6 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28669

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

CIVATA VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI-KARE UÇLU GEÇME

ANAHTARLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS ISO 2725-1)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/13)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 24/9/2003 tarihli ve 25239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/88) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS ISO 2725-1“Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS ISO 2725-1  “Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar- Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS ISO 2725-1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, ISO 1174-1’e uygun olarak çalışma kısmı altıgen veya çift altıgen olan elle çalıştırılan (dişi) kare uçlu geçme anahtarların boyutlarını, kısa gösterilişini ve işaretlenmesini kapsar.

Makina ile çalıştırılan (“darbeli”) geçme anahtarlar ISO 2725-2’de verilmiştir.

Not 1- Elle çalıştırılan kare uçlu geçme anahtarlar, ISO 1703’de 2 1 02 010 numaraları ile Liste halinde verilmiştir.

Not 2- Bu standarddaki şekiller, sadece örnek olarak verilmiştir. Bunlarla, imalatçının tasarımını etkilemek amaçlanmamıştır.”

MADDE 4 – (1) TS ISO 2725-1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS ISO 2725-1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.