5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE KLİNİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: (İKÇÜDEKAM) İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel ve klinik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, araştırmalar yapmak ve bunlardan üretilecek bilimsel yayınları kolaylaştırmak amacıyla her türlü tedbiri almak ve bunlardan kamu ve özel kuruluşların yararlanmasını sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Sağlık alanında deneysel ve/veya klinik araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak,

b) Deneysel ve/veya klinik araştırmaların tasarlanması, sürdürülmesi ve yayına dönüşmesi sürecinde araştırmacılara destek olacak birimler oluşturmak,

c) Standardize ve sağlıklı deney hayvanlarının üretilmesini, transgenik hayvanların sağlıklı barınmasına olanak sağlayacak gerekli altyapıyı sağlamak ve geliştirmek,

ç) Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, araştırmacıların farklı laboratuvarlardan yararlanabilmelerine imkân vermek,

d) Üniversitede bulunan farklı fakülte, bölüm, araştırma merkezleri ve laboratuvarlar ile ortak çalışma olanaklarını araştırmak ve ortak projelerin yürütülmesini sağlamak,

e) Deneysel ve klinik araştırmalar konusunda ulusal ve uluslararası işbirliklerini teşvik etmek, araştırmacıların her düzeyde araştırma fon ve programlara başvurmasını teşvik etmek ve desteklemek,

f) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının alınması ve korunmasına destek sağlamak,

g) Araştırmacıların yurt içi ve/veya yurt dışında eğitimini imkânlar ölçüsünde desteklemek,

ğ) Üniversitede deneysel ve klinik araştırmaları kolaylaştıracak her türlü doku ve/veya veri bankası kurulmasına destek sağlamak,

h) Araştırmalar ve kendine bağlı çalışan birimler ile ilgili olarak kurslar, sertifika programları, seminerler, kongre ve/veya sempozyumlar düzenlemek,

ı) İlgili mevzuatı takip etmek ve yapılan düzenlemeler çerçevesinde Merkez ve faaliyetleri konusunda plan ve program oluşturmak,

i) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri ile Birimler

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, sağlık bilimleri alanında görev yapan hayvan deneyleri çalışma sertifikasına sahip, deneysel tıp araştırmaları konularında çalışan, uluslararası bilimsel indekslerde yayımlanmış en az üç deneysel tıp araştırması olan profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede sağlık bilimleri alanında görev yapan, hayvan deneyleri çalışma sertifikasına sahip, merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan veya uluslararası bilimsel indekslerde yayınlanmış en az üç deneysel tıp araştırması olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi uzatılabilir veya süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin ve birimlerinin çalışma düzenini belirlemek,

ç) Merkeze bağlı birimlerin kurulması veya kapatılması, çalışma esasları ve sorumlularına ilişkin hususları Yönetim Kuruluna önermek,

d) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, Merkeze bağlı birimler üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak ve koordinasyonu sağlamak, gerek görülen hallerde Yönetim Kurulunun onayını alarak birimler arasında personel veya görev değişikliği yapmak,

e) Merkezin bütçesi ile ilgili eylem planı ve faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hususlarda harcama yapmak, hizmet alımlarını gerçekleştirmek,

g) Her yılsonunda Merkezin genel durumu, işleyişi ve bütçesi hakkında bir raporu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

(4) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca belirlenen esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

b) Müdürün olmadığı zamanlarda altı ayı geçmeyecek süre için Müdüre vekâlet etmek,

c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkez birimlerinden sorumlu olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, hayvan deneyleri çalışma sertifikasına sahip, merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan veya uluslararası bilimsel indekslerde yayımlanmış en az üç deneysel tıp araştırması bulunan; Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinden Tıp Fakültesi Dekanı tarafından önerilen birer öğretim üyesi, Sağlık Bilimleri alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından iki ve Üniversiteye bağlı Teknopark, Teknoloji Geliştirme Ofisi veya AR-GE, biyomedikal mühendisliği bölümü ve sağlık bilimleri ile ortak araştırma potansiyeline sahip alanlardan Rektör tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına seçilir. Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, her ay en az bir kez olağan olarak, Müdürün yazılı talebi üzerine ise olağanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek, çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda Merkezin yıllık eylem planı ile yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek,

c) Müdür tarafından hazırlanan dönemsel faaliyet raporlarını ve harcamaları incelemek ve buna ilişkin Rektöre raporu sunmak,

ç) Müdürün teklifi üzerine araştırma birimlerinin kurulması veya kapatılmasına karar vermek, birim sorumlularını belirlemek,

d) Araştırma birimlerinin çalışma esaslarını belirlemek,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek,

f) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürce getirilecek konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında araştırmacı, AR-GE yöneticisi olarak görev yapan kişiler arasından seçilen en az yedi, en fazla dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan toplanır. Müdür, gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe sunulur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planları ile ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Her yılın sonunda Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde incelemek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak,

c) Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti yapar ve tavsiye nitelikte görüş ve öneri bildirir.

Birimler

MADDE 11 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet alanları konusunda Merkeze bağlı araştırma ve destek birimleri oluşturulabilir. Birim sorumluları, Müdür tarafından teklif edilen öğretim üyesi adaylar arasından Yönetim Kurulunca üç yıl süreyle seçilir. Süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.