13 Temmuz 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28706

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

PAZAR YERLER HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayl Resm Gazetede yaymlanan Pazar Yerleri Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci, altnc ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Pazar yerleri, imar plannda belirlenmi veya asl tahsis amacn engellememek kaydyla ayrlm dier alanlarda bu Ynetmelikte belirtilen asgari koullar tayacak ekilde belediyeler veya yzde ellisinden fazlasna sahip olduklar itirakleri tarafndan kurulur. Gerek veya dier tzel kiiler tarafndan pazar yeri kurulamaz.

(6) Mnhasran organik mallarn veya dier gda ve ihtiya maddelerinin sat amacyla da semt pazar kurulabilir.

(8) Pazar yerleri, belediyeler veya yzde ellisinden fazlasna sahip olduklar itiraklerince iletilir ve bu yetki devredilemez. Ancak, pazar yerlerinin iletilmesine ilikin baz hizmetler, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine aykr hkm iermeyecek ekilde yaplacak belirli sreli protokoller ile meslek kurulular eliyle yrtlebilir. Meslek kurulular, bu fkrada belirtilen belediye itiraklerine ortak olabilir.

(9) Pazar yeri kuracak ve/veya iletecek belediye itiraklerinin;

a) Anonim irket eklinde kurulmas,

b) denmi sermayesinin en az iki yz elli bin Trk Liras olmas,

c) Esas szlemesinin Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmas,

) Ynetim kurulu yelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamas ve bu kiiler ile irketin mali ve ticari itibar bakmndan engel bir durumunun bulunmamas,

d) Vergi mkellefi olmas,

e) Pay senetlerinin nama yazl olmas,

f) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmas

gerekir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin dokuzuncu fkrasnda yer alan Tahsis sahiplerinin ibaresi Sat yerlerini kullananlarn olarak deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(11) Kapal pazar yerlerinde, bu maddede ngrlen zorunlu tesislere ilave olarak, pazar yerinin i hacmi ile burada faaliyet gsterenlerin ihtiyalarn karlayacak dzeyde otopark alan ile yeterli kapasitede havalandrma sistemi bulunur. Kapal alanlara ilikin ilgili mevzuat hkmleri sakldr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasndaki alann ibaresi alanlar ile asl tahsis amacn engellememek kaydyla ayrlm veya ayrlacak dier alanlarn olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc fkrasndaki tahsis sahiplerinin ibaresi kiilerin olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin nc blmnn bal Sat Yerlerinin letilmesi olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Sat yerlerinin iletilmesi

MADDE 11 (1) Semt ve retici pazarlarndaki sat yerleri tahsis yoluyla iletilir. Kapal pazar yerlerindeki sat yerleri ile dier yerler, belirli sreli snrl ayni hak tesisi yntemi kullanlarak kiralama yoluyla da iletilebilir. Tesis edilen snrl ayni hak tapu ktne tescil edilir ve sresi on yl geemez. Sat yerlerinin iletilmesine ynelik ilemler, belediye encmeni karar ile yaplr.

(2) Tahsis ileminde ilgili belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan dier pazar yerlerinde sat yeri bulunmayanlara, snrl ayni hak tesisi ileminde ise ilgili belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde ikamet edenlere ncelik verilir.

(3) Ayn pazar yerinde, bir kiiye dorudan ya da dolayl olarak en fazla iki sat yeri verilebilir.

(4) Semt pazarlarndaki sat yerleri pazarclar ve reticilerce, retici pazarlarndaki sat yerleri ise mnhasran reticilerce, organik mallarn sata sunulduu semt pazarlarndaki sat yerleri ise, yalnzca organik mal reten reticiler veya bu tr mallar satan pazarclarca kullanlr.

(5) Semt pazarlarnda, toplam sat yeri saysnn en az yzde yirmisi retici sat yeri olarak ayrlr. Bu yerler, reticilerden yeteri kadar talep olmamas veya boalan sat yerlerinin doldurulamamas hlinde dier talep sahiplerine de verilebilir.

(6) Lehine snrl ayni hak tesis edilen kiiler, sat yerlerini yaplacak szlemeler erevesinde 12 nci maddedeki artlar tayan nc kiilere kiralayabilecei gibi, kendisi de kullanabilir. Kira szlemeleri, mevzuata aykr hkmler ieremez ve bunlarn sresi snrl ayni hak tesisine esas olan sreyi geemez. Bu szlemelerde, 27 nci madde hkmlerine aykr hareket edilmesi durumunda kira szlemesinin belediyenin talebi zerine feshedileceine ynelik hkme yer verilir. Kira szlemeleri, ilgili belediye veya itirakinin onayndan sonra geerli olur.

(7) Belediyeler, sat yerleri zerinde snrl ayni hak tesis edilmesine ve bu yerlerin kiralanmasna ynelik szlemeleri matbu olarak dzenleyebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Sat yerlerini kullanacaklarda aranlacak artlar

MADDE 12 (1) Sat yeri tahsis edilecek pazarclarda aada belirtilen artlar aranr.

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen dier gda veya ihtiya maddelerinin sat ile itigal etmek.

b) Esnaf ve sanatkarlar odasna kaytl olmak.

c) Vergi mkellefi olmak.

) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde belediyece hakknda tahsis iptali/kira szlemesinin feshi karar verilmemi olmak.

d) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmak.

(2) Sat yeri tahsis edilecek reticilerde aada belirtilen artlar aranr.

a) Sebze veya meyve reticisi olmak.

b) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olmak.

c) Bavuru tarihinden nceki bir yl iinde belediyece hakknda tahsis iptali/kira szlemesinin feshi karar verilmemi olmak.

) lgili mevzuatla aranlan dier artlara sahip olmak.

(3) Sat yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1de yer alan dileke, esnaf ve sanatkarlar odasna/Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl bnyesinde tutulan ilgili sistemlere kaytl olduunu gsterir belge ve son alt ay iinde ekilmi adet vesikalk fotoraf ile birlikte ilgili belediyeye bavurur.

(4) zerinde snrl ayni hak tesis edilen sat yerlerini kullananlar hakknda bu maddede belirtilen hkmler uygulanr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin bal Pazar yerlerinde tahsis ve snrl ayni hak tesisi ilemi olarak deitirilmi ve birinci fkrasnda yer alan Tahsis ibaresinden sonra gelmek zere ve snrl ayni hak tesisi ibaresi eklenmi, onuncu fkras yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

(11) Snrl ayni hak tesisi ilemleri, bu maddede belirtilen duyuru ve ilana ilikin hkmlere aykr olmamak zere belediye encmenince belirlenecek usul ve esaslara gre yaplr.

(12) Belediyece, sat yeri ile bu yerleri kullananlara ilikin bilgilerin yer ald EK-2deki ekle uygun plastik veya metal gibi dayankl malzemeden yaplm tantm levhas sat yerini kullananlara verilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan gnlk olarak ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) Tahsis edilen sat yerleri, vefat etme veya i gremeyecek derecede kaza geirme, hastalk ya da yallk gibi zaruri hallerde belediye encmeni karar ile kanuni miraslara devredilebilir.

(2) Tahsis sahibinin vefat halinde devir, vefat tarihinden itibaren ay iinde yazl talepte bulunulmas ve kanuni miraslarn anlamasna baldr. Miraslarn anlatn gsterir noter onayl belge ile veraset ilam talep dilekesine eklenir.

(3) Vefat dnda birinci fkrada belirtilen dier durumlarda devir, yazl talepte bulunulmasna baldr.

(4) Birinci fkrada belirtilen nedenlerden dolay yaplan devir ilemlerinden herhangi bir cret tahsil edilmez.

(5) Birbirini takip eden takvim yl iinde 26 nc maddeye gre kez faaliyetten men cezas uygulanmam olan tahsis sahipleri, birinci fkra hkm dnda sat yerlerini 12 nci maddede belirtilen artlar tayan kiilere devredebilir.

(6) Sat yerlerinin bakalarna devri iin ilgililerin haklarnda uygulanmam olmas gereken beinci fkradaki cezai ilemler, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen dier cezalar da kapsayacak ekilde Bakanlka yeniden belirlenebilir.

(7) zerinde snrl ayni hak tesis edilen sat yerlerinin devrinde, genel hkmlere gre hareket edilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(3) zerinde snrl ayni hak tesis edilen sat yerlerini kullananlar hakknda bu maddede belirtilen hkmler uygulanr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi ve ikinci fkrasnn ikinci cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin drdnc fkrasnda yer alan tahsis sahibine ibaresi sat yerini kullananlara olarak deitirilmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Tahsis sahiplerince ibaresi Sat yerini kullananlarca olarak deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki iletmek ibaresinden sonra gelmek zere veya yzde ellisinden fazlasna sahip olduklar itiraklerince iletilmesini salamak ibaresi ve (b) bendindeki Tahsis ibaresinden sonra gelmek zere ve snrl ayni hak tesisi ibaresi eklenmi, (c) bendindeki tahsis sahiplerine ibaresi sat yerlerini kullananlara olarak ve () bendindeki Tahsis sahipleri ibaresi Sat yerlerini kullananlar olarak deitirilmitir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendindeki tahsis sahipleri ibareleri sat yerini kullananlar olarak ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Faaliyetten men cezasnn uyguland durumlarda sat yerine, bu cezaya ilikin bilgi amal bir levha belediye veya itirakince konulur.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tahsisin iptali ve kira szlemesinin feshi

MADDE 27 (1) Pazar yerindeki sat yerlerini kullananlardan;

a) Tahsis cretini belediyenin yazl uyarsna ramen demeyenlerin,

b) Sisteme bildirilmemi mallar sat yerinde bir takvim yl iinde be defa satanlarn,

c) Hukuken geerli bir mazereti bulunmakszn, sat yerini st ste kez veya bir takvim ylnda sekiz kez kullanmayanlarn,

) Serbest rekabeti engellemek amacyla kendi aralarnda veya reticilerle ticari anlamalar yapanlarn, uyumlu eylemde bulunanlarn veya hkim durumlarn ktye kullananlarn,

d) Piyasada darlk oluturmak, fiyatlarn ykselmesine sebebiyet vermek veya fiyatlarn dmesine engel olmak iin mallar belirli ellerde toplayanlarn, sattan kananlarn, stoklayanlarn, yok edenlerin, bu amala propaganda yapanlarn veya benzeri davranlarda bulunanlarn,

e) Mallar, gda gvenilirliine, kalite ve standardna, teknik ve hijyenik artlara aykr olarak sata sunma, ayn kap veya ambalaj iine deiik kalitede ve/veya zerinde yazl olan miktardan az mal koyma, l ve tart aletlerini hileli bir ekilde kullanma ya da hileli olarak kark veya standartlara aykr mal satma eylemlerini bir takvim ylnda kez gerekletirenlerin,

f) Bir takvim yl iinde retici alacan, sresi iinde kez demeyenlerin,

g) Kendi rettii mallarn dnda veya belirlenen miktarn zerinde bir takvim ylnda kez sat yapan reticilerin,

) Sat yerlerini 16 nc madde hkmleri dnda devredenlerin veya herhangi bir ekilde kullandranlarn,

h) Dorudan veya dolayl olarak ayn pazar yerinde ikiden fazla sat yeri kulland anlalanlarn,

) 12 nci maddede aranlan artlar haiz olmad veya sonradan kaybettii anlalanlarn,

tahsislerinin iptaline, zerinde snrl ayni hak tesis edilen sat yerlerini bizzat kullanma haklarnn sonlandrlmasna veya bu yerlerin kullanmna ilikin kira szlemelerinin fesih talebine belediye encmenince karar verilir.

(2) Sat yerlerini kullananlar, birinci fkrada belirtilen kararn tebliinden itibaren sat yerlerini yedi gn iinde tahliye etmeye mecburdur. Bu sre sonunda tahliye edilmeyen yerler, belediye zabtas tarafndan tahliye ettirilir.

(3) Birinci fkraya gre sat yeri kullanm hakk sona erenlere, belediye encmeni kararn takip eden bir yl iinde ilgili belediye snr ve mcavir alanlar iindeki pazar yerlerinde dorudan veya dolayl olarak yeniden tahsis veya kiralama yaplamaz ya da zerinde snrl ayni hak tesis edilen sat yerlerini bizzat kullanm hakk verilemez.

(4) Sat yeri kullanm hakk sona erenlerin tantm levhalar imha edilmek zere ilgili belediyeye veya itirakine teslim edilir.

(5) reticilerin sat yerlerini retim sezonu veya mevsimsel artlar nedeniyle kullanamamas durumunda, bu kiiler hakknda birinci fkrann (c) bendi hkm uygulanmaz.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Belediye veya itirakince, sat yerini kullananlar ile bunlarn altrdklar kiilere, EK-5te belirtilen ekle uygun kimlik kart verilir. Bu kiiler, verilen kimlik kartlarn yakalarna takmak zorundadr.

(2) Sat yeri kullanm hakk sona erenler ile bunlarn altrdklar kiilere ait kimlik kartlar imha edilmek zere ilgili belediyeye veya itirakine teslim edilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan Tahsis sahipleri ibaresi Sat yerini kullananlar olarak deitirilmitir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan Tahsis sahipleri ibaresi Sat yerini kullananlar olarak deitirilmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin Geici 1 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan nc ibaresi beinci olarak, sekizinci fkrasnda yer alan tahsis sahiplerine ibaresi sat yerini kullananlara olarak, 1/1/2014 ibaresi 31/12/2014 olarak, dokuzuncu fkrasnda yer alan tahsisler ibaresi sat yerlerinin iletilme usulleri olarak deitirilmi ve on nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 24 Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/7/2012

28351

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/12/2012

28514 (4. Mkerrer)

 

Ynetmeliin eki (EK-1)