5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bütünleme sınavları

MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2012

28293