5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Beklemeli öğrenci: Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan anabilim dalına/bölüme/programa kayıtlı öğrencilerden hazırlık programı ve ek olarak verilen en fazla bir akademik yıl destek eğitiminde başarısız olan öğrenciyi,

b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

c) Destek sınıfları: Hazırlık programında başarısız olan fakat Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin devam ettiği en çok bir akademik yıl süreli ilave hazırlık eğitimi yapılan sınıfları,

ç) Hazırlık sınıfları: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil eğitim-öğretimi yapılan hazırlık sınıflarını,

d) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ğ) Yüksekokul: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

h) Yüksekokul Kurulu: Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfları akademik takvimi her eğitim-öğretim yılı başında Yüksekokulun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve süresi

MADDE 6 – (1) Yüksekokulda yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi; ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için bir yıl hazırlık ve bir yıl destek eğitim-öğretimi olmak üzere en çok iki yıl süreyi kapsar. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, kayıtlı oldukları birimlerinde eğitim-öğretimlerine devam etmeye hak kazanırlar.

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam etmek öğrencinin isteğine bağlıdır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için en çok bir akademik yıl süreli hazırlık eğitim-öğretimini kapsar. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı tekrar edilmez.

(4) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri açısından dikkate alınmaz ve öğrencinin normal eğitim süresinin dışında tutulur.

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşacak şekilde yıllık olarak düzenlenir.

(2) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine devam edecek öğrenciler yapılacak seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre farklı seviyelere ayrılır ve seviyelerine uygun sınıflarda, haftada en az yirmi saat ders alırlar.

(3) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler, bu süre içerisinde kayıtlı oldukları anabilim dalından/bölümden/programlardan ders alamazlar.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde Yüksekokulun önerisi ve Senatonun onayı ile yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemine ilişkin esaslar bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümlerine göre belirlenir.

(5) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde Yönetim Kurulunun onayı ile dönemler kendi içlerinde bölünebilir.

(6) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince gerekli görüldüğü hallerde Yüksekokul Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile Cumartesi ve/veya Pazar günleri de dersler ve sınavlar yapılabilir.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi Yüksekokul tarafından yürütülür.

Muafiyet

MADDE 8 – (1) Öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden muaf tutulabilir. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminden;

a) Eğitim-öğretiminde önceki yıllarda başarılı olup, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir bölüme yeniden kayıt yaptıran öğrenciler,

b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Yüksekokulca düzenlenen yeterlik sınavından belirlenen notu alan öğrenciler,

c) Ders ekleme/çıkarma haftasına kadar belge asıllarını Yüksekokul Müdürlüğüne iletmek ve sınav sonuçlarının en fazla üç yıl önceye ait olması kaydıyla, Üniversite tarafından kabul edilen TOEFL (Test of English As a Foreign Language) ve benzeri uluslararası sınavlardan, YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve benzeri ulusal sınavlardan ilgili birimlerce belirlenen ve ilan edilen puanları almış olan öğrenciler

muaf tutulabilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık kontenjanı ve vazgeçme

MADDE 9 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi kontenjanları her yıl, yıllık olarak Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili birimlere bildirilir. Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.

(2) Bir bölüm için belirlenen kontenjanın %50’si dolmaz ise o bölüm için o yıl hazırlık programı açılmayabilir ve ilgili bölüm için ayrılan kontenjan diğer bölümlere aktarılabilir.

(3) Öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık eğitim-öğretiminden kayıt yaptırdıkları döneme ilişkin Üniversitenin akademik takviminde belirtilen ders ekleme-çıkarma dönemi bitimine kadar vazgeçebilirler.

(4) Öğrenciler bahar yarıyılında hazırlık eğitiminden vazgeçmeleri halinde, anabilim dalında/bölümde/programda öngörülen dersleri alamazlar ve bir sonraki güz dönemini beklemeleri gerekir.

(5) Öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfından güz dönemi başında ders ekleme/çıkarma dönemi bitmeden vazgeçmeleri halinde, kayıtlı oldukları anabilim dalında/bölümde/programda verilen dersleri alırlar ve bu derslere kaydolmaları zorunludur.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde sınavlar; yeterlik sınavları, seviye belirleme sınavı, ara sınavlar, dönem sonu sınavları, kısa süreli sınavlar, ödevler, projeler ve yıl sonu genel sınavından oluşur. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavı; Yüksekokulca yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olmak üzere bir ya da iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınav her yarıyıl başında yapılır. Sınava kabul edilme şartları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

b) Seviye belirleme sınavı; her akademik yılın başında hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin uygun gruplara ayrılmasını sağlamak için düzenlenen sınavdır.

c) Ara sınavlar; yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak her yarıyıl içinde en az bir defa yapılan sınavdır.

ç) Dönem sonu sınavı; yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan çalışmaların kapsamları ve amaçları göz önüne alınarak her yarıyılın sonunda bir defa yapılan sınavdır.

d) Kısa süreli sınavlar; bu fıkrada belirtilen sınavların haricinde tarihi önceden haber verilmeksizin yapılan sınavlardır.

e) Yıl sonu genel sınavı; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve genel başarı notu en az 60 olan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu koşulları yerine getirmemiş olan öğrenciler hazırlık sınıfından başarısız olmuş kabul edilir. Yıl sonu genel sınavından 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla tamamlamış kabul edilir.

f) Bütünleme sınavı; her akademik yılın bahar dönemi sonunda, yıl sonu genel sınavı sonrasında bir tarihte, yıl sonu genel sınavı yerine yapılan sınavdır. Yıl sonu genel sınavına giriş koşullarını yerine getirmemiş olan öğrenciler bütünleme sınavına da alınmazlar. Yıl sonu genel sınavına giriş hakkını elde etmiş fakat sınava katılmamış olan öğrenciler ile bu sınava katılmış ancak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına kabul edilirler.

g) Mazeret sınavları; öğrencilerin Yönetim Kurulunca kabul edilen, belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle yarıyıl içinde katılamadıkları ara sınavlar yerine yapılan sınavlardır. Öğrenciler mazeretli sayıldıkları süre toplam ders saatlerinin % 30’unu geçmesi halinde, yıl sonu genel sınavına alınmazlar. Bu sınavdan alınan not, öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği ara sınav notu yerine geçer.

ğ) Bu fıkrada belirtilen sınav ve çalışmaların değerlendirmelerinin yüzdelik oranları Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile sınavdan en az yirmi iş günü önce Yüksekokulca ilan edilmek kaydıyla değiştirilebilir veya belirlenir.

Genel başarı notunun hesaplanması

MADDE 11 – (1) Genel başarı notu, öğrencinin yıl sonu genel sınavına girip giremeyeceğini belirler. Genel başarı notu; ara sınavlar, dönem sonu sınavları, kısa süreli sınavlar, ödevler ve projelerden yıl içinde alınan puanlar ile derse katılım durumunun değerlendirilmesi ile verilecek puanların ortalamasının alınması yoluyla elde edilir. Yıl sonu genel sınavına girebilmek için genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 60 olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde derslere %80 oranında devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini geçen öğrenciler, yıl sonu genel sınavına ve bütünleme sınavına giremezler.

Başarı ve başarısızlık durumu

MADDE 13 – (1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı sayılmak için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentlerinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin bir sonraki güz dönemi başında yapılacak yeterlik sınavından başarısız olmaları durumunda yeni kayıt olan öğrencilerle birlikte hazırlık eğitim-öğretimine katılmaları, devam zorunluluğunu yerine getirmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) İlk yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde başarısız olan zorunlu yabancı dil hazırlık öğrencileri istekleri halinde azami iki yarıyıllık destek sınıflarına alınırlar. Destek sınıflarına kayıtlı öğrencilere sınavlar, devam zorunluluğu ve başarı notu hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. Destek sınıfında başarısız olan öğrencilere aşağıda belirtilen esaslar uygulanır;

a) Öğretim dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan birimlerin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi öngören bir birimde kayıtlı iseler, beklemeli öğrenci durumuna geçerler.

b) Öğretim dili Türkçe olmasına rağmen yabancı dilde okutulan seçimlik derslere yer veren birimlerde kayıtlı iseler, birimlerinde öğrenimlerine devam ederler fakat sadece Türkçe olarak verilen seçimlik dersleri alabilirler. Bu öğrencilerin mezuniyetlerinden önce yapılan yeterlik sınavından belirlenen notu alarak hazırlık sınıfını tamamlamaları gerekir. Aksi halde bu öğrenciler Üniversiteden mezun olamaz ve kendilerine diploma/mezuniyet belgesi verilmez.

(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyenler hariç olmak üzere, tekrar öğrencileri istemeleri halinde; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başka bir üniversiteye ya da Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programına, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlarından birine yerleştirilebilir. Bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin ilişik kesme işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yürütülür ve karara bağlanır.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler hazırlık eğitim-öğretiminden vazgeçmiş sayılırlar ve yapılacak olan yeterlik sınavlarına alınmazlar.

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde birinci yıl sonunda devam zorunluluğunu yerine getiren ve fakat başarısız olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri; Yüksekokul tarafından yapılacak yeterlik sınavlarından herhangi birine girip başarılı sayılmak için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen notu alarak hazırlık sınıfını tamamlayabilirler veya istekleri ile hazırlık eğitim-öğretiminden vazgeçebilirler.

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıtlı oldukları anabilim dalında/bölümde/programda verilen yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. Yeterlik sınavı veya yıl sonu genel sınavı/bütünleme sınavından aldıkları not ilgili dersin yerine işlenir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan veya vazgeçen öğrencilerin kayıtlı oldukları anabilim dalında/bölümde/programda verilen yabancı dil derslerine katılmaları ve başarmaları zorunludur.

Beklemeli öğrenci

MADDE 14 – (1) Beklemeli durumdaki öğrenciler; ön lisans, lisans ve lisansüstü hazırlık eğitim-öğretimini başarı ile tamamlamadan anabilim dalı/bölüm/program derslerini alamaz ve hazırlık sınıflarında derslere devam edemezler. Bu öğrencilerin yabancı dil becerilerini kendi imkanları ile geliştirmeleri gerekir. Beklemeli öğrenciler yapılacak olan yeterlik sınavlarına girebilirler ve ancak bu yeterlik sınavlarından herhangi birinde başarılı olmaları halinde kayıtlı bulundukları anabilim dalının/bölümün/programın derslerini almaya hak kazanırlar.

Zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15 – (1) Üniversitenin bölümlerinde/programlarında/anabilim dallarında okutulan zorunlu yabancı dil dersleri, Yüksekokul tarafından yürütülür.

(2) Zorunlu yabancı dil derslerinin ilgili birimlerce yürütülmesi gereken durumlarda derslerin içeriği, planlaması ve uygulanacak sınavlar Yüksekokul tarafından tüm birimler için ortak olarak belirlenir.

Uzaktan eğitim

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile zorunlu yabancı dil derslerinin tamamı veya bir kısmı uzaktan eğitim ile gerçekleştirilebilir. Uzaktan eğitime ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Senato tarafından belirlenir.

Yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler

MADDE 17 – (1) Giresun Üniversitesi ön lisans, lisans veya lisansüstü anabilim dalına/bölüme/programa yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitim-öğretimleri hususunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yaz dönemi programı

MADDE 18 – (1) Hazırlık sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmesine rağmen başarısız olan öğrencileri takip eden yeterlik sınavlarına hazırlamak amacıyla öğrenim ücreti alınarak hazırlık sınıfı yaz dönemi programı açılabilir. Yaz dönemi programı, Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla açılır. Yaz dönemi programına kabul edilme ölçütleri Yüksekokul tarafından belirlenir ve önceden ilan edilir. Yaz dönemi programına ilişkin esaslar ilgili mevzuat hükümlerine Senato tarafından karara bağlanır.

Seçmeli ikinci yabancı dil

MADDE 19 – (1) Yüksekokulda seçmeli ikinci yabancı dil dersi/dersleri açılmasına Yönetim Kurulunca karar verilebilir. Birimlerde açılacak ikinci yabancı dil dersi/dersleri Yüksekokulca yürütülür.

İleri yabancı dil dersleri

MADDE 20 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi öngörülen birimlerde öğrencilerin dil bilgi ve becerilerini kullanmalarına ve kendilerini bu anlamda geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla ileri yabancı dil dersleri açılabilir. Birimlerde açılacak ileri yabancı dil dersleri Yüksekokulca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 28/1/2008 tarihli ve 26770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.