l > 10 d veya 150 mm (hangisi daha kısa ise) için mamul kalitesi B olan altıköşe başlı vidaların özelliklerini kapsar.

Not-Bu tip mamul, vida başına kadar diş çekilmesi ve tercih edilen uzunluğun ≤ 200 mm

olması istisna olmak üzere, ISO 4014 kapsamına giren mamul ile aynıdır.

Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulursa, bunlar ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1, ISO 3506-1, ISO 4753 ve ISO 4759-1 gibi mevcut standardlardan seçilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4017 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4017 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.