26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALTI KÖŞE BAŞLI CIVATALAR-MAMUL KALİTESİ C İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 4016) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/17)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 4016 “Altıköşe Başlı Cıvatalar - Mamul Kalitesi C” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4016  “Altıköşe Başlı Cıvatalar- Mamul Kalitesi C” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 4016 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, anma çapı M5 ≤ d ≤  M64, mamul kalitesi C olan altıköşe başlı cıvataların karakteristiklerini kapsar.

Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulursa, bunlar ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1 ve ISO 4759-1 gibi mevcut uluslararası standardlardan seçilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4016 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4016 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.