13 Haziran 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28676

YNETMELK

Sleyman Demirel niversitesinden:

SLEYMAN DEMREL NVERSTES ETM BLMLER ENSTTS

LSANSST ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Sleyman Demirel niversitesi Eitim Bilimleri Enstitsnde yrtlen lisansst eitim-retim ve snavlarda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Sleyman Demirel niversitesi Eitim Bilimleri Enstitsnde yrtlen tezli, tezsiz yksek lisans ve doktora programlarndan oluan lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14, 44 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

b) Baar puan: rencinin bavurduu programn puan trndeki ALES puan, lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas, yabanc dil puan ve mlakat puannn belirli oranlarda katks ile hesaplanan puan,

c) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim yesini veya doktoral retim grevlisini,

) Enstit: Sleyman Demirel niversitesi Eitim Bilimleri Enstitsn,

d) Enstit Anabilim Dal (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans st Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve Enstitde eitim program bulunan anabilim daln,

e) Enstit Anabilim Dal Akademik Kurulu (EABDAK): Enstit Anabilim Dalnn lisansst eitim programlarnda grev alan kadrolu profesr, doent ve yardmc doent unvanl retim yeleri ve doktoral retim grevlilerinden oluan kurulu,

f) Enstit Kurulu (EK): Enstit Mdrnn bakanlnda, Enstit mdr yardmclar ve Enstitde retim programlar bulunan ve/veya ortak retim program yrten anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

g) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit Mdrnn bakanlnda, Enstit mdr yardmclar ve Enstit Mdrnn gsterecei alt aday arasndan Enstit Kurulunca seilecek retim yesinden oluan kurulu,

) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test snavn,

h) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examination snavn,

) IELTS: Uluslararas snavlardan olan International English Language Testing System snavn,

i) yk: Bir dersin baaryla tamamlanmas iin ders saatlerinin yan sra laboratuar, atlye, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snava hazrlk, snav, staj, i yeri eitimi gibi eitim-retim etkinliklerinde harcanan btn zaman,

j) Kredi: Bir dersin hedeflenen renim ktlarn kazanmak amacyla planlanan renim aktivitelerini baaryla tamamlamak iin gerekli zaman temel alarak belirlenen i ykne dayanan kredi sistemini,

k) Lisansst eitim-retim: Tezli ve tezsiz yksek lisans ile doktora programlarn,

l) Mdr: Enstit Mdrn,

m) renci: Lisansst eitim-retim iin renci statsnde normal veya zel renci olarak kaytl renciyi,

n) Rektr: Sleyman Demirel niversitesi Rektrn,

o) Seminer: rencinin danman ile birlikte belirledii bir konuyu hazrlayp, yaryl sonunda szl olarak sunduu ve tez yazm kurallarna gre yazl olarak Enstitye teslim ettii almay,

) Senato: Sleyman Demirel niversitesi Senatosunu,

p) Tez: Yksek lisans/doktora tezini,

r) TOEFL: Uluslararas snavlardan olan Test of English as a Foreign Language snavn,

s) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

) niversite: Sleyman Demirel niversitesini,

t) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Kontenjan, Kayt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazrlk Program,

Yatay Gei, Snavlar, liik Kesme, Ders Tekrar

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan

MADDE 5 (1) lan edilmesi dnlen renci kontenjanlar, ilgili EABDAK tarafndan belirlenerek Enstit Mdrlne teklif edilir. Bu kontenjanlar EKda grlerek karara balanmak zere Senatoya sunulur ve Rektrlk tarafndan ilan edilir. landa programlarn adlar, son bavuru tarihi, bavuru koullar, istenen belgeler, var ise dier aklayc bilgiler yer alr. Sz konusu ilan her yaryl banda verilebilir. Snav ile ilgili tm ilemler, Enstit Mdrl tarafndan yrtlr.

renci kabul

MADDE 6 (1) Tezli yksek lisans programna bavurabilmek iin adaylarn;

a) EABD tarafndan uygun grlecek bir lisans diplomasna sahip olmalar,

b) ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55 puana sahip olmalar veya Yksekretim Kurulu tarafndan ALES snavna edeer saylan ve uluslararas dzeyde kabul gren GRE ya da GMAT gibi snavlardan buna edeer bir puan alm olmalar,

c) YDS/DS veya niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilen TOEFL, IELTS ve benzeri yabanc dil snavlarndan birine girmi olmalar,

) Yabanc dil eitimi programlarna bavuracak adaylarn bu fkrann (c) bendinde geen snavlardan bavurduu dil alanndan en az 85 puan alm olmalar,

d) Yabanc uyruklu rencilerin kabulnde Senatoca belirlenen esaslar,

dikkate alnr.

(2) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn;

a) EABD tarafndan uygun grlen bir tezli yksek lisans diplomasna sahip olmas ve yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn 4 zerinden en az 2,5 veya muadili bir puan olmas, lisans diplomasyla bavuranlarn ise lisans mezuniyet not ortalamasnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puan olmas,

b) ALESten bavurduu programn puan trnde en az 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 80 puana sahip olmalar veya Yksekretim Kurulu tarafndan ALES snavna edeer saylan ve uluslararas dzeyde kabul gren GRE ya da GMAT gibi snavlardan buna edeer bir puan alm olmalar,

c) YDS/DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilen TOEFL, IELTS gibi snavlarn birinden buna edeer bir puan alm olmalar,

) Yabanc dil eitimi programlarna bavuracak adaylarn bu fkrann (c) bendinde geen snavlardan bavurduu dil alanndan en az 85 puan alm olmalar,

d) Yabanc uyruklu rencilerin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden bu fkrann (c) bendinde geen snavlardan en az 55 puan alm olmalar ve Senatoca belirlenen artlar tamas,

gerekir.

(3) Tezli yksek lisans programlarna bavuran adaylarn bavurularnn deerlendirilme ve programa yerletirilme esaslar unlardr:

a) Bavurularn deerlendirilmesi; ALES puannn %50si, lisans mezuniyet not ortalamasnn %15i, yabanc dil puannn %15i ve EABDnin nerdii, EYKnn belirledii en az asil, iki yedek retim yesinden oluan jri tarafndan yaplacak mlakatn %20sinden oluan baar puanlarna gre EYKca yaplr. Mlakata girmeyen rencinin bavurusu geersiz saylr.

b) Mezuniyet not ortalamalarnda 100lk sistemdeki not esas alnarak hesaplama yaplr. Mezuniyet notunun 100lk sistemde karl olmayan adaylarn notu iin Yksekretim Kurulunun (YK) dnm tablosu kullanlr.

c) Mlakat sonular EABD bakanl tarafndan Enstitye ayn gn iinde bildirilir.

) Mlakat notlar belirlenen adaylar Enstit tarafndan baar srasna gre ilan edilir.

d) Kontenjanlar, baar puan en yksek olan renciden balanmak suretiyle doldurulur. Baar puanlarnn eit olmas halinde; srasyla ALES, lisans mezuniyet ve mlakat notu yksek olan adaya ncelik tannr.

(4) Doktora programlarna bavuran adaylarn bavurularnn deerlendirilme ve programa yerletirilme esaslar unlardr:

a) Bavurularn deerlendirilmesi; ALES puannn %50si, yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn %15i, lisans derecesi ile bavuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasnn %15i, yabanc dil puannn %15i ve EABDnin nerdii, EYKnn belirledii en az asil, iki yedek retim yesinden oluan jri tarafndan yaplacak mlakatn %20sinden oluan baar puanlarna gre EYKca yaplr. Mlakata girmeyen rencinin bavurusu geersiz saylr.

b) Mezuniyet not ortalamalarnda 100lk sistemdeki not esas alnarak hesaplama yaplr. Mezuniyet notunun 100lk sistemde karl olmayan adaylarn notu iin Yksekretim Kurulunun (YK) dnm tablosu kullanlr.

c) Mlakat sonular EABD bakanl tarafndan Enstitye ayn gn iinde bildirilir.

) Mlakat notlar belirlenen adaylar Enstit tarafndan baar srasna gre ilan edilir.

d) Kontenjanlar, baar puan en yksek olan renciden balanmak suretiyle doldurulur. Baar puanlarnn eit olmas halinde; srasyla ALES, lisans mezuniyet ve mlakat notu yksek olan adaya ncelik tannr.

(5) Tezsiz yksek lisans programlarna renci kabul ve yerletirilme esaslar aada belirtilmitir:

a) Adaylarn lisans diplomalarna sahip olmalar gerekir.

b) Tezsiz yksek lisans programlarna bavurularn deerlendirilmesi, adaylarn lisans mezuniyet not ortalamasna gre yaplr. Notlarn eit olmas durumunda ya kk olan aday tercih edilir.

c) Mezuniyet not ortalamalarnda 100lk sistemdeki not esas alnarak hesaplama yaplr. Mezuniyet notunun 100lk sistemde karl olmayan adaylarn notu iin Yksekretim Kurulunun (YK) dnm tablosu kullanlr.

Mlakat snav

MADDE 7 (1) Mlakatlar, bu Ynetmelik hkmlerinde belirtilen jri tarafndan yaplr. Mlakatta adayn mesleki ifade becerisi, analitik dnme ve akademik yetenei, genel kltr dzeyi ve bavurduu alanla ilgili beceri ve ilgi dzeyi deerlendirilir. Raportr olarak belirlenen ye, mlakat snavnn soru ve cevaplarn kayt altna alr.

(2) Tezsiz Yksek Lisans Programlar iin mlakat yaplmaz.

Kesin kayt

MADDE 8 (1) Yksek lisans ve doktora programlarna yerletirilmeye hak kazanan adaylar, EYKca belirlenen sre iinde istenen belgelerle bavurarak kesin kaytlarn yaptrmak zorundadr. Belirlenen sre ierisinde kesin kaydn yaptrmayan adaylar kayt hakkn kaybederler. Kesin kaydn yaptrmayan adayn yerine yedek adaylardan baar puanna gre eksik kontenjan kadar aday kayt hakk kazanr. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 9 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans programndan farkl alanlarda alm olan adaylar.

b) Lisans veya yksek lisans derecelerinden birini bavurduklar doktora program alanndan almam olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programnda alnacak derslere EABD karar verir. Bu dersler ilgili lisansst program tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak bilimsel hazrlk programndaki bir renci bilimsel hazrlk derslerinin yan sra danmann teklifi, EABDnin nerisi ve EYK onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazrlk programnda; alnan derslerin devam durumu, snavlar, baar notu, kayt silme ve dier esaslar hakknda rencinin ders ald programa ilikin mevzuat hkmleri uygulanr.

(4) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok iki yaryldr. Hazrlk dnemi sonunda baarl olunamayan dersler yksek lisans ders dneminde tekrarlanr. Bilimsel hazrlk programnda geirilen sre bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) Yksekretim lisans mezunlar veya son snf rencileri, belirli konuda bilgisini artrmak iin EABD Bakanlnn nerisi ve EYKnn onay ile en az bir rencinin kaytl olduu lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renciler, rencilik haklarndan yararlanamaz, ancak bu renciler de derslere devam ve baar durumlar hakknda Enstitde uygulanan esaslara uymak zorundadr. zel rencilere baarl olmalar halinde, derslerin kredisi ve baar durumunu belirleyen bir belge verilir. rencilerin kayt cretleri EYKca karara balanr.

Yatay gei

MADDE 11 (1) Enstit bnyesindeki baka EABD veya baka yksekretim kurumlarna bal lisansst programlarda kaytl olup, en az bir yaryl baar ile tamamlam renciler Enstitnn lisansst eitim programlarna yatay gei yolu ile ilan edilen kontenjan saysnca kabul edilebilir. Yatay gei yoluyla yaplan renci kabulnde mlakata katlma hari bu Ynetmeliin 6 nc maddesi hkmleri uygulanr. Yatay gei iin rencilerin, ilgili programn renci kabul artlarn tamas ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamn baarm olmalar ve bu derslerden baar notu ortalamasnn yksek lisans iin 4lk not sistemi zerinden en az 2, doktora iin 4lk not sistemi zerinden en az 2,5 veya edeeri puan alm olmalar gerekir. Yatay geiler, ancak yaryl balarnda renci kabul bavurular srasnda yaplabilir. rencinin kabul edildii programlardaki intibakna EABD Bakanlnn gr alnarak EYKca karar verilir.

Kayt yenileme ve dondurma

MADDE 12 (1) renci, akademik takvimde belirtilen sre iinde o yaryl iin Senato tarafndan belirlenmi olan dersler arasndan danmannca uygun grlen derslere kaydolarak, danman ile birlikte kaydn yenilemek zorundadr. Kayd yenilenmemi dnemler ilgili programn normal retim sresinden saylr.

(2) EYK, rencinin; kendisi ve birinci dereceden yaknnn hastal, doum, doal afet, zorunlu askere gnderilmesi, grev yerinin deimesi ve benzeri gibi renimini engelleyen hakl ve geerli nedenlerden dolay lisansst programna devam edemeyen rencilere, bu durumlarn belgelemek kouluyla, en fazla iki yaryl kayt dondurma hakk verebilir. Bu sre normal eitim sresinden saylmaz. Azami sresini dolduran renciler kayt dondurma hakkndan yararlanamazlar.

Uzmanlk alan dersi

MADDE 13 (1) Danman; danman olduu lisansst rencilerinin renimleri sresince tm dier akademik, idari yk ve grevlerine ek olarak uzmanlk alan dersi aabilir. Lisansst rencileri uzmanlk alan dersini danmann isteine bal olarak almak ve devam salamak zorundadr. Uzmanlk alan dersi rencinin ders yk kredisine dhil edilir.

(2) Uzmanlk alan dersleri dnemlik olup, danman, renci ve ders saysna baklmakszn haftalk en fazla sekiz ders saati kadar cretlendirilir.

(3) Danman, danmanln yapt yksek lisans rencisi iin lisansst retimi boyunca en fazla drt, doktora rencisi iin ise lisansst retimi boyunca en fazla sekiz dnem uzmanlk alan dersi aabilir.

(3) Uzmanlk alan dersleri; gz yarylnda kaydolan renciler iin bahar yaryl balangcna kadar, bahar yarylnda kaydolan renciler iin gz yaryl balangcna kadar kesintisiz olarak yaryl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Danman, dersi alan rencinin notunu bir sonraki dnem balamadan baarl veya baarsz olarak deerlendirir. Bu dersi alan renciler baarsz olmas durumunda, baarl oluncaya kadar dersi tekrar alrlar.

(4) Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar, Senato tarafndan belirlenir ve EYKca uygulanr.

Snavlar ve deerlendirme

MADDE 14 (1) Snavlar; ara snav ve yaryl sonu snavlarndan ibarettir. rencinin yaryl sonu snavna girebilmesi iin; teorik derslerin en az % 70ine, laboratuar ve uygulamalarn ise en az % 80ine katlm olmas gerekir.

(2) Snavlar yazl, szl, yazl-uygulamal, szl-uygulamal yaplabilir. Bir ders iin baar notu ara snav notunun % 50si ile yaryl sonu snav notunun % 50sinin toplanmas ile hesaplanr. Bir dersten baarl olabilmek iin alaca not yksek lisansta en az 2, doktora iin en az 2.5 olmas gerekir. Notlarn deerlendirilmesinde esas alnacak tablo ve dier harfler aada belirtilmitir:

a) Puanlar Notlar Katsaylar

90-100 AA 4

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3

75-79 CB 2.5

70-74 CC 2

65-69 DC 1.5

60-64 DD 1

50-59 FD 0.5

0-49 FF 0

b) NA: Devamsz.

c) G: Baarl.

) K: Baarsz.

(3) Uzmanlk alan dersleri, seminer ve tez baarl veya baarsz olarak deerlendirilir ve genel not ortalamasna katlmaz.

(4) Mazereti nedeniyle yaryl sonu snavna giremeyen ve mazereti EYKca kabul edilen rencilere mazeret snav hakk verilir. Bu rencilerin mazeret snav tarihleri EYKca belirlenir.

(5) Yeterlilik, seviye tespit veya ders baarlarn len tm snavlar, kat ortamnda ve e zamanl olarak yaplabilecei gibi, alan ve zorluk dzeyine gre tasnif edilerek gvenli biimde saklanan bir soru bankasndan, her bir adaya farkl zamanlarda farkl soru sorulmasna izin verecek ekilde elektronik ortamda da yaplabilir. Snavlarda sorulacak sorularn hazrlanmas, soru bankasnn oluturulmas ve ifrelenmesi, snav sorularnn kat ortamnda veya elektronik ortamda saklanmas ile snav gvenliinin salanmasna ilikin ilkeler Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 15 (1) Enstitce aklanan yaryl sonu ders notlarna ilikin herhangi bir maddi hatann yaplm olmas halinde dzeltme ilemi, ilgili retim elemanlarnn bavurusu ve bal olduu EABD bakanlnn nerisi zerine EYKca karara balanr. Yaryl sonu snavlarndan sonra verilen notlarla ilgili maddi hatalarn en ge ertesi yaryl kayt sresi iinde dzeltilmi olmas gerekir.

(2) renciler, lisansst derslerinde aldklar notlara maddi hata ynnden itiraz edebilirler. tirazlar not ilanndan itibaren bir hafta iinde Mdrle yaplr. Not deiiklikleri EYK tarafndan karara balanr.

Genel not ortalamas

MADDE 16 (1) Genel not ortalamas; rencinin lisansst programna kabul ediliinden itibaren Senato tarafndan belirlenen en az ders ykn tamamlamak amac ile alm olduu ders veya ayr ders niteliindeki laboratuvar, proje, atlye ve benzerlerinin her birinden elde edilen baar notu katsays ile ders veya ayr ders niteliindeki laboratuvar, proje, atlye ve benzerlerinin kredilerinin arplmas ile elde edilecek saylar toplamnn, krediler toplamna blnmesi ile bulunur. Blme sonucu, virglden sonra iki hane yrtlp yuvarlatlarak verilir. Genel not ortalamasna tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr. Btn notlar rencinin not belgesinde belirtilir.

Ders saydrma

MADDE 17 (1) Lisansst programlara kabul edilen zel renciler veya baka bir lisansst programdan ders alm renciler, baarl olduklar derslerden EABDnin uygun grdklerini, EYKnn karar ile kabul edildikleri lisansst programa saydrabilirler.

Kayt sildirme

MADDE 18 (1) Kendi istei ile kaydn sildirmek isteyen renci, dileke ile Mdrle bavurur. Kayt, EYK kararyla silinir. Bu takdirde denmi olan har ve kayt giderleri iade edilmez. Kayt sildiren rencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre kayd silinmesi gereken rencilerin kaytlar EYK ile silinir.

Ders tekrar

MADDE 19 (1) renciler baarsz olduklar dersleri ncelikle tekrarlamak zorundadr. Ancak gerekli grld hallerde danmann nerisi dorultusunda EABD bakanlnn teklifi ve Mdrle bildirmeleri art ile baka bir ders alabilirler.

(2) renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla baarl olunan dersleri tekrar alabilirler.

NC BLM

Yksek Lisans Programyla lgili Esaslar

Yksek lisans

MADDE 20 (1) Yksek lisans program tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi EABDde ve nasl yrtlecei EYKnn teklifi ile Senato tarafndan belirlenir.

(2) Tezli yksek lisans programlarndan ilgili alandaki tezsiz yksek lisans programlarna gei; rencinin bavurusu, EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile yaplabilir.

Tezli yksek lisans programlar

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

Tezli yksek lisans programnda ders yk

MADDE 22 (1) renciler, renimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez almas dhil toplam en az 90 krediyi baarmak zorundadr. 60 krediyi, bir seminer dhil, baaryla tamamlayan renciler ders dnemini tamamlam saylr ve tez aamasna geebilir. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi, lisans eitimi srasnda alnmam olmak koulu ile lisans derslerinden seilebilir.

(2) renciler danmann istei, EABD Bakanlnn nerisi ve EYKnn onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden bir dnemde en ok iki tanesini alabilirler.

Tezli yksek lisans programnda sre

MADDE 23 (1) Program tamamlama sresi azami yldr. Ders ve tez dnemini azami yl iinde baaryla tamamlayamayan rencilerin katk payn veya renim cretlerini ilgili mevzuat hkmlerine gre demesi durumunda kaytlar yenilenir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans programnda danman atanmas

MADDE 24 (1) EABDAK, EABDde grevli retim yeleri ve doktoral retim grevlileri arasndan, her renci iin; rencinin nceki bilimsel almalarn, almak istedii alan ve danman tercihini de dikkate alarak rencinin danmann Enstitye nerir. Ancak, renciler iin EABDAK karar ile niversitedeki dier retim yelerinden de danman nerilebilir. Danman, EYK karar ile yaryl balangcndan nce atanr. Tez almasnn nitelii birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman; danmann istei ve EABD bakanlnn nerisi ile EYKce atanr. Danman atanncaya kadar danmanlk grevini EABD Bakan yrtr.

(2) Tez danmannn uzun sreli yurtii veya yurtdnda grevlendirilmesi durumunda veya kurumdan ayrlmas durumunda danmanlkla ilgili karar EYK tarafndan verilir.

(3) Yksek lisans kredili derslerinin ve seminerin baar ile tamamlanmasndan sonra tez konusunu belirlemek amacyla, tez nerisi en ge bir sonraki dnem bana kadar danman ve EABDAKn nerisi ile EYKda kabul edilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 25 (1) renci, hazrlad tezi Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr. Yksek lisans tez jrisi ve tez savunma snav tarihi, danmann teklifi ve EABDAKn karar ile Enstitye yazl olarak bildirilir. EYK onay ile yksek lisans tez jrisi ve tez savunma snav tarihi kesinleir.

(2) Yksek lisans tez jrisi; retim yesi veya doktoral retim grevlisi olmak zere en az asil ve iki yedek yeden oluur. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri yksekretim kurumu iindeki baka bir anabilim dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(3) Yksek lisans tez jrisi; tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde hazrladklar kiisel raporlar ile birlikte toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. Jri, aralarnda bir bakan seer. Snav, tezin takdimi ve soru-cevap ksmlarndan oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar ilgili EABD Bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 26 (1) renci, tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak artyla, yksek lisans tezinin orijinal ciltlenmi kopyas ve elektronik formattaki adet CD/DVD kaydn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde Enstitye teslim eder. Tezi ekil ynnden EYKca uygun bulunan rencinin mezuniyetine karar verilir. Yazm kurallarna uymayan tez, iade edilerek tekrar yazlmas iin Mdrlke bir aya kadar ek sre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen renciye tezli yksek lisans diplomas verilir. Diploma zerinde rencinin izlemi olduu EABDdeki programn onaylanm ad bulunur.

Tezsiz yksek lisans programlar

MADDE 27 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

Tezsiz yksek lisans programnda ders yk

MADDE 28 (1) Tezsiz yksek lisans program, en az on adet ders ve dnem projesinden olumak zere toplam en az 90 krediden oluur. renci dnem projesini ald yarylda, dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Dnem projesi dersi baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden seilebilir.

(3) renciler danmann istei, EABDnin nerisi ve EYKnn onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden bir dnemde en ok iki tanesini alabilirler.

Tezsiz yksek lisans programnda sre

MADDE 29 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Dersleri ve dnem projesini azami yl iinde baaryla tamamlayamayan rencilerin katk payn veya renim cretlerini ilgili mevzuat hkmlerine gre demesi durumunda kaytlar yenilenir. Bu durumda ders, snavlara katlma ve ders projesi hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Tezsiz yksek lisans programnda danman atanmas

MADDE 30 (1) EABDAKn nerisi ile EYK; her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlebilmesinde yardmc olmak zere, danmanlk yapacak bir retim yesi veya doktoral bir retim grevlisini en ge birinci yaryln sonuna kadar belirler. Danman atanncaya kadar danmanlk grevini EABD Bakan yrtr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 31 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan renciye tezsiz yksek lisans diplomas verilir. Diploma zerinde rencinin izlemi olduu EABDdeki programn onaylanm ad bulunur.

(2) Tezsiz yksek lisans programna devam eden renciler ilgili alann tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler EABDAKn nerisi ve EYK kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

DRDNC BLM

Doktora Program le lgili Esaslar

Doktora programnn amac

MADDE 32 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme ve bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yk

MADDE 33 (1) Doktora program; dersler, iki seminer ve tez almas olmak zere toplam en az 180 krediden ve yeterlilik snav ile tez nerisinden oluur. 60 krediyi, bir seminer dahil baaryla tamamlayan renciler ders dnemini tamamlam saylr ve yeterlik snavna geebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmi rencilerden en az 120 krediyi, bir seminer dahil, baaryla tamamlayan renciler ders dnemini tamamlam saylr ve yeterlik snavna geebilir.

(2) renciler danmann istei, EABD Bakanlnn nerisi ve EYKnn onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan lisansst derslerden bir dnemde en ok iki tanesini alabilirler.

(3) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(4) Doktora programlar yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, ilgili niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin teklifi retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Sre

MADDE 34 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin azami dokuz yldr. Programn tamamlayabilmek iin tez nerisi kabulnden sonra yaplacak en az drt tez izleme komitesi toplantsndan baarl olunmas gerekir.

(2) Program iin gerekli ders dnemini baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(3) Ders dnemini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen alt yl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin dokuz yl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili EABD Bakanlnn nerisi EYK onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Bu maddenin ikinci fkrasndaki sre iinde ders dnemini, birinci fkrasndaki sre iinde tez almasn baaryla tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(5) Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmi, dersler ve bir seminer olmak zere toplam en az 60 krediyi baar ile tamamlam bir renci yksek lisans programna geebilir.

Danman atanmas

MADDE 35 (1) lgili EABDde veya niversite iindeki dier retim yeleri arasndan, EABDAK her renci iin rencinin; nceki bilimsel almalarn, almak istedii alan ve danman tercihini de dikkate alarak rencinin danmann Enstitye nerir. Danman, EYKnn karar ile yaryl balangcndan nce atanr. Tez almasnn nitelii birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman; danmann istei ve EABD Bakanlnn nerisi ile tez konusuna uygun niversitedeki kadrolu retim yelerinden veya baka bir yksek retim kurumu retim yelerinden EYKca atanabilir. Danman atanncaya kadar bu grevi EABD Bakan yrtr.

(2) Tez danmannn uzun sreli yurt ii veya yurt dnda grevlendirilmesi durumunda veya kurumdan ayrlmas durumunda danmanlkla ilgili karar EYK tarafndan verilir.

(3) Tez almasnn nitelii itibariyle birden fazla danman gerektirdii durumlarda; danmann istei ve EABD bakanlnn nerisi ile EYKca, EABDden veya dier yksekretim kurumlarnn retim yeleri veya doktoral retim grevlilerinden ikinci tez danman atanabilir.

Yeterlik snav

MADDE 36 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgiye sahip olup olmadnn snanmasdr.

(2) renciler yeterlik snavna ylda iki kez Enstitnn belirledii akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda girer. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln (lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln) sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr.

(3) Yeterlik snavlar, EABDAK kararyla nerilen ve EYK tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla en az kiilik snav jrileri kurabilir. Snav jrisinde rencinin danman ve niversite iindeki dier anabilim dallarndan veya baka bir yksekretim kurumu iindeki konu ile ilgili bir retim yesi olmas gerekir. Yeterlik jrisi ve snavn tarihi EABDAKn teklifi ve EYKca belirlenir.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Yeterlik snav jrisi rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek, rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, EABD Bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik snavn baaran bir rencinin, ders ykn tamamlam olsa bile, toplam kredi miktarnn 1/3n gememek artyla fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 (1) Yeterlik snavnda baarl olan renci iin danmann teklifi, EABDAKn nerisi ve EYKnn karar ile bir ay iinde tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili EABD iinden ve dndan birer ye yer alr.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, danmann teklifi, EABDAKn nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir. Alt aydan daha fazla yurt dnda grevlendirilen tez izleme komitesi yesinin grevi kendiliinden sona erer. Bu yenin yerine tez izleme komitesi yesi seimi esaslarna gre yeni bir ye seilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 38 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca tez almasnn amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde dinleyicilere ak ekilde szl olarak savunur. Bu alt aylk sre rencinin tez sresinden saylr. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az on be gn nce tez izleme komitesi yelerine datr. Szl savunma snavnn tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafnca belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekesi, EABD Bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci ay iinde, danman ve tez konusunu deitiren renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak salt ounlukla belirlenir. rencinin tez izleme komitesi raporlarnn sonular, EABD Bakanlnca Enstitye bildirilir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 39 (1) renci, hazrlad tezi Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde yazmak ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr. Doktora tez jrisi ve tez savunma snav tarihi, danmann teklifi ve EABDAKn karar ile Enstitye yazl olarak bildirilir. EYK onay ile doktora tez jrisi ve tez savunma snav tarihi kesinleir.

(2) Doktora tez jrisi, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde, hazrladklar raporlarla birlikte toplanarak renciyi tez savunma snavna alrlar. Jri aralarnda bir bakan seer. Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, ilgili EABD Bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renci bu Ynetmeliin 38 inci maddesindeki esaslara gre yeni bir tez konusu belirler.

(5) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde bu Ynetmeliin 34 nc maddesinin beinci fkrasna gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Doktora diplomas

MADDE 40 (1) renci, tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak artyla doktora tezinin orijinal ciltlenmi kopyas ve elektronik formattaki adet CD/DVD kaydn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde Enstitye teslim eder. Tezi ekil ynnden EYKca uygun bulunan rencinin mezuniyetine karar verilir. Yazm kurallarna uymayan tez, iade edilerek tekrar yazlmas iin Mdrlke bir aya kadar ek sre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen renciye doktora diplomas verilir. Diploma zerinde rencinin izlemi olduu EABDdeki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Disiplin

MADDE 41 (1) Lisansst programlara kaytl rencilerin disiplin i ve ilemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Telif creti

MADDE 42 (1) Tezlerin ksmen veya tamamen Enstitce yaymlanmas halinde telif creti denmez.

dl ve tevik

MADDE 43 (1) niversite Senatosunca belirlenen kriterlere gre dereceye giren lisansst almalar dllendirilebilir.

Engelli renciler

MADDE 44 (1) Engelli rencilerin eitim - retim faaliyetlerinde ve snavlarnda tabi olacaklar uygulamalar Senato tarafndan belirlenir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 45 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu (YK) ve Senato kararlar uygulanr.

stisna

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaymndan nce Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS)nda baarl olan rencilerin haklar sakldr.

Yrrlk

MADDE 46 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman Demirel niversitesi Rektr yrtr.