26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin Ek-1  Bölüm- 1’de yer alan  izinli maddeler listesindeki  “Azametifos”, “Diklazuril”, “Eprinomektin”, “Fenbendazol”, “Foksim”, “Klorsulon”, “Monensin” ve “Sodyum salisilat” farmakolojik aktif maddelere ait satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Değişikliklere uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/9/2013 tarihine kadar bu değişiklik hükümlerine uymak zorundadır. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

 

Eki için tıklayınız.