26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

YÖNETMELİK

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora, bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim, sınavlar, değerlendirme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 19 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: İlgili enstitü anabilim dalını,

ç) Danışman: Öğrenciye, enstitüden mezun oluncaya veya ilişiğini kesinceye kadar, ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden öğretim üyesini,

d) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

e) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

f) Enstitü: Bozok Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) Havuz: Kaydını yenilemeyen ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen öğrencilerin toplandığı grubu,

h) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,

i) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

j) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elemanının danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin, öğrenimleri süresince bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla açılan dersi,

k) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

l) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden ders kayıt başlangıç tarihi arasındaki süreyi,

m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

o) Misafir öğrenci: Başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup Enstitüde ders alan öğrenciyi,

ö) Özel öğrenci:  Lisansüstü öğrenci olmayan en az lisans derecesine sahip Enstitüde ders alan kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4, 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen esaslara göre açılır.

(2) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(3) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim/anasanat dalının başkanı enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.

(4) Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için danışmanın atandığı tarihten itibaren uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi her yarıyıl ile yaz tatillerinde de devam eder. Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlilerine de lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe veya yabancı bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 8 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitüye teklif edilir.

(2) Lisansüstü kontenjanlar, anabilim dalı/anasanat dalının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kesinleşir. Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları,     başvurma koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar verilecek ilanla duyurulur. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvurularda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya bunların geçici mezuniyet belgesine, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları için başvurularda, ALES şartı aranmaz.

ç) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puanı ve türü Senato tarafından belirlenir.

d) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans ve doktora için YDS’den en az 70 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

e) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararıyla belirlenir.

f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, yurt dışındaki üniversitelerden lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir diplomaya sahip olması gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına başvuru şartları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:

a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşümü için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına girişte, ALES, lisans diploma notu, varsa YDS puanı; doktora programlarına girişte ise, ALES, YDS, lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınır. Lisansüstü programlara girişte ALES puanının en az %50’si olmak üzere diğer puanların ne oranda değerlendirmeye alınacağı Senato kararıyla belirlenir.

c) Alınan puanlar hesaplanarak sıralama yapılır ve ilan edilen kontenjana göre öğrenci alımı gerçekleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat/bilim sınavı yapılan anabilim dallarında bu sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ilgili anabilim dalının yaptığı sınav dikkate alınarak kabul edilir.

d) Yüksek lisans ön inceleme ve mülakat,  doktora mülakat jürisi için enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün ilgili anabilim dalının önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve bir yedek üye belirler.

e) Jüriler, ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Ancak öğrenciler devamsız veya başarısız oldukları dersleri tekrar almak zorundadırlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin aldıkları dersler için, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında kayıt yaptırdığı dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden oluşur.

Misafir öğrenci ve özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans derecesine sahip olanlar özel öğrenci olarak,  başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ise misafir öğrenci olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere kabul edilebilir. Özel veya misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere sadece kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren belge verilir.

(2) Özel ve misafir öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilirler. Lisansüstü eğitime kaydolan özel öğrenciler aldıkları derslerin toplam kredi miktarının en çok %50’sini kredili derslerine saydırabilir.

(3) Özel öğrenciler kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan katkı payını ödemek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmaktır.

(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır.

(3) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notu dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve ilan edilen kontenjan dahilinde kesinleştirilir.

(4) Tez konusu önerileri enstitülerince kabul edilmiş olan ve yatay geçiş yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni bir tez konusu belirlemek şartı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ile tez döneminden itibaren yatay geçişleri yapılır.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Alması gereken bütün ders kredilerini başka üniversitede tamamlayarak gelmiş olan öğrencilerin transkripsiyonları, yatay geçiş yaptığı üniversitedeki transkripsiyonu olarak kabul edilir. Kredi sayıları, en son geldiği üniversitedeki zorunlu krediyle aynı veya fazla olan öğrenciye başka ders verilmez.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından duyurulur. Enstitü yönetim kurulu, her program için en fazla ilan edilen kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday belirleyebilir.

(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili enstitü tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti,

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yeniletemeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir.

(2) Öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır.

Danışman ataması

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına danışman, Üniversite öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesin kayıttan itibaren bir ay içerisinde atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için danışman, doktora yapmış öğretim görevlileri arasından da seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman, yurt içi veya yurt dışı bir kurumdan doktoralı, kamu veya özel sektörde çalışan araştırmacılar arasından da seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu ve/veya danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

(2) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda, öğrenci teze başlamamış ise danışman değişikliği yapılır. Ancak, öğrenci teze başlamış ise ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışmanlığı devam edebilir.

(3) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin danışmanlarının görevleri sona erer ve bu öğrenciler havuzda toplanır.

a) Havuzdaki yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra, aynı usulle yeniden danışman ataması yapılır. Danışmanın önerisi ile öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programında zorunlu görülen asgari kredinin yarısı kadar ilave ders aldırılabilir.

b) Havuzdaki doktora öğrencilerinden yeterlik sınavında başarılı olanlar, yeni bir danışman atanarak tez aşamasından başlatılır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 18 – (1) Uzmanlık alan dersi, haftada sekiz saat olmak üzere teorik ve kredisiz olarak açılır.

(2) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğretim elemanını danışman olarak atadığı tarihte başlayarak danışmanlık görevi süresince kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(3) Öğrenci uzmanlık alan dersine her yarıyıl kayıt yaptırmak ve devam sağlamak zorundadır. Danışman, dersi alan öğrencinin durumunu bir sonraki dönem başlamadan “ başarılı”  veya “başarısız”  olarak değerlendirerek enstitüye bildirir.

(4) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi, sadece birinci danışman tarafından açılır.

(5) Öğrencinin birinci danışmanının başka bir kuruma  geçmesi durumunda, öğrenci tez aşamasındaysa anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanın Üniversiteden ayrılışından itibaren en fazla bir yıl süresince uzmanlık alan dersi açılabilir.

Ders alma ve bırakma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenciler yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.

(2) Bir yarıyılda en çok on sekiz kredilik ders alınabilir.

(3) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanın görüşü doğrultusunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabilirler.

Ders saydırma

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil, son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler (öğrenci değişim programlarında alınan dersler dahil) danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan kredili dersler, yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(3) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında başarılı olanların daha önce aldıkları derslerin saydırılmasına ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin % 30’undan ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl için faaliyetlerinden en az birinin yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programına enstitülerde/ilgili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

(3) Uzaktan öğretim programında dersin sorumlusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla yükümlüdür. Öğrenciler danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.

(2) Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılmış olması halinde danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti tekrar ödenir.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer.

ç) Mazeret sınavı: İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

(2) Sınavlar, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak ya da öğrencilere yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir.

Ders değerlendirme esasları

MADDE 24 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.

(2) Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.

(4) Öğrencilere, aldıkları her ders, tez, sergi, proje ve benzeri çalışmaları için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak verilir:

a)

Puan

Katsayı

Başarı Notu

Başarı Derecesi

(Y. Lisans)

Başarı Derecesi

(Doktora/Sanatta

yeterlik)

 

90- 100

4.00

AA

Üstün Başarı

Üstün Başarı

 

85- 89

3.50

BA

Pekiyi

Pekiyi

 

80- 84

3.00

BB

İyi

İyi

 

75- 79

2.50

CB

Orta

Geçer

 

70- 74

2.00

CC

Geçer

Başarısız

 

65- 69

1.50

DC

Başarısız

Başarısız

 

60- 64

1.00

DD

Başarısız

Başarısız

 

50- 59

0.50

FD

Başarısız

Başarısız

 

00- 49

0.00

FF

Başarısız

Başarısız

 

b) Seminer, uzmanlık alan dersleri ve diğer kredisiz olarak alınan derslerde değerlendirme başarılı ya da başarısız olarak yapılır. Derse devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler devamsız olarak değerlendirilir. Yatay geçiş yolu ile gelen ve derslerinin bir kısmını alan öğrencilerin önceden başarılı oldukları ve denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan dersleri başarılı olarak değerlendirilir.

(5) Başarı notu yüksek lisansta en az CC, doktora/sanatta yeterlikte ise en az CB’dir.

(6) Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Üniversitenin not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler için YÖK Not dönüşüm tablosu esas alınır.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 26 – (1) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Senatoca belirlenecek birim tarafından yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz kredi ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden ALES’ten en az 55 puan almak ve not ortalaması en az 70 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Anabilim dalı başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda öğrenciye en fazla iki ders daha aldırılabilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı için normal öğrenim süresi dört yarıyıldır. Bu süre asgari üç yarıyıl, azami altı yarıyıl olabilir. Belirlenen normal süre içerisinde programda yer alan dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dönem projesi

MADDE 28 – (1) Dönem projesi; danışman gözetiminde öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsayan bir çalışmadır.

(2) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı vasıtasıyla enstitüye teslim eder.

(5) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen beş öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu tarafından atanan birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir. Başarısızlığın devamı durumunda bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı yirmi dört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uzmanlık alan dersi, en az bir seminer, tez önerisi, tez/sanat çalışması ve tez savunmasından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı için normal öğrenim süresi dört yarıyıldır. Bu süre asgari üç yarıyıl, azami altı yarıyıl olabilir. Belirlenen normal süre içinde kredili derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenci, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek üzere kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tez konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından birlikte belirlendikten sonra hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilir ve üçüncü yarıyıl başında anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Yüksek Lisans programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez sınavı jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri üyelerinden biri öğrencinin danışmanı, ikincisi tezin hazırlandığı bilim dalından bir öğretim üyesi, üçüncüsü de tezin hazırlandığı anabilim dalındaki farklı bilim dallarından; yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde farklı anabilim dallarından veya başka bir yükseköğretim kurumundan ya da yurt dışı yükseköğretim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı

MADDE 33 – (1) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve en az 45, en çok 90 dakika sürelidir.

(3) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(4) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(5) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 34 – (1) Doktora programı; dersler, uzmanlık alan dersi, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az yirmi dört kredilik ders yükünü, tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise on altı dersten az olmamak koşuluyla en az kırk sekiz kredilik ders yükünü, tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Doktora öğrencisinin yapacağı seminerler doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir.

(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken on altı dersin en çok sekiz tanesini ilk iki yarıyılda alabilirler.

(7) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 35 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için normal öğrenim süresi sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Belirlenen normal süreler içinde kredili derslerini, seminer ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on sekiz yarıyıl süre verilir. Doktora programını asgari tamamlama süreleri, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldır. Azami süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir öğrenci ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 36 – (1) Doktora tez çalışması konusu, yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra öğrenci ve danışmanı tarafından önerilir, gerekiyorsa ilgili etik kurul onayı alınır ve anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.

(2) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. Belirlenen dönemlerde iki defa başarısız olan öğrenciye doktora yeterlik komitesi, çalışma alanıyla ilgili en çok üç ders daha aldırabilir.

(5) Doktora yeterlik sınavları ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı başkanlığınca önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir anabilim dalı veya başka bir üniversitenin ilgili anabilim dalından da seçilebilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav için verilen süre bir saatten az, iki saatten fazla; sözlü sınav süresi otuz dakikadan az, iki saatten fazla olamaz. Doktora yeterlik sınav jürisi sözlü ve yazılı olarak yaptığı her bir sınavdan en az 75 alan öğrenciyi başarılı sayar. Sonuç, ilgili anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla en geç bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmanı yanında ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanının olması durumunda ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak sunmaması durumunda başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin tez önerisi, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman/tez konusu/tez izleme komitesi değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tez çalışmasını tamamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belirlenebilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora programındaki öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve doktora tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin sekiz kopyasını ciltlenmemiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(3) Doktora tezi sınav jürisi, danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez çalışması izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ya da yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesinden oluşur.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel tez değerlendirme raporlarını sınav günü enstitü müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açık olarak yapılan bu sınavın yeri ve tarihi en az üç gün önceden anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilir ve yeni bir tez izleme komitesi atanır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(9) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Kapsam

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle başvurabilmek için ALES puanı en az 70 olmalıdır.

(2) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ile konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrencileri sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az yirmi bir kredilik ders yükünü, yeterlik sınavı ile tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise on altı dersten az olmamak koşuluyla en az kırk sekiz kredilik ders yükünü, yeterlik sınavı ile tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

(3) Öğrenci, sanatta yeterlik programlarındaki lisansüstü derslerin en çok yarısını danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir. Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler.

(4) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenciler, danışmanın görüşü, ilgili ana sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce almamış olmaları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilirler. Ancak alınacak bu lisans dersleri sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(5) Sanatta yeterlik programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bu programa kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ile konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrenciler için en çok on iki yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise en çok on sekiz yarıyıldır. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir öğrenci ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ile konservatuar, sanat ve tasarım fakültesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu öğrenciler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/sanatta yeterlik önerisi kabul edilen, ancak tez/sanatta yeterlik çalışmasını on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez/sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Belirlenen azami öğrenim süresi içerisinde kredili ders ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez/sergi/konser/resital/proje/temsil gibi çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yukarıda adı geçen çalışmalarını jüri önünde savunması için ek süre verilebilir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler, tez/sergi/proje/resital/konser/temsil gibi çalışmalara katılabilirler, ancak öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Sanatta yeterlik çalışma konusunun belirlenmesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrencinin, sanatta yeterlik tezi/çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından önerilir, anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak yeterlik sınavından ilgili enstitüye bildirilir, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla bir ay içinde sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi, danışmanı ve ilgili anasanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman, komite toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamaz.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi savunması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisini sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar. Öğrenci mazeretsiz olarak sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi raporunu belirlenen sürede sunmadığı takdirde durumu başarısızlık olarak değerlendirilir.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/çalışma önerisini salt çoğunlukla kabul veya reddeder. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(3) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi iki kez üst üste reddedilen öğrenciye yeni bir danışman ile sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir sanatta yeterlik tez/çalışma konusu belirlenebilir. Sanatta yeterlik tezine/çalışmasına aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde danışman ve sanatta yeterlik tezi/çalışması konusunu, değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi savunmasına alınır.

(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması önerisi kabul edilen öğrencinin sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi öğrenci sanatta yeterlik tezini/çalışmasını tamamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde sanatta yeterlik tezi/çalışması raporunu sunmayan öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir danışman ile sanatta yeterlik tezi/çalışması izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir sanatta yeterlik tezi/çalışması konusu belirlenebilir.

Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi/konser/resital/proje/temsil hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sonunda hazırlanacak tezin/çalışmanın bilime ve sanata yenilik getirme, yeni bir bilimsel veya sanatsal yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Hazırlanan tez öğrenci tarafından biçimsel olarak enstitüye kontrol ettirilir ve varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, sekiz kopya halinde çoğaltılarak ciltsiz olarak danışmana teslim edilir. Danışman tezleri enstitüye gönderilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletir.

(4) Sanatta yeterlik tezi/çalışması sınav jürisi, danışmanın görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, tez/çalışma izleme komitesine ilave olarak, en az birisi başka yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin/çalışma raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Tez/çalışma savunma sınavı, tezin/çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili anasanat dalı başkanlığınca tarihi önceden ilan edilen savunma sınavı, enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça, izleyicilere açıktır ve en az 60, en çok 120 dakika sürelidir. Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine, ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. En geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme/tekrar kararı verir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde, enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte tutanakla bildirilir.

(7) Sanatta yeterlik tezi/çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş sanatta yeterlik tezini/çalışma raporunu enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlayıp sekiz adet ciltlenmiş olarak en geç otuz gün içinde enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik tezini/çalışma raporunu bu süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(8) Sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/proje/temsil hakkında ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde sanatta yeterlik tezini/çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Sanatta yeterlik tezi/çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin danışmanı ve/veya sanatta yeterlik çalışması, tez/sergi/konser/resital/ proje/temsil konusu ilgili anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilir ve/veya yeni bir tez izleme komitesi atanır. Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma ile sanatta yeterlik çalışması hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(10) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilenlerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Belirlenen sürelerde tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız olarak değerlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma

MADDE 48 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla:

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,

b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,

c) Doktora öğrencilerine, doktora,

ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,

diploması verilir.

(2) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ONUNCU BÖLÜM

Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler

MADDE 49 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz.

(2) Askerlik ve sağlık gerekçeleri hariç diğer gerekçelerle verilen izinler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Kayıt silme

MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğrenime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin ve kendi isteği ile kaydını alanların enstitü ile ilişikleri kesilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları, Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitelerarası Kurul tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 52 – (1) 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.