6 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28669

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ, YAŞLI VE GAZİ ARAŞTIRMA

VE MÜKEMMELİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanları ile yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Atatürk Üniversitesinin ilgili bölüm ve anabilim dallarının bilimsel birikimlerini engelli, yaşlı ve gazi bireylerin eğitiminde, bakım ve rehabilitasyonunda kullanmak,

b) Engelli, yaşlı ve gazilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarına destek sağlamak,

c) Engelli, yaşlı ve gazilerin eğitimine, sosyal ve kültürel yaşamlarına yönelik bilimsel araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek,

ç) Engelli, yaşlı ve gazilere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,

d) Bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel etkinliği gerçekleştirmek,

e) Üniversite içinde olduğu kadar, Üniversite çevresindeki engelli, gazi ve yaşlı vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet sunmak,

f) Engelli, yaşlı ve gazi bireye sahip ailelere eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek,

g) Yatılı ve gündüzlü bakım alan yaşlıların yaşam kalitesini artırmak,

ğ) Yatılı ve gündüzlü bakım alan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak,

h) Süreğen hastalığı olan yaşlı bireylerin bilimsel, teknik ve sosyal açıdan sorunlarını belirlemek, günlük hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak,

ı) Merkezin hizmetlerinden engelli, yaşlı ve gazilerin faydalanabilmeleri için engel türlerine özel ekipman, teknik donanım sağlamak,

i) Engel türlerine özel alt birimler oluşturmak,

j) Özel eğitim uzmanları, diğer nitelikli kişiler ve özel eğitimli öğrencilerin istihdamını sağlamak,

k) Toplumun her kesimindeki engelli bireylere, engelli bireyi olan ailelere ve konuyla ilgisi olan akademik birimlere bu merkezi tanıtmak,

l) Engelli olan tüm yaş gruplarındaki bireylerin kayıtlı olduğu, bu bireylere ait tüm tıbbi, sosyal ve özel özgeçmişlerin yer aldığı bir istatistik birimi kurmak, Merkez ve Türkiye bazında değerlendirmeler yapmak,

m) Engelli, yaşlı ve gaziler üzerinde yapılacak olan araştırmalara alt yapı ve çalışma imkânı oluşturmak,

n) Araştırmacıların çalışma konularının değerlendirileceği multidisipliner bir ortam oluşturmak,

o) Engeli olan bireylere iş istihdamında yardımcı olmak,

ö) Türkiye ve Dünyadaki engeli olan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri ve teknolojileri izlemek,

p) Merkez bünyesinde yer alan AR-GE ünitesinde  engeli olan bireylerin ihtiyaçlarına yönelik, yaşamlarını daha iyi hale getirebilecek cihazların araştırılması, üretimi ve teminini sağlamak,

r) Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm ve anabilim/anasanat dallarıyla işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “engellilik ve yaşlılık” konusunda, Atatürk Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Başta Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler ve yakınları olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli, yaşlı ve gazi bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak,

c) Konuya ilişkin bilimsel veri tabanı oluşturularak AR-GE faaliyetlerini yürütmek ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

ç) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturarak bilim adamlarına uygulama alanları sağlamak,

d) Üniversitenin imkânlarını kullanarak ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

e) Engelliler konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasıyla konunun sürekli olarak gündemde tutulmasını sağlamak,

f) Merkez içerisinde konaklamalı ve günübirlik olmak üzere engelli-gazi ve yaşlıların eğitim ve bakım almasını sağlayacak birimlerin oluşturulmasını sağlamak,

g) Bu birimlerde eğitim alan engelli, yaşlı ve gazi bireylerin sosyal yaşam alanlarını sağlıklı bireyler ile ortak kullanmalarını sağlamak,

ğ) Hem sağlıklı hem de engelli, yaşlı ve gazilere yönelik ortak yaşam bilinci oluşturmak,

h) Merkez içerisinde yer alan tüm birimlerde engellilerle engeli olmayanların birlikte çalışmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak,

ı) Engelliliğin önlenmesi ve sorunların azaltılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasına yönelik uygun koşullar sağlamak,

i) Engelli yaşlı ve gazi bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak,

j) Alzheimer ve parkinson gibi nörolojik bir takım rahatsızlıklara bağlı olarak gelişen tüm engelleri aşmada kişilere ve ailelerine gerekli eğitimleri vermek,

k) Ülkemizde ciddi sıkıntısı çekilen engelli ve yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunda yer alan eğiticilerin yetiştirilmesinde Atatürk Üniversitesinin diğer ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirliği yapmasını sağlamak,

l) Engelli ve yaşlı sorunlarının bilimsel olarak aşılmasına yardımcı unsurları tasarlamak ve geliştirmek,

m) Toplumun engellilere ve engelli yaşamına yönelik bilgi, tutum ve davranış eksikliklerini ve yanlışlıklarını tespit ederek bunların giderilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,

n) Toplumun engellilerin çekmiş olduğu sıkıntılar konusunda bilgilendirilmesi ve engelli yaşamını iyileştirme yönünde eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

o) Üniversite öğrencilerinin engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik bilinçlenmelerini ve merkezin gerçekleştireceği projelerde etkin görev almalarını sağlamak amacıyla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak, konuyla ilgilenenlere destek sağlamak,

ö) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde engelliler için engelsiz bir yaşam oluşturma yönünde toplumun bilinçlendirilmesini ve duyarlı hale gelmesini sağlamak,

p) İlgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kişilere, çalışma alanına giren konularda bilirkişi hizmeti vermek,

r) Eğitilebilir durumdaki zihinsel engelliler için eğitim programının verilebileceği imkânları hazırlamak ve uygulamak,

s) Bedensel engellilerin özür durumlarına uygun olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon programları düzenlemek ve uygulamak,

ş) Görme ve işitme engellilerin durumlarına uygun eğitimleri verecek imkânları hazırlamak ve uygulamak,

t) Engelliler için müzik, resim, tiyatro gibi uygun sanatsal aktiviteler düzenlemek, faaliyetleri sergilemek ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığını arttırmak,

u) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(2) Müdür; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Üniversitede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından, üç yıl için en az altı öğretim üyesini Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Merkez müdür yardımcıları; Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile kendisine vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

b) Merkezin yönetim ve denetim görevini yürütmek,

c) Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda oluşturulan çalışma grup ve birimlerinin programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek,

f) Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

h) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Merkezin ödenek ve bütçe ile ilgili önerilerini Rektörün de onayını aldıktan sonra ve görüşülecek diğer konuları belirleyerek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

j) Mevzuatla ilgili diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları arasından seçilen bir temsilci ve Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektörün onayı ile Üniversitenin çeşitli birimlerinden görevlendirecek beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdür başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Müdür tarafından daha kısa sürelerde de toplantıya çağrılabilir ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

b) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri yapmak,

c) Merkezle ilgili tanıtım ve bilimsel amaçlı seminer ve toplantılar düzenlemek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda olan diğer faaliyetleri planlamak,

d) Merkezde engellilere ilişkin hizmetlerin etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri belirlemek, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

e) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek,

g) Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek,

ğ) Merkez ile ilgili hazırlanan projeleri inceleyip Danışma Kuruluna sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dallarından üç, Eğitim Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dallarından iki, Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dallarından iki, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ilgili bölümleri veya anabilim dallarından bir, Mühendislik Fakültesinin ilgili bölümleri veya anabilim dallarından iki, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümleri veya programlarından üç ve merkezin faaliyet alanlarında birikim ve çalışmaları bulunan iki öğretim üyesi/öğretim elemanı olmak üzere toplam on beş kişiden oluşur. Rektör ve Rektör yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Rektör ve Rektör yardımcıları dışında, birinci fıkra gereğince belirlenmiş üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi dolanlar aynı yöntemle yeniden seçilebilirler. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kuruluna Rektör başkanlık eder. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Danışma Kurulunun sekretaryasını Kurulun oyları ile seçilen bir öğretim üyesi yürütür.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ile ilgili konuları görüşmek,

b) Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet ile ilgili plan ve projeleri değerlendirmek, bunların uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmak,

c) Merkeze her kesimden gelen istek ve önerileri değerlendirerek yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözümüne yönelik kararlar alınmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Merkez ünite ve birimlerinin, komite ve komisyonların çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Merkez ve Merkezin alt birimlerde çalışan kişiler, yürütülen hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli kişiler, hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur ve Merkez yönetimine karşı sorumludur.

(3) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar kurulabilir. Komite ve komisyonların; görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.