3 Haziran 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28666

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ

SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları,

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularıyla ilgili her türlü bilimsel faaliyette bulunmak, disiplinlerarası yerel, bölgesel ve global projeler geliştirmek, yürütmek ve gerçekleştirmek.

b) Geliştireceği ve görev alacağı her türlü bilimsel, mühendislik ve uygulama projeleri aracılığıyla fon sağlamak, ilgili alandaki birikimini artırmak, oluşan altyapıyla ülkemizde ve dünyada rekabet düzeyini ileri seviyelere taşımak.

c) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama alanlarında uluslararası rekabet düzeyi yüksek uzman araştırmacılar yetiştirmek, araştırmacı ve bilim insanlarına ev sahipliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

ç) Bilimsel araştırma ve yönetsel faaliyetlerde kullanılmak üzere, kamuoyuna alansal ve zamansal coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama verisi ve model sonuçları sağlamak.

d) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek her türlü araştırma, geliştirme, inceleme, ölçme ve değerlendirme problemlerine ilişkin; laboratuvar ve arazi faaliyetleri gerektiren ve bilimsel çalışmalara ve teknik altyapıya ihtiyaç duyan hizmet taleplerine yönelik çözümler üretmek, bu çözümleri uygulamak ve sonuçlandırmak.

e) Üniversite, araştırma merkezleri, enstitü, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kişilerle sağladığı işbirliği ile ilgili alanda ihtiyaç duyulacak her türlü disiplinlerarası bilimsel, mühendislik ve uygulama projelerine teknik destek sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek.

g) İlgili alanda ihtiyaç duyulan konularda, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve ilgili kişiler için ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek, desteklemek ve gerçekleştirmek.

ğ) Çeşitli akademik birimlerde öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sürdürülen ilgili alandaki her türlü bilimsel faaliyetlere teknik ve altyapı desteği sağlamak, gerekli durumlarda öğretim elemanları arasında koordinasyonu sağlayarak disiplinlerarası proje ekipleri oluşturmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Üniversitede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.

c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme gibi konularda karar vermek.

ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az beş üyeden oluşur. Bu üyeler; üniversitelerin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ile yılda en az bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma konuları üzerinde önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı maddi kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili istişari nitelikte kararlar almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.