18 Haziran 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28681

TEBL

evre ve ehircilik Bakanlndan:

YAPI MALZEMELER YNETMEL (89/106/EEC) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNK ARTNAMELERN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: MHG/2013-08)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayl Resm Gazete de yaymlanan Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC)nin 4 nc maddesinde tanmlanan teknik artnamelerin listesinin yaymlanmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC) kapsamnda, CE iareti ilitirilecek yap malzemelerine dair teknik artnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC)ne dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

b) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

c) Evarlk Dnemi: malatlarn, yap malzemelerini ulusal standartlara veya uyumlatrlm standartlara gre piyasaya arz edebilecekleri zaman araln,

) Yap Daimi Komitesi: AB yesi lkeler tarafndan atanan temsilcilerden oluan, 89/106/EEC direktifinin uygulanmasndan ve yrtlmesinden doan sorunlar inceleyen birimi,

ifade eder.

KNC BLM

Standartlarn Yaymlanmas

Uyumlatrlm standartlarn yaymlanmas

MADDE 5 (1) AB Resmi Gazetesinde yaymlanan ve Trk Standardlar Enstitsnce uyumlatrlm standartlarn referans numaralarn, yrrlk tarihlerini, evarlk dnemi balang ve biti tarihlerini kapsayan liste bu Tebli ekinde yaymlanr.

(2) 28/2/2013 tarihli AB Resm Gazetesi (Official Journal) C serisi 059 numara altnda yaymlanan ve Komisyon letmeler ve Sanayi Genel Mdrlnn internet sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yaymlad ve Trk Standardlar Enstitsnn uyumlatrarak 30/4/2013 tarihine kadar yrrle koyduu teknik artnamelerin listesi EK-1de yer almaktadr.

(3) Bu Tebli EK-1deki listede yer alan uyumlatrlm standartlar kapsamndaki yap malzemelerinin listede belirtilen evarlk dnemi ncesinde CE iareti ilitirilerek piyasaya arz edilmesi mmkn deildir.

NC BLM

Evarlk Dnemi ile lgili Hkmler

Evarlk dneminde rnlere uygulanacak deerlendirme ve piyasaya arz edilme esaslar

MADDE 6 (1) Ulusal bir standart kapsamnda olan yap malzemeleri bu Tebli EK-1inde listelenen bir uyumlatrlm standart kapsamna girdiinde bu yap malzemelerinin uygunluk deerlendirme ilemleri;

a) lgili uyumlatrlm standardn evarlk dnemi balang tarihinden itibaren hem ilgili ulusal standardna hem de ilgili uyumlatrlm standardna gre yaplabilir.

b) lgili uyumlatrlm standardn evarlk dnemi biti tarihinden itibaren, sadece uyumlatrlm standarda gre yaplr.

(2) Uyumlatrlm bir standardn versiyonunun bu Tebli ile deimesi veya mevcut uyumlatrlm standardn baka bir uyumlatrlm standart kapsamna alnmas durumunda ilgili standartlar kapsamndaki yap malzemelerinin uygunluk deerlendirme ilemleri;

a) Evarlk dnemi sresince mevcut uyumlatrlm standarda veya kapsamna alnd standarda veya standardn yeni versiyonuna gre yaplr.

b) Evarlk dnemi biti tarihinden sonra ilgili standardn yeni versiyonuna veya artk kapsamnda olduu standarda gre yaplr.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fkralarnda belirtilen uygulamalarda bu Tebli Ek-1 Listede yer alan hEN Standartlarndan adapte edilen Uyumlatrlm Standartlar esas alnr.

(4) Evarlk dnemi biti tarihinden sonra, yap malzemelerinin uygunluk deerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri bu Tebli EK-1de listelenen ilgili uyumlatrlm standarda gre yaplr. malatlarn rettikleri yap malzemelerine ilikin ilgili uyumlatrlm standartla elien ve akan tm artnamelere gre dzenlenen mevcut ulusal onay veya belgelerin geerlilii, belgenin veya ulusal onayn geerlilik sresi ne olursa olsun, evarlk dneminin bitiminde sona erer.

(5) E varlk dnemindeki uygulamalarda, ilgili ulusal standardn veya uyumlatrlm standardn eski versiyonunun TSE tarafndan iptal edilmi olmas, bu yap malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geerliliini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal standarda veya uyumlatrlm standartlara gre yaplmasna engel tekil etmez.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralarna gre uygunluk deerlendirilmesi yaplm rnler, imalatlarn ilgili mevzuatla verilmi ykmllkleri de yerine getirmesi artyla piyasaya arz edilebilir.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 7 (1) 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC) Kapsamnda Uygulanacak Teknik artnamelerin Yaymlanmas Hakknda Tebli (Tebli No: MHG /2012-09) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini evre ve ehircilik Bakan yrtr.

 

Ek-1: YAPI MALZEMELER YNETMEL KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLATIRILMI STANDARTLAR