5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

YÖNETMELİK

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI YÖNLENDİRME VE

İZLEME KOMİTESİ İLE DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, 19/6/1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Programlar”, “Bakan” ve “Komite” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Programlar: Avrupa Birliği ile eğitim, gençlik ve bunlarla ilgili diğer alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen ve kapsamı uluslararası anlaşma veya sözleşmelerle belirlenmiş olan faaliyetleri,”

“Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,”

“Komite: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Komite, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının uygulanmasıyla ilgili genel politikaların belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Programların idari ve mali bakımdan etkin bir şekilde yürütülmesinden Hükümet adına yetkili makam olan ve Komisyon ile ilişkilerde ulusal otorite olarak görev yapan Komite Bakana karşı sorumludur. Komite görevini yerine getirirken, ulusal ajanslarla ilgili olarak ulusal otoritelerin ve Komisyonun sorumluluklarını düzenleyen, özellikle Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarına ilişkin Avrupa Birliği mevzuatını dikkate alır. Komite üyeleri tarafsız olarak görev yaparlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Komite; Avrupa Birliği Bakanlığı müsteşar yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının en az genel müdür seviyesinde görevlendireceği birer üye ile Avrupa Birliği Bakanlığınca birim amirleri arasından görevlendirilecek üç üye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü ve Merkez Başkanı olmak üzere on üyeden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komite Sekretaryası

Madde 7 – Komitenin sekretarya hizmetleri Merkez tarafından yerine getirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma Kurulu Sekretaryası”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.