26 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28719

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN

İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ

KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP

ONAYI YÖNETMELİĞİ (97/68/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Bakanlık: Bu Yönetmelik kapsamındaki motor tipinin veya motor grubunun tip onay belgelerini veren, gerektiğinde geri çeken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşları ile muhatap olan, bunlarla temasları yürüten, teknik servisleri görevlendiren, imalatçının imalatının uygunluğu düzenlemelerini onaylayan, bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu ve yetkili onay kuruluşu olarak görev yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve (d) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Demiryolu aracı ve iç suyolu teknelerinin tahrikinde kullanılandan başka kullanım amaçlı sıkıştırma ateşlemeli motorlar, (a) bendinden (d) bendine kadar olan hükümlere ilave olarak Ek XIII’te belirtilen prosedüre uygun esneklik planı ile de piyasaya arz edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c), (3d) ve (4a) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3c) Faz IIIB motorların tip onayı (motor kategorileri L, M, N ve P)

Bakanlık, motorların bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I’in madde 4.1.2.5’inde belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII’de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder:

- L: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 130 kW ≤ P ≤ 560 kW olan motorlar için 1/1/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

- M: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 75 kW ≤ P < 130 kW olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

- N: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 56 kW ≤ P < 75 kW olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tip onayı verilir.

- P: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 37 kW ≤ P < 56 kW olan motorlar için 1/10/2015 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, anılan tarihten sonra ise zorunlu olarak tip onayı verilir.”

“3d) Faz IV motorların tip onayı (motor kategorileri Q ve R)

Bakanlık, motorun bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I’in madde 4.1.2.6’sında belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII’de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder:

- Q: Güç çıkışı; 130 kW ≤ P ≤ 560 kW olan (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 31/12/2014’ten sonra,

- R: Güç çıkışı; 56 kW ≤ P < 130 kW (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 30/9/2015’ten sonra.”

“4a) 10 uncu madde ve birinci fıkranın (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan makina ve motorlar hariç olmak üzere, bu makina ve motorlar sadece bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyor ve sadece motor bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a)’dan (3i)’ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere uygun olarak onaylanıyorsa, makinaya yerleştirilmiş olsun veya olmasın her bir motor kategorisi için aşağıda yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorların piyasaya arzına izin verilir.

Faz III A (sabit devirli motorlar hariç)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2011

- K kategorisi: 1/1/2011

Faz III A İç suyolu teknesi motorları

- V1:1 kategorisi: 31/12/2009

- V1:2 kategorisi: 31/12/2009

- V1:3 kategorisi: 31/12/2009

- V1:4 kategorisi: 31/12/2009

- V2 kategorileri: 31/12/2009

Faz III A (sabit devirli motorlar)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2012

- K kategorisi: 1/1/2011

Faz III A Demiryolu aracı motorları

RC A kategorisi: 31/12/2009

Faz III A lokomotif motorları

- RL A kategorisi: 31/12/2009

- RH A kategorisi: 31/12/2009

Faz III B (sabit devirli motorlar hariç)

- L kategorisi: 1/1/2011 (İsteğe bağlı uygulama)

- M kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama)

- N kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama)

- P kategorisi: 1/10/2015

Faz III B Demiryolu aracı motorları

- RC B kategorisi: 31/12/2011

Faz III B Lokomotif motorları

- R B kategorisi: 31/12/2011

Faz IV (sabit devirli motorlar hariç)

- Q kategorisi: 1/1/2016

- R kategorisi: 1/10/2016

Faz III A’dan itibaren, her bir kategori için yukarıdaki şartlar, bahsedilen tarihten önceki imalat tarihli motorlar için iki yıla kadar ertelenir.

Emisyon sınır değerlerinin bir fazı için verilen izin, sınır değerlerin bir sonraki fazının zorunlu uygulamasından itibaren yürürlüğe girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar hariç Faz III A’daki H, I ve 56 kW üzerindeki J kategorisi motorlar ve isteğe bağlı olarak uygulanan; sabit devirli motorlar hariç Faz III B’deki L, M ve N kategorisi motorlar için bir sonraki faz, Faz IV’tür

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a1) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (a1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a2) ve (a3) bentleri eklenmiştir.

“a1) 10 uncu madde ve 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, demiryolu aracı, lokomotif ve iç suyolu teknesi tahrik motorları hariç olmak üzere, yedek (değiştirilebilir) motorlar, orijinal olarak piyasada yer aldığında değiştirilecek motorun sağlamak zorunda olduğu sınır değerlere uygun olmalıdır.”

“f) Bakanlık, Ek I madde 1.A’nın (i), (ii) ve (v) bentlerinde belirtildiği gibi, Ek XIII’teki hükümlere uygun olarak “esneklik planına” göre motorların piyasaya arz edilmesine müsaade eder.”

“a2) Bakanlık, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3g), (3i) ve (4a) alt bentleri istisna olmak üzere, aşağıda belirtilen demiryolu aracı ve lokomotiflere takılan motorların piyasaya arzına izin verebilir.

1) Demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarını karşılayan yedek motorlar:

i) Faz 3A standardını karşılamayan veya

ii) Faz 3A standardını karşılayan ancak Faz 3B standardını karşılamayan;

2) Aynı tipteki mevcut demiryolu araçlarına takılmış motorlar tarafından sağlanan standartlardan daha düşük bir standardı karşılamamak koşuluyla, sürüş kontrolü ve bağımsız hareket etme kabiliyeti olmayan demiryolu araçları ve lokomotiflere takılan motorların yerine kullanılacak, Faz 3A sınırlarına uymayan yedek motorlar.

Bu fıkra kapsamındaki izinler ancak Bakanlığın, söz konusu demiryolu araçları veya lokomotiflere ilişkin yürürlükteki emisyon sınırlarına ait şartları taşıyan motorların kullanımının önemli teknik zorluklar içerdiğini kabul etmesi durumunda verilir.”

“a3) “YEDEK MOTOR” metnini ve ilgili istisnaya ilişkin benzersiz referans taşıyan bir etiket, (a1) veya (a2) bentleri kapsamındaki motorlara iliştirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan motorların piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince, motorlarda 19 uncu maddede belirtilen piyasa denetimi sonucu olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, bu durum motorlar için getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirin alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona ve diğer onay kuruluşlarına bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’ine aşağıdaki 3.2.3 ve 3.2.4. maddeleri eklenmiştir.

“3.2.3. Emisyon Faz’ının roma rakamları ile parantez içine alınmış numarası, tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır.”

“3.2.4. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen küçük kapasite istisnası çerçevesinde; küçük kapasiteli (az sayıda üretilen) motor imalatçısı anlamına gelen parantez içindeki SV harfleri, piyasaya sürülen her motorda tip onay numarasının yakınında konumlandırılmalı ve kolaylıkla görülebilir olmalıdır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin 8.3.2.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.3.2.2.- Faz IIIB ve Faz IV için geçerli olan kontrol koşulları şunlardır:

(a) Faz IIIB motorlar için kontrol koşulları:

(i) 1.000 metreyi geçmeyen bir yükseklik (veya 90 kPa’a eşdeğer atmosferik basınç),

(ii) 275 K ila 303 K (2°C ila 30°C) arasında bir ortam sıcaklığı,

(iii) 343 K (70°C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı.

(i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece istisna olarak çalıştırılmalıdır.

(b) Faz IV motorlar için kontrol koşulları:

(i) 82,5 kPa veya üstü atmosfer basıncı,

(ii) aşağıdaki aralıkta ortam sıcaklığı:

— 266 K (-7°C) veya üstü,

— belirtilen atmosfer basıncında şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan düşük veya buna eşit: Tc = – 0,4514 · (101,3 – pb) + 311, burada: Tc hesaplanmış ortam hava sıcaklığı (K) ve Pb atmosfer basıncı (kPa);

(iii) 343 K (70°C) üzerinde motor soğutucusu sıcaklığı.

(i), (ii) ve (iii) noktalarında belirtilen kontrol koşulları içinde çalışan bir motorda, yardımcı emisyon kontrol stratejisinin harekete geçirilmesi durumunda, strateji sadece madde 8.3.2.3’te tanımlanan amaçlar için gerekli olduğu gösterildiğinde çalışmalı ve tip onay kuruluşu tarafından onaylanmalıdır.

(c) Soğuk sıcaklıkta çalışma

Bu maddenin (b) bendindeki gereksinimlere istisna olarak, ortam sıcaklığı 275 K (2 °C) altında olduğunda ve aşağıdaki iki kriterden bir tanesi sağlandığında, egzoz gazı devridaimi (EGR) ile donatılmış bir Faz IV motorda, bir yardımcı emisyon kontrolü stratejisi uygulanabilir:

(i) Emme manifoldu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: IMTc = PIM/15,75 + 304,4; burada IMTc : hesaplanmış emme manifoldu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kPa).

(ii) Motor soğutucusu sıcaklığı, şu denklem ile belirlenen sıcaklıktan az veya buna eşit olduğunda: ECTc = PIM /14,004 + 325,8; burada ECTc : hesaplanmış motor soğutucusu sıcaklığı (K) ve PIM : mutlak emme manifold basıncıdır (kPa).”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin 8.3.2.3 maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) çalışma güvenliği nedenleri için;”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin 8.4 maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Faz IIIB motorlar için NOx kontrol önlemlerinin gereksinimleri”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin 8.4.6.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8.4.6.1- Tip onayı, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendine uygun olarak, karayolu dışı makinanın her bir operatörüne aşağıdakileri içeren yazılı talimatların sağlanması şartına bağlı olmalıdır:

(a) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, yerleştirilen motorun yanlış çalıştırılmasından, kullanımından veya bakımından meydana gelen olası arızaları açıklayan detaylı uyarılar,

(b) İlgili düzeltme önlemleriyle birlikte, motorun olası arızalarıyla sonuçlanan, makinanın yanlış kullanımı hakkında detaylı uyarılar,

(c) Normal bakım aralıkları arasında ayıracın yeniden doldurulması ile ilgili bir talimatla birlikte ayıracın doğru kullanımı hakkında bilgi,

(d) İlgili motor tipi için düzenlenen tip onay belgesinin, aşağıdaki bütün şartlar karşılandığında geçerli olduğuna dair açık bir uyarı:

(i) Motor, sağlanan talimatlara uygun olarak çalıştırılır, kullanılır ve motora bu talimatlara göre bakım yapılır,

(ii) Yanlış çalıştırılma, kullanım veya bakımı düzeltmek için (a) ve (b) bentlerindeki uyarılarla belirtilen düzeltme önlemlerine uygun olarak derhal harekete geçilmiştir,

(iii) Motor, özellikle EGR’nin veya ayıraç dozajlama sisteminin çalışmasını durdurmak veya bakımını yapmamak amacıyla, bilinçli olarak yanlış kullanılmamıştır.

Talimatlar, karayolu dışında kullanılan hareketli makina veya motor için operatörün el kitapçığı ile aynı dilde, açık bir şekilde ve teknik olmayan bir dille yazılmalıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1’ine, bu Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan 8.5, 8.6, 8.7, 9, 9.1, 9.2 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1’ine, bu Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan Ek I İlave 1 ve Ek I İlave 2 eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinin İlave 1’inin 3 üncü maddesinin başlığı  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DİZEL MOTORLAR İÇİN YAKIT BESLEMESİ”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2’sinin İlave 1’inin 4 üncü maddesi bu Yönetmeliğin Ek II’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek III’ünde belirtildiği şekilde 5, 6 ve 7 nci maddeler eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin İlave 2’sinin 1.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.8.- Egzoz iyileştirme sistemi(2) : …………………………………………….”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin İlave 2’sinin 2.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek IV’ünde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Ek III’ünün 1.2 maddesi, bu Yönetmeliğin Ek V’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek III’ünün İlave 5’i, bu Yönetmeliğin Ek VI’sında belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek III’ünün İlave 5’inden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek VII’sinde yer alan Ek III İlave 6 ve Ek III İlave 7 eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin Ek VI’sının 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere, bu Yönetmeliğin Ek VIII’inde yer alan madde eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek VII’sinin İlave 1’i, bu Yönetmeliğin Ek IX’unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek XI’i, bu Yönetmeliğin Ek X’unda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek XII’si, bu Yönetmeliğin Ek XI’inde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek XIII’ünün 1 inci maddesi, bu Yönetmeliğin Ek XII’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) ve (3d) numaralı alt bentlerinde yer alan Faz IIIB ve Faz IV uygulama tarihleri; L kategorisi motorlar ile ilk defa tip onayı alacak Q ve P kategorisi motorlar için, 1/1/2013 tarihinden bu değişikliğin yayımı tarihine kadar ihtiyari olarak uygulanır.

Ulusal Tip Onayı Belgesi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar AT Tip Onayı Belgesi yerine “Ulusal Tip Onayı Belgesi” verilir.

Bildirme zorunluluğu olmaması

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) AT başlığı taşımayacak olan “Ulusal Tip Onayı Belgesi” ile ilgili bilgilerin, Komisyona ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilme zorunluluğu yoktur.”

MADDE 29 – Bu Yönetmeliğin 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeleri 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2007

26558

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2009

2749 (5. Mükerrer)

2-

11/11/2010

27756

3-

11/6/2011

27961

 

 

Ekleri için tıklayınız.